Excerpta e litteris circularibus dioecesanis ab anno 1919 usque ad annum 1938 incl. ad clerum archidioecesis strigoniensis dimissis

Tudnivalók

TUDNI VALÓK. E gyűjtemény az esztergomi főegyházmegye 1919—1938. évi körleveleiben megjelent, jórész­ben még ma is érvényben lévő, fontos főpász­tori utasításokat és közleményeket tartalmazza. Összeállítását és kiadását az az örvendetes tény tette szükségessé, hogy 1938 novemberében húsz esztendei megszállás után felszabadult és újra egyesült egyházmegyénkkel a régi terület egy nagy része. E terület tisztelendő papságának, plébániáinak, egyházközségeinek és iskoláinak használatára szolgáié rendeletgyüjtemény, hogy megismerhessék a Főpásztor intézkedéseit, me­lyek az elszakítottságuk idején nem juthattak el hozzájuk. A könyv beosztása teljesen azonos az eredeti körlevelek beosztásával. Az egyes intézkedések, rendeletek és közlemények a megjelenési sor­rend szerint következnek egymás után, évek szerint elosztva. Egyik-másik rendeletet csak a történelmi hűség kedvéért közöltünk le tel­jes egészében s főleg azért, mert később egyes pontjaira hivatkozás történik. Az eredeti kör­levelek lapszámát az egyes oldalak szélén található vastagon nyomtatott szám jelzi. Ez a szám csak a rendelet kezdetének oldalszámát jelzi, még akkor is, ha a rendelet folytatólago­san más oldalra is kiterjedt az eredeti körlevél­ben. A könyv végén betűrendes tárgymutató talál­ható. Egy-egy rendelet vagy közlemény kere­sésénél ne mulasszuk el a tárgymutatóban pon­tosan utána nézni, mert itt eligazító utalásokat kapunk az azonos tárgyú rendeletek és köz­lemények esetleges kiegészítésére és módosítására vonatkozólag. A tárgymutatóban lévő számok nem az eredeti körleveleknek, hanem ennek a könyvnek a lapszámait jelzik. Esztergom, 1939 február hó. Kiadja a Főegyházmegyei Hivatal, Esztergom. Stephaneum nyomda, Budapest. Felelős : ifj. Kohl Ferenc.

Next

/
Oldalképek
Tartalom