Circulares litterae dioecesanae anno 1954

Tárgymutató

T á r g y i i t a t ó c' az 1954-1)611 megjelent körlevelekhez. XII.Pius: Részvéttávirata az árvíz alkalmából .............31. A rcliipraesul: Árviz*körlevél..................... .29. Ú jévi jókívánságokért kö­szönet ................... a • 1 o Á ntipendium aj ánlása........... 30. 'Anyakönyvi kivonatok egyházi használatra.. .1......... 35. A páti kinevezés /Dr.Artner E./.38. Assziszfálás házasságkötés­nél /error communis/.... 4. ^ldíozús elsőpénteken délután...16. Árvíz: Körlevél................,..................29. X II.Fiús pápa részvéttá­vi rata..............«.31« Árvízkárosultak megsegítése....30. Bernáth Francisci absolutio....20. Békekölcsön jegyzése.....................33. B érmálás: Esztergomban és Budapes­ten....................................15. B inandi és trinandi fakultá­sok meghosszabbítása. . 4. Böjti fegyelem............................... 3» B úcsúk családi olvasóimádko­, zásért,............................41. C .J.C. 2319.c-ban javítás.........11. C oncursus: Budapest-Kelenföld...............44. B udapest-SztcAdalbert..,., 8, Csolnok....................................34. D ág................................. 44. D orog-bánya................. 28. E tes............................. .32. K emence....................................40. L eányvár.............. .28. Eóg r ád s z akál..........................28, T ok od-Al táró..........................18. C onsilium administrationis újjáalakítása............... 5* D irectorium: Helyesbítés............................12. S zétküldés'....................... .49. E gyházi földekről jelentés 7,25,30,34,44, 49. használatra anyakönyvi ki­vonatok/. .....................35. E KRA-Kulturadó............................... 6* E lhuny t pap okr ó1 mege miékezes.. 8. Elsőpéntek-délutáni áldozás....16. Földek felajánlásáról jelen­tés 7,25,30,34,44,49. Gyűjtések: Főegyházmegyei célokra....35. Pünkösd vas urna pi..................19. S zegény és árva gyerme­keknek. .........................31. S zegény és öreg szerze­teseknek................. 35. S zent László ünnepi.............19. S zentsir..................................11. V izkereszti.............................50. H alálozás: Elhunyt papokról megemlé­kezés....*............... 8. Á cs Ambrus...............................28. B éres István............... 9. Harza Lajos............................. 8. K rywald Ottó...........................14. M erva Sámuel..................... 9. D r.Meszlényi Zoltán.................32. S tibló Ágoston...................... 9. D r.Takách Janos......................44.- Takáts György.........................21. . üxa József...............................32. Z entai Imre.............................43. H alottakról-temetőkről álla­mi rendelkezések...........45. H ázasságkötés: Akatolikus lelkész előtt megkísérelt házasság­kötésre vonatkozó ce.n- zura/C,J.C.2319./ szö­vegében módosítás.........11. A sszisztálás/error com­1 munis/.,.........................4. V egyes-szertartásu katoli­kusok esketése......12,42. Hcvizi üdülő ajánlása.............. 17. H itoktatás ellátása................... 35. Hitoktató: Megbízások......................... 31. ó raadó h.elszómoldsa..............7. C rodijakra vonatkozó adat­.. . szolgáltatás.....................30. Ö nálló h. adn t a i.....................7. E ittanboirotások......................... .23. H ittankönyvök: Igénylés................................. .26, S zétosztás.................................43. I makönyv: Igénylés...................................26. S zétosztás.................................32. I mák szövegének egysége...............43. I smétlő-vizsgák................4, 36, 43. K anonoki kinevezések /Dr.Városi I,Pollik M./. ...27.

Next

/
Oldalképek
Tartalom