Séda Ernő: A Központi Növendékpapság magyar Egyházirodalmi Iskolájának története (Budapest, M. E. I. Iskola, 1874)

III. Rész. A magyar egyházirodalmi iskola 1850-1874

neveit, kik legliatliatósabban mozdíták old az iskola anyagi jólétét. Így: Szaniszló Ferenc nagyváradi püspök t857-ben 200 fttal segítő az iskolát, llavnald Lajos erdélyi püspök 80 fttal, majd 1800-lian Kolláresik rozsnyói püspök 50 fttal ; hasonló bőkezű- éggel gyarapítók a pénz­tárt sok máson kívül Kőpássy jászói prépost, Foga­rass y Mihály püspök, Zabviszky László szepesi püspök (1801.). Ily körülmények közölt az iskolának 1802- ben a takarékpénztárban letett tök'je már 2250 írtra emel­kedett. A pénztár még jobb karba jutott az újabb időben tapasztalt pártfogások folytán. így kötelezték hálára az iskolái : Itartak» vies Ítél a egri érsek, ki 1802-ben a terjedel­mes külön kiadvány összes költségeinek üldözését vállalta magára; Girk György pécsi püspök, ki 18(>3-ban 300 Irtot áldozott az iskola ügyének előmozdítására; Simor dános győri püspök, ki 1800-ban 500 irtot ajánlott föl az iskola javára; ') Lonovies József kalocsai érsek, ki 1807-ben 100 írttal csatlakozott az előbbi nagy pártfogók­hoz. Továbbá Ivrit esz Chrysostom pannonhalmi főapát (1808-ban), II a yn áld Lajos kalocsai érsek (1800-ben), Kncz vinszky Viktor jászói főapát (1870-ben), Ilon­ná/, Sándor Csanádi püspök (1870-lom), kik több száz forinttal adták az iskola iránt elismerésük jelét; majd leg­újabban 1872-ben Kovács Zsigmond pécsi püspök, ki a neki ajánlott kiadvány védnökségét elfogadván 300 irtot küldött a költségek fedezésére.2) Ennek példáját követték Kaezvinszky Viktor jászói prépost 10 írttal (1873.), 8 amassa József egri érsek (30 írttal) :I), Zalka János győri püspök ( 1 aranynyal), öltön n u János nagyváradi g. az. püspök (20 írttal), Schlauch Lőrinc szallnnári püspök (25 írttal). Az iskola pénzügyei ily jelentékeny adományozások és a ') V. ii. Fitjfg. I. l'Vj. A. XX. sz.-j U. o. A. XXXVI. sz. 3) U. o. A. XL. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom