Hittudományi Folyóirat 19. (1908)

Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból

II. VEGYESEK. AZ AQUENÓI SZENT-TAMÄ S-TÄRSASÄGB0L. Jegyzőkönyv, mely felvétetett az Aquinói Szent-Tamás-Társaság 1908. március 18-án tartott ülésében. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság ma délután öt órakor a központi papnevelőintézet dísztermében dr. Székely István egyetemi tanár elnöklete alatt rendes havi felolvasó-ülését tartotta meg, melyei? jelen voltak dr. Kiss János alelnök, dr. Hanauer István főtitkár, dr. Schütz Antal titkár, dr. Walter Gyula papnevelőintézeti kormányzó, dr. Vargha Dezső plébános, dr. Jehlicska Ferenc segédlelkész, Fieber Henrik intézeti felügyelő, Bozóky Bona ventura máv. ellenőr, dr. Töttössy Miklós és Zimányi Gyula középiskolai tanárok, dr. Robitsek Ferenc papnevelőintézeti aligazgató, Pokorny Ernő, Dunay Jenő, ifj. Székely István és számos hittan- hallgató. Az ülés tárgya : dr. Krüger Aladár nagyváradi ügyvéd a magyar nagybirtokról értekezett. Előadásában foglalkozott a magyar nagybirtok multjá- val, jelenével és jövő feladataival. A múltra nézve kimutatta, mennyire téves az a tendenciózus ráfogás, mintha a magyar nagybirtok csak az erőszaknak és fejedelmi önkénynek kö-

Next

/
Oldalképek
Tartalom