Circulares litterae dioecesanae anno 1948.

Index

INDEX az 1948. évi foegyházmegyei körlevelekhez. ■), v Oldal Augustissimus Pontifex: Abrogatur cam. 1099. jj 2^————a 62 'Máriakongregációkról apostoli kon­stitúció ... ....................... 66 Szenta tya Szózata a magyar néphez a budapesti Eucharisztikus Kon­gresszus 10 éves évfordulóján ... I.* Aeppus: Újévi szózat_ ... ,......................... 1 N agybőjti szózat_ _ ... ... 9 F őpásztor ellen gyűlöletet szítókra egyházi fenyíték ........................... 46 F őpásztori buzdítás hitoktatás ügyé­ben ................................ 50 P üspöki kar egységes állásfoglalása Őeminenciája mellett ... 72 Főpásztori szózat támadásokkal kap­csolatban ................................ 76 E gyháziakhoz szózat................ 80 A . C. Í948/49. évi munkaterve........... 73 A dományok .......... 12 A lapvizsgázó szaktanítók kedvezménye 14 Annavölgy-Ebszőnybánya helyi káp­lánság ........................ 8 Apor Vilmos győri püspök boldoggá­avatási ügye ... ........................... 11 Á llamosított iskolákkal összefüggő egy­házi épületek megosztása........... 56 A ldoztatás... 80 Á lpapok ellen óvás ... ... 13 Á rvízkárosultak javára iskolai gyűjtés 11 Balogh István suspenziója................ 60 B erkesi Mátyás hédervári esperesi ke­rület esperese................................... 23 Bérmálások (tavaszi) .......................... 18 B érmálások (őszi) ................... ... ... 30, 37 B oér Miklós dr. érseki tanácsos _ 31 B oldogasszony éve bezárása _ _ 78 B öjti fegyelem... ... 5 B udapesten kisszeminárium ........... 70 B udapesti gyermekek nyaraltatása _ 25 O ldal Celebret .................................................. 44, 83 Centenárium (1948) .......................... 11, 20 C entenáriumi jelvény terjesztése ... 8 Cenzori díjak új megállapítása........... 64 C oncursus: Dunaszentpál ... .......................... 15 É rsekvadkert ........................ — 16 K óspallag ... .................................. 48 N agybárkány ... 48 V arsány...............................................— 15 V isegrád... 8 Családi szentóra ........... ... ... — 36 C saládfelajánlási ima: lásd Függelék VII.* Csengetés szentségimádás alatt — ... 44 Demkovits Á.: „A kát. Egyház rövid története“ kiigazítatlan példányok bevonása........... — 6 D élutáni szentmisék ... 14 Dér Iván dr. érseki tanácsos _ 68 D irectorium díja .................................. 83 E gyházközségi költségvetések és szám­adások határideje........................... 03 Egyházközségi Szent Anna csoportok 70 Egyházközségi névsorok kiadása — 59 Egyházközségi adózás ... ................— 25 E gyházközségi ingatlanok községi pót­adómentessége — — 20 Egyházközségi épületek háborús kárai 8 Erdős Mátyás dr. examin. prosynod. 82 Esperesi jelentések kapcsán megjegy­zések... ... ........... ... — — 28 E sztergomban Lelkigyakorlatos Otthon 36 Esztergomi érseki tanítóképzőbe fel­vétel_ ... ......................... — 19 E ucharisztikus kongresszusi évforduló 17 Euge _ _>.......................................... 12,32 E uge Otthon Budapesten ................... 77 E xhortáció beszámítása hittanórákba 63 Ferenczy Géza Bpest-belső esp. kér. esperese................................ 42 F ischer Lajos érseki tanácsos ........... 68

Next

/
Oldalképek
Tartalom