A Budapesti Növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája 1874-1909. Munkálatok - 72. évfolyam (Budapest, Stephaneum, 1909)

Pap József: A magyar egyházirodalmi iskola története 1874-1900

266 LEVÉLTÁR golták. Néha-néha áttekintették ugyan a kéziratokat, különösen midőn eredeti dolgozatokat vettek fel a kiadványokba. Ki is szedtek néhányat s nyilvános- ságra is bocsátottak. De ezek az időközi átkutatások csak növelték a rendetlenséget. Csak a közvetlen cél lebegett szemeik előtt, hogy közlésre alkalmas mű- veket találjanak s ennek a körülménynek feláldozták a kézirattár pontos rendezettségét. Ehhez járult, hogy a kéziratok kezelésével meg- bízott hivatalnokok nem teljesítették híven köteles- ségeiket. A levéltárosok s az alkönyvtárosok, akikre a kézirattár két osztályának, ú. m. : az iskolához inté- zett leveleknek és a tagok által beadott dolgozatok- nak rendbentartása s elkönyvelése hárult - tisztelet a kivételnek - általában alig fordítottak gondot a rájuk bízott ügyekre. Még a levéltárosok igyekeztek valamennyire az iskolához intézett levelek érkezési idejét, rövid tartalmát a levéltárosi jegyzőkönyvbe feljegyezni s magukat a leveleket is lehetőleg idő- rendben elhelyezni, de az alkönyvtárosok a dolgo- zatokkal rendesen nagyon mostohán bántak. így levéltárunknak az a része, amelyben a levelek foglalnak helyet, meglehetős rendben van. Ezt annak is köszönhetjük egyrészt, hogy a tagok nem voltak kiváncsiak az iskolához intézett levelekre s nem bolygatták azokat. Másrészt pedig annak, hogy a levéltárosnak 1898-ig csakis ezeknek a leveleknek nyilvántartása volt a kötelessége. Ami nem okozott sok munkát, mivel általában 20—30 levél érkezik mindössze évenkint iskolánkhoz. 1898-ban hozták be Kolos Károly indítványára azt az intézkedést, amely

Next

/
Oldalképek
Tartalom