Hittudományi Folyóirat 12. (1901)

Irodalmi értesítő

IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 901 Megrendelhető Budapest, VII., Csömöri-út 32. Megjelentek a XIII. évfolyam, 9., 10. és 11. füzetei. A II. füzet tartalma: Egyházrontás. Irta: Keményfy Kálmán 11. — A múlt században felújított szerzetesrendek. (Folyt.) — Megtértek Csarnoka. Hansen Vilmos. Szentkereszti-t'ól. — Külföldi Szemle. A San Girolamo kollégium ügyének fejlődése Rómában. — A pápa egészsége. — Új kollégium Rómában. — Az osztrák püspöki kar. •— A kongregációk ügye. — A kath. Egyház térfoglalása Németország- ban. — A francia szabadkőmívesek. Aganthus-tól. — Protestáns Szemle. XI. Hol az igazság. — Szerzetes invázió. — A reformáció emléknapja legyen magyar nemzeti ünnep. Pilisi-töl. — Krónikás. Három új püspök. — Hangay Oktáv könyve. — A katholikus nagy- gyűlésről. —• Kereszt a birósági hivatalban. — Pártok felirata. — Kossuth-párt felirata és az 1848 : XX. t.-c. — Lazaristák és a socialis- ták. —■ Megkoszorúzott képek. — Az 1900. évi kormány jelentés adatai. — Gusztáv Adolf »Verein« garázdálkodásai. Ifjú Sámbár-tói­— Irodalom. Sienkiewitz Henrik : Quo vadit. Ism.: T. Pelikán Krizsó. — Erdösi Károly: Karácsonyi színjátékok. Ism.; Pokorny E. — Cathrein Győző : Erkölcsbölcselet: II. Ism.: —r. — Schager Ferenc : Karénekiskola. Ism.: P. K. — Jézus és a jó gyermek. Bkldt-töl. — Boul M. — Sziklay J.: A Mária-kép. Bkldt-töl. —- Vegyesek. — Via. Crucis. Angol regény. Irta : Marion Crawford. Ford.: Sziklay János. I. k. (7-8. ív.) Katholikus Szemle. A Szent-István-Társulat folyóirata. Szerkeszti dr. Mihályfi Ákos cistercita-rendi theologiai tanár Budapesten. Megjelenik évenkint 10-szer, dús, változatos és érdekes tartalommal. 1901. Vili. füzet, október. Don Luis Coloma. Jándi Bernardintól. — A magyar katb. énekköltészet a XVIII-ik századig. II. Bartha József dr.-tól. — Az őskeresztények politikai magatartása. II. Vargha■ Dezső dr.-tól. — A német gyarmatok. II. Varjas Károly tói. — Reggel a pusztán. Költemény. Szűcs Józseftől. — Adone Doni legendáiból. Francia eredetiből fordította : Gyulai Ágost dr. — Könyvismertetések és birálatok: Rajner : A püspöki székek betöltésének története. Ism.: Pecsner Emil dr. — Széchényi Miklós gróf: A jaáki apátság. Ism.: P. I dr. — Bozóky: Az első keresztény kodifikáció. Ism.: Notter Antal dr. November. A kereszténység s az egyház társadalom- és állam- alkotó erői. Bott N. dr.-tól. — A naptárkérdés a XIX. században. Melles Emiltől. — A magyar kath. énekköltészet a XVIII. századig. III. Bartha József dr.-tól. — Az ainuk hazájában. Szeghy Ernő dr.-tól. — A koldusfiú. Költemény. Finn eredetiből fordította: Bán Aladár. — Mese is, nem is. Zoltán Vilmosnétól. — Néhány magyar város

Next

/
Oldalképek
Tartalom