Hittudományi Folyóirat 19. (1908)

Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból

VEGYESEK. 377 adatairól kell beszélni, azután a törvényhozásnak ide vonat- kozó föladatairól. A fölolvasó válaszában kiemeli, hogy a Jehlicska úrtól említett többi ú. n. vagyonszerzési módokról nem emlékezett meg, mert ezek nem a nagybirtok kialakulásánál, hanem csak később, átalakulásánál szerepelnek, A nagybirtokosok most természetjog alapján bírják birtokaikat ; ám a jövőben állhat elő eset, midőn magasabb rendű természeti jog a jelenlegit megszünteti. Mivel felszólalásra senki más nem jelentkezett, az elnök az ülést bezárta. Jegyzőkönyv, mely felvétetett az Aquinói Szent-Tamás-Társaság 1908. április 4-ikén tartott ülésében. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság 1908. április 4-ikén délután 5 órakor a központi papnevelőintézet dísztermében rendes havi felolvasó-ülését tartotta. Az ülésen dr. Székely István egyetemi tanár elnökölt. Jelen voltak : dr. Kiss János, dr. Bundala János, dr. Hanauer István, Túri Béla, dr. Robitsek Ferenc, dr. Schütz Antal, dr. Glattfelder Gyula, Görcsöni Dénes, dr. Turchányi Tihamér, dr. Lutter Nándor, Bozóky Bona ventura, Valkovics József, Zipser Sándor,, ifj. Székely István, Füzér János és számos hittanhallgató. A felolvasó-ülés egyetlen tárgya Fieber Henrik rendes tagnak · »A XIX. század vallásos művészete történelembölcseleti alapon« című előadása volt. Az előadó ismertette a XIX. század vallásos festészetét, építészetét, szobrászatát és iparművészetét. Kimutatta, hogy a vallásos élet ellanyhulása következtében elváltoztak a művészeti motívumok. Az egyház nehéz probléma elé kerül, midőn megbízásokat akar adni és nem talál hithű művészeket. Az a kérdés tehát, lemondjon-e az egyház kulturmissziójáról, vagy megelégedjék közönséges mester- emberekkel. A fölolvasó azt véli, hogy a modern művészet nem liturgikus, de vallási képeket festenek s azért kell nekik ׳ L ) \8^ D ÖM

Next

/
Oldalképek
Tartalom