Hittudományi Folyóirat 13. (1902)

Dr. Rézbányay József: Az egyházi szónoklatról

AZ EGYHÁZI SZÓNOKLATRÓL. 519 swiete abo pytania skolo wyrozumcenia sw. Ewangelii, na niedziele i switee rozlozone, z ktoryob moze sie brac materya do rozmów we dni swiete. Poznan. 1688. W dziele p. t. Discursus concionatorii naucza n. p. autor, jak ma kaznodzieja objasniao Piep. Poczeczie X' P. Maryi: scriptualiter, figuraliter, doctoraliter, miraculose, scholastice, theologice, philosophice, symbolice, poetice, anagram- matice, historice. (Mecherzyúski T. III. 406.). Kiválóbb szónokok azon időből a püspöki karból: blbornokok: Radziejowski Mihály, Lipski Sárul. János; érsekek: Lipski János, Prazmowski Miklós, Czartoryski Kázm. Flórián, Olszoivski Endre, Wydzga István János, Slupowai Szembek Szariiszló, Szembek Ant. Kristóf, Poplawski Miklós, Skarbek János, Wyzicki Ign. Miklós; püspökök: Trzebicki Endre, OlbracM Denhoff (Jerzy). Zbaski Szán. János, Zaluski Krizost., Szembek Kristóf János, Tarló Bert. Mihály, Pawel Franciszek Sapieha, Brzostowski Kázm. Konst., Zegocki Kristóf, Gniuski János Kristóf, Kobielszki Ferencz Antal, Jozef Jedrzej Zaluski; szerzetesek és világi papok köréből, a XVII. szá- zad II. feléből: Kochanowski Sándor (Alex. a !mero .J esu), Bana- szevicz Adam Kazimierz, Bartochowski Adalb., Biezanowski Szán., Cieciszewski Adalbert, Dankwart Bold., Domagalski József, jezs., Druzbicki Gáspár, Dunin Péter Szariiszló, Gaiclotvicz János, Gin- kieivicz Mihály, Golebiowski Krizost. Gryllewicz Ferencz Ignác, Gutowski Berard, fér. r. és Gutowski Valérián, Jaskrowicz Jácint, bemard., Józefowicz János Tamás, Kaczyhski Péter, jezsuita, Kaluszki Szaniszló, Karvath Wogcikieivicz Seweryn, jezs., Kociel- kowski János Szaniszló, Kojalorvicz Wijuk Adalbert és Kázmér, Kozuchowski Blazej Ferencz, jezsuita, Kruzowski Blazej Ignácz, Kosnowski János, Kanon Jedrzej, Lauxmin Zsigmond, Liberjusz Jácint, Lorencowic Sándor, Makowski Sím. Szaniszló, Mazowiecki Mihály, Mleczko Jerzy, Miechowita Justin (Miechpwius), Mlodzia- nowski Tamás, Nieszporkowicz Ambrus, Niwicki Swietoslaw Zsig- mond, jezs., Orminski Szaniszló, Fawlowski Dániel, Podleski Már- tón, Fiekarszki Adorján, Piskorski Seb., Poniúski Ferencz, Przebo- rowski Adám, Badymiiiski Márton, Rotkiewicz Szilv., Radau Mihály, Ryivocki János, Rychlewicz Vazul, Rychlowski Ferencz, Sierakowski Fáb., Stefanowicz Antal, Stempel Máté, Strasyúski Flórián, Swirski Miklós, Temberski Szaniszló, Taube János, Wojsznatowicz János Kázmér, Wolski Ferenc. A XVIII. század első felében kiv. szón.: Awedyk Konst., Barszcz Jerzy, Benedykt od s. Jozefa, kegy. r., Barszczewski Jedrzej, Bernatowicz Miklós, Bohdanowicz Tamás, Bielicki Szán., Bielinski Seiceryn, Bogucki József, Brzozowski Kázmér, Bajdecki Antal Flórián, Bzonowski Dom., Chodykiewicz Kelemen, Chotowski Tamás, Gzarniervski Antal, Czaszyúski Rajm., Czerniewski Antal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom