Hittudományi Folyóirat 13. (1902)

Dr. Rézbányay József: Az egyházi szónoklatról

520 DR. RÉZBÁNYAY JÓZSEF. afzsuita, Damascen Jan od Matki Bozey, Dgbrowski Sándor, Debski Jerzy, jezsuita, Dochtorowicz Fábián, Donhoff Miklós, Dowgiallo Sándor, Dziewulski Marczell, Dziewiatyriski Bertalan, Filipowicz Jakab, Gelarowski Bonav., Giowczyiiski Szaniszló, jezsuita, Gor- czyúski Ignácz, Grochmalicki József, Grabowski Mansvet, Grzi- bowski Antal. Gruszecki Jer., Gruszecki Kázme'r, Gzowski János. jezsuita, Berka Ign. Kanty és Berka Kel. Szaniszló, Beintz Fer., Borolt Szaniszló, Jablonski Jácint, Jan Franciszek od s. Jozefa, Karpiúski Simon, Kiersnicki Atkán., Klecziúski József, jezsuita, Kocieúski Ign. József, Kowalicki Ferenc, Koczoroivski Ferenc. Legucki János, Lochmann Ágost, Laznieivski Ign. Károly, Lap- czyúski Antal, Lodziúski József, Lopacki Jáczint, Lukasz od sic. Francziszka (Rosolecki), kegy. r., Madejski Idzi, Majewski Jácz., Maniecki Ferenc, Mamczyi'iski Szán. Seb., Miske Lajos, Muchowski Máté, Murczynski Endre, Naramowski Adám, Nogaivski József Mihály, Oyczanowski Lén., Onufry od N Sakramentu, Losiewski Fortunat, Osiecki Bruno, Ponyúski Szczepan, jezs., Paskiewicz Mihály, Puzijna Szczepan, Radomynski János, jezs., Robertson Wilhelm, gnesn. kan., Rosolecki Luk., Rudniczki Dom., Russyan Benrik, Sapacki Cyprián, Serjewicz Adorján, Siarkiewicz Antal, Skociúski Péter, Sekowski Lajos, Sobieszczaiiski Sándor, Starzynski János, Suffczyiiski Mihály, Szczaniecki Szczepan, Szyrma Antal. jezsuita, Taube János, jezsuita, Temberski Jedrzej, jezs., Trucho- nowicz Péter, jezsuita, Tymienicki Adalbert, jezs., Wgsocki Gordyan, Wielowiejski Szczepan, jezsuita és W. Mihály, szintén jezsuita, Wieruszewski Kázmér, jezsuita, Wierzboivicz Aniol, Wegrzynowicz Antal, Wojnowski János, Wolski Ogoúczyk János, Wujkowski Ján., Wysocki Sám., Zawadzki Ben.1 (A kisebb jelentöségüeket, vala- mint a kéziratban fenmaradt predikácziókat 1. Pelczárnál).2 A XVIII. század második felében kiválóbb szónokok: Ábra- hamowicz Ad., Agnel od Ofiarowania N. M. Panny, karmelita, Albertrandy János, Anzelm od Matki Boskiej, kegy. r. Balsam Kasper, jezsuita, Benign, od s. Matki Teresy, karmelita, Bielski János, jezsuita, Bgkowski János, Betkowski Adám, Boreyko József, Borowsky Ferenc, Bogucicki József, Brzeziúski Pafn., Brzyski Lajos, jezsuita, Cedrorvicz Adám és Gábor, Ghmielewski Balázs. Chojnacki Antal, Ciczewski Vince, Gzapiitski Jerzy, kegy. r., Czapski Antal, jezsuita, ('wierzowicz Ferencz, Deivin albo Devin (de Vignes) Jerzy. jezsuita, Dobroivolski, Drykowski Simon, Dunin Wawrzyniec, jezsuita, Fabiany Károly, Filipecki Jedrzej, jezsuita, Gajewski János, Gajdzinski Márton, Gladysz János, jezsuita, Gla­1 Pelczar. Zarys dziejów kaznodziejstva. Czesé II. str. 210—269. ־ U. ott 270—79.

Next

/
Oldalképek
Tartalom