Séda Ernő: A Központi Növendékpapság magyar Egyházirodalmi Iskolájának története (Budapest, M. E. I. Iskola, 1874)

III. Rész. A magyar egyházirodalmi iskola 1850-1874

így volt ajálva a l(i-ik évfolyam Nsigykáiolyi Károlyi Tslván grófnak; a 17-ik Káoszt József kalocsai érseknek; a 18-ik Kanoldcr János veszprémi püspöknek; a 10-ik Csajágby Sándor Csanádi püspöknek ; a 20-ik Farkas Imre fejérvári püspöknek ; a 21 -ik Szaniszló Ferenc nagyváradi püspök­nek; a 22-ik Hajnali Fajos erdélyi püspöknek; a 23-ik líimely Mihály pannonhalmi főapátnak; a 2í-ik Fáhry Ig­nác kassai püspöknek ; a 25-ik Kolláresik Ist ván ro/.snyói püspöknek ; magyarországi sz. Frzséhet (külön kiadványt1) Hartakovics líéla egri érseknek; a 20-ik L’opovies Vazul inunk ácsi püspöknek; Mária Regina (külön kiadvány két kö­tetben) Oziráky Jánosáé, szül. Hozass Luiza grófnőnek; a 27-ik évfolyam Girk György ]x'*csi püspöknek; a 28-ik Szenczy Ferenc szombathelyi püspöknek ; a 20-ik Simor János győri püspöknek; a 30-ik Lonovies József kalocsai érsek em­lékének ; a 31.-ik Kruesz Krysostom pannonhalmi főapátnak; a32-ik Ilaynald Lajos kalocsai érseknek; a 33-ik Kaczvinszky Viktor jászói föapátnak ; a 31-ik Honná/, Sándor Csanádi püspöknek; a 35-ik Kovács Zsigmoml pécsi, püspöknek ; a 30-ik ugyanennek. Ezen körülmény, hogy c nagy férfiak fényes nevei díszítik az, iskola kiadványainak címlapjait, fel­ébreszti a tagokban annak öntudatát, hogy működésűk a tudományos közvéleményt már bizonyos mértékben képes kielégíteni, és hogy hivatásuk az iskola hírnevét következe- zetes munkálkodásukkal föntartani és emelni. Más pártfo­gók iránt való háláját pedig azzal rója le az iskola, hogy, valamint az összes püspöki karnak, úgy más nevezetes egyéneknek is megküldi munkálatainak ogy-cgy disz- vagy tiszteletpcld áiiyát.a) 2. A pályadíjak. Valamint az előző években, úgy újabb id üben is hatha­tósan élénkíti a tudományos törekvéseket idöközönkiot az, ') Ezen kiadványt a halhatatlan emlékű érsek Egerben saját költ­ségén nyomatta ki. 2) így kapnak díszpéldányokat egyél) egyházi tekintélyek, az iskola védnöke (a papnövelde igazgatója) és az egyetem láttam karának tanárai stb.

Next

/
Oldalképek
Tartalom