Hittudományi Folyóirat 19. (1908)

Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból

VEGYESEK. 175 vannak hivatva hatni a tömegekre ; karoljuk föl az újságokat, a népfölvilágosítás eszközeit, az egyleti életet és társulati szervezkedést, termékenyítsük meg ezeket a kinyilatkoztatás örök igazságaival és akkor tapasztalni fogjuk, hogy a Krisztus vallása és kinyilatkoztatása, miként győzedelmeskedett egy- koron zsidóságon és pogányságon : úgy győzedelmeskedni fog a XX-ik század hitetlenségén is és miként bele tudott illeszkedni egykoron a római imperium kereteibe és azokat keresztény zománccal tudta bevonni, úgy beleilleszkedik a XX-ik század socialis társadalmába is, azt is megnemesíti, azt is megszenteli. AZ A QUINÓI-SZENT-TAMÁS-TARSASÁGBÓL. J egyzőkönyv, mely felvétetett az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság 1907. december 18-ikán tartott ülésében. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság 1907. dec. 18-ikán délután 5 órakor a központi papnevelő-intézet dísztér- mében dr. Székely István egyetemi tanár elnöklete alatt rendes havi felolvasó ülését tartotta, melyen jelen voltak dr. Walter Gyula prelátus, papnevelőintézeti kormányzó, dr. Acsay Antal, dr. Kiss János és dr. Mihályfi Ákos egyetemi tanárok, dr. Hanauer A. István lelkiigazgató főtitkár, dr. Turchányi Tihamér főgimnáziumi tanár, Bozóky Bonaven- túra máv. ellenőr, Túri Béla szerkesztő, dr. Kereszty Viktor kanonok, dr. Pécsi Gusztáv theologiai tanár, dr. Róbitsek Ferenc papnevelőintézeti alkormányzó, dr. Lutter Nándor középiskolai tanárjelölt, dr. Töttössy Miklós és Gerely József hittanárok, dr. Kmoskó Mihály tanulmányi felügyelő, Nagy József és Zimányi Gyula kegyesrendi tanárok, továbbá számos kegyesrendi és központi papnövendék és más egyetemi hallgatók. Dr. Schütz Antal felolvasást tartott az energetika, a bölcselet és a természeti theologia viszonyáról. Az exakt termé- szettudomány energia-fogalmának meghatározása után ki­

Next

/
Oldalképek
Tartalom