Hittudományi Folyóirat 7. (1896)

Irodalmi értesítő

832 Radnicli Imre, Raskó Sándor, Ráth György, Révay Tibor 2.50 irt, Rézbányay János, Rozsházy István, Russel Károly, Sáfrán József? Schultz Károly, Schwartz Gusztáv, Sipos Géza, Skarda József, Soós János, Spett Gyula, Svertsits Domonkos, Szecsányi Vilmos, Dr. Sze- redy József, Szmrecsányi Lajos, Szócska János. Tamási Áron, Tér- tyánszky Dezső, Theisz János, Turnovszky Rudolf, Vaigner József. Venczell Antal, Veszély Alajos, Vidákovich Pál, Weber József, Weisz János, Dr. Zgama Károly, Zimándy Ignác, Zittl Róbert, Znamenák István, Zoltsák János, Zombory Béla, Egyetemi könyvtár, Irodalmi kör, Szepeshely, Premontrei könyvtár, Csorna, Premontrei Társház, Kassa, 225־ frt. Sz.-Eerenc-rendi Társház, Kecskemét, Sz.-Ferenc-rendi Társház, Szombathely. — 1897-re: Andrássy Kálmán, Kuiber János, Kondor István, Liptay Ferenc, Mosgay Sándor, Ocsovszky Ferenc, Dr. Rajner Lajos, Szmrecsányi Pál, Dr. Városy Gyula, Dr. Zalka János, Ferenc-rendi Társház, Nagy-Szombat. Papnevelő, Szatmár. Azokat az igen tisztelt megrendelőimet, kik közlönyöm ezidei vagy valamely előbbi évfolya- máért még nem fizettek, tisztelettel kérem, szívesked- jenek hátralékukat törleszteni vagy pénzbeli kiilde- ménynyel, vagy intentiók jelölését parancsolva. A jelen év júliusában, majd szeptemberében ismét hátralékosaim jó részét — természetesen tete- mes költséggel — zárt levélben figyelmeztettem ki nem egyenlített számláikra. Némelyek, a kisebb rész, szíves volt leveleimre válaszolni és intézkedni; a felkértek legtöbbje ellenben eddigelé nem vévé figyelembe soraimat. így volt ez más években is. Ezúttal jónak látom hátralékosaim címszalag- számait ismét közölni. Ilykép egyrészt a fizetők köz- lése, másrészt a hátralékosok jelzése állandóan nyilván- tartja a megrendelők és a kiadó közti viszonyt, s ha a jelzésben esetleg valami hiba volna, a megren- delő azonnal felszólalhat, és követelheti a kiigazítást. Ahol összeg nincs kitéve, 5 frt értendő. 1890-ről: 228, 268, 269, 851, 426, 728, 877, 953, 981, 1053, 1073, 1147, 1150, 1218, 1246, 1318, (250־ frt), 1373, 1422, 1431, 1432, 1435, 1437, 1719.

Next

/
Oldalképek
Tartalom