Circulares litterae dioecesanae anno 1955.

Tárgymutató

TÁRGYMUTATÓ a z. ,1955-ben .jaéiij&lentJiüüd^ Archipraesul: Árvíz évfordulóján a Sziget­köziekhez .......L. Függelék. Böjti‘körlevél ................... 7. Ős zi me|é$azdasági munkákról 35. Anyakönyvi kivonatok: tanyakőnyvezési eljárás a tör­vénytelen gyermekekről ........ 27. a nyakönyvi kivonatok kiál­lítása ................... 43. A páti kinevezés /Dr.Miklós I./ 32. Be ke kö 1c aön jegyzése ..........,.. . ■41. B érmálás ........... 21,39. B inandi és trinandi faculta­sok tneghcs szabbátása ........... 54. B iztosítás: M ztositási dijak befizetése 32. tűzbiztosítás .......................... 11. B reviárium: Officium Szt.X.Piusról...... 37. Rubrikáinak egyszerűsítése,. 37.' Böjti fegyelem: 1955. evre ................................ 1. s zentségi böjt nagyszombat vi­gíliáján ................'............... 17. B ucsi József dr.zsinati vizs­gáztatóvá való kinevezése... 4. Bupsujárási panaszok............ 25. B úzászentelési szertartásról intézkedés .............1.Függelék. C irculárék dija ............... 3. C. J.C« beszerzése ............ 25. Concursus: Bpest-Ferencvárosba .............. 32. B pest-Kőbánvára........... 32. B pest-Törökórre ....................... 39. S arisápra ............................. 5. D irectorium: ára ......................................... 3. s zétküldése.i........................ 53. D ispcziciók ....... 4,19,26,28,32, 37 ^4,56« Egyházi épületek és ingatlanok tűzbiztosítása ........................ 11. E lhunyt papok névsora. L.:Halá­lozások. Első szentáldozásra előkészítés 17. Esti szentmisékre engedély.....24. Facultasok /binandi,trinandi/ meghosszabbítása....................... 54. F eltamadási körmenet időpontja 17. Gigler Károly dr.szentszéki ‘ bi ró' ..........\.................. 4« G igler Károly dr.zsinati vizs­gáztatóvá való kinevezése.. 4.- Gróf Károly esperesi kineve­zése.......................a 44, Gyűjtések: előrejelzése 1956-ra ...... 53, okt. 16-i-gyűjtés ........ c 43. szentsir-gyűjtés ................. 16. ö reg-és beteg szerzetesek számára......... 43. H alálozás: / 1954- ben elhunyt papokról megemlékezés ........................ 3-, 1 955- ben elhunytak névsora: Búzás István....,........*. 28., Gábriel Antal .... *.............. 33, G ácsér_Endre ......... 5. K exl Mihály 5, Tornyos Gergely ........... 5, Zsi.govits Béla dr.............. 33. H ázasság előtt született ve- gyesszertartásu szülők gyer­mekének szertartása........ 28. Hitoktatás ellátása: adatszolgáltatás................... 53, b uzdítás....;............ 43. ' megbízatások......................... 0 37, Hitoktatói óradijak bejelen­tése «*«««•«»««••*..««...«. 18 i, Hittanbeiratások............ 29. H ittankönyvek ...........................» 31. H ittanári vizsga ................... 27. H orváth Franci sci reductio ad statum laicalem............ 32. Húsvéti szentáldozás ideje... 14. Ima: a beteg Szentatyáért elha- ‘ ‘ gyása .................................. 1. a békéért ................... 16. I smétlővizseák .......... 2,3,44. Istentiszteleti rend nyáron31,37. Kapos Tibor felfüggesztése „. 26. Katolikus iskolákba és koll.­' *ba való felvétel......... 17. K atonai lelkészségek iratai.. 32. Kántortanfolyam meghirdetése nyárra .....................................» 24. K áplánvizsgák..,.................. 2,3,44. ‘ Kedvezményes utazás egyházi ál- ' kalmazottak részére ....... 31.

Next

/
Oldalképek
Tartalom