Hittudományi Folyóirat 18. (1907)

Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaságból

AZ A QUINÖI-SZENT-TAMÄS-TÄRSASÄGBÖL. Jegyzőkönyv, mely felvétetett az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság 1907. október 16-ikán tartott rendes felolvasó ülésében. Az Aquinói-Szent-Tamás-Társaság 1907. november hó 16-án délután 5 órakor a központi papnevelő-intézet dísz- termében dr. Székely István egyetemi tanár elnöklete alatt felolvasó-ülést tartott, melyen jelen voltak : dr. Kiss János alelnök, Hanauer A. István főtitkár, dr. Mihály fi Ákos, dr. Hanuy Ferenc és dr. Zubriczky Aladár egyetemi tanárok, dr. Sarnassa János országgyűlési'képviselő, dr. Tuszkai Jenő orvos, Túri Béla szerkesztő, dr. Robitsek Ferenc papnevelő- intézeti h. rektor, dr. Huszár Elemér segédlelkész, dr. Turcsany Tihamér, dr. Gallovich Jenő középiskolai tanárok, Kadar Sándor képviselőházi tisztviselő, dr. Kmoskó Mihály tanul- mányi felügyelő, dr. Schütz Antal kegyesrendi tanár, dr. Lutter János tanár, Bozóky Bona ventura máv. ellenőr, Val- kovits József, Pécsi József stb, számos hittanhallgató és az alább megnevezendő felolvasók. A folyó ügyek folyamán az alelnök a következőket jelentette : A Társaság a Szabadtanítás Pécsett tartott országos kongresszusán képviseltette magát, s ott az alelnök épen a bölcselettudomány tárgyalásáról felszólalt. A jelenlevők élénk helyesléssel vették tudomásul ezt a jelentést. Az elnökség nagyszabású mozgalmat indított avégből, hogy alapító és pártoló tagjainak számát szaporítsa s ezzel lehetővé tegye felolvasásainak füzetes kiadását. A »Katholikus Szemlédhez és a »Hittudományi Folyóirat «-hoz felszólítást és kész levelezőlapot csatolt s ezenkívül a felhívást és a leve- lezőlapot még külön címekre is megküldte. A levelezőlapot le kellett szakítani s elküldeni dr. Hanauer István lelkiigaz- gató, főtitkárhoz (IV., Papnevelde-utca 7. szám). Ezenkívül a felhívás teljes szövegében megjelent a »Magyar Allam«-ban, az »Alkotmány«-ban s több más fővárosi és vidéki katholikus Hittudományi Folyóirat. 1907. 49

Next

/
Oldalképek
Tartalom