Hittudományi Folyóirat 19. (1908)

Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból

VEGYESEK. 183 Jegyzőkönyv, mely felvétetett az Aquinói-Szpnt-Tamás-Tár,saság 1908. március 7־ikén tartott közgyűlésén. Az Aquinói-Szent-Tamásról nevezett bölcselettudományi társaság 1908 március 7-én, védőszentjének ünnepén, miután d. e. 9-kor az egyetemi templomban dr. Kiss János alelnök által mondott szentmisén jelen volt, d. u. 5 órakor, a központi papnevelő-intézet dísztermében, dr. Prohászka Ottokár szé- kesfehérvári püspök, védő elnöklete alatt évi közgyűlését tartotta, melyen igen számosán jelentek meg. Jelen voltak : dr. Székely István, egyetemi tanár, elnök, dr. Kiss János, egyetemi tanár, alelnök, dr. Hanauer István, lelkiigazgató, főtitkár, dr. Walter Gyula papnevelőintézeti kormányzó, dr. Mihályfi Ákos, dr. Hanuy Ferenc, dr. Zub- riczky Aladár és dr. Acsay Antal, egyetemi tanárok, Paluscsák Pál szent Domonkos-rendi áldozópap, dr. Turchányi Tihamér, dr. Gallovich Jenő, dr. Schütz Antal, Fludorovics Zsigmond, Zimányi Gyula középiskolai tanárok, Fieber Henrik szent Imre-intézeti felügyelő, dr. Robitsek Ferenc papnevelőintézeti aligazgató, dr. Fischer Ágoston igazgató, dr. Bundala János és dr. Jehlicska Ferenc segédlelkészek, dr. Posch Rezső, remetei lelkész, Gond István stomfai esperes-plébános, dr .Glattfelder Gyula és dr. Kmoskó Mihály, tanulmányi felügyelők, Kador Sándor képviselőházi tisztviselő, Bozóky Bonaventura máv. ellenőr, dr. Lutter János tanárjelölt, számos egyetemi hallgató és mások. Az ülést az elnöklő védő : dr. Prohászka Ottokár nyitotta meg a következő beszéddel : 700 év előtt világoskodó lángészhez vissza-visszatérni, a középkor hatalmi, észbeli s szociális energiái által meg- teremtett szisztémára visszanyúlni, a modern világ szemében reakció, melyet megértenek, bár lesajnálnak; de az ész sugarainak refraktorával s a szisztéma energiájával most érvényesülni akarni, az már nem reaktió, hanem ész- és filozófia-hiány, minőt a modem világ csak azoktól vár, kik meg nem értették sem a gondolat fejlődését, sem a tudó-

Next

/
Oldalképek
Tartalom