Circulares litterae dioecesanae anno 1941. ad clerum archidioecesis strigoniensis dimissae

Index

Pag. Pag. Examen: prof. doctr. rel. 1. hittanár­vizsga. prosynodale 1. plébános-vizsga. Evangélium c. hitszónoklati folyóirat előfizetése ................................... 55 Felvidéki: javadalmi összeiróívek fe­lülvizsgálata .........................._ 15 vallásügyi jogszabályok ........... 45 F ütty Imre az esztergomi tanitóképző­intézeti internátus gondnoka _ 37 G aál Ferenc h. esperes, II. tanf. _ 37 G ianits József felmenlése és érs. tanító­képző hittanári kinevezése........... 37 Görö g szertartása vonatkozások a hit­oktatásban ................. .... 26 Gyűj tések megküldése........................... 4, 55 H adikölcsönök letétbe helyezése _ 19 Ha iczl Kálmán nyugdíjazása ... .46 Halálozások: Bobár Miklós 29, Bodó János 9, Bozóky Gyula 9, Hol- czinger Ignác 9, Katona Imre 37, Kovács Lőrinc 56, Krammer György 20, Kray Pál 29, Luzsicza István 56, Mosonyi Sándor 24, Mráz György 9, Nemes Antal 46, Novák Lajos 20, Ozorai János 29, Pokorný István 20, Siposs Antal 46, Szalontai László 46, Szalva Dezső 37, Trinkl Kálmán 29, Vezér Lajos ... .......................... 29 Hanz lik János az Unió Apostolica egy­házmegyei igazgatója................... 46 Ha rangozás a honi Igv. készültség alatt 54 Havas Ferenc nyugdíjazása................... 49 Háza ssági hirdetések módja ........... 3 He ll Imre A. C. II. titkár ................... 38 H ittanárok vizsgája ... ........... 8, 29, 46 H ittankönyvek bírálata és engedélye­zése ......................... 53 Hirde tések módja a házasságnál _ 3 H óka Imre főegyházmegyei A. C. tit­kár felmentése ... ... ............ 10 H rabovszky Ferenc a somorjai kerü­let h. esperese és tanfelügj'elője 10 Húsvéti áldozás ideje ........................... 4 If júság neveléséről püspökkari körlevél 51 Illetékegyenérték: kifizetése _ _ 23 ú j kivetése ................_................. 17 I lletmények katonai szolgálat idején 5 Ima a hazáért és békéért ................... 43 I skola ügyek: állami népiskolák hitoktatóinak díjazása... ... ................... 27 e gyházközség iskolaállítási joga 25 elemi iskolák heíratási díjának beküldése ................. 27 e lemi népiskolák VII. és VIII. osztályának megnyitása _ 34 e lőléptetés helyettes tanítói alkal­mazásból rendes tanítói al­kalmazásba ... ........................ 19 is kolai építkezés államsegélyének feltételei....................................... 36 is kolai posta átvételéreilletékesség 18 segélydíjas tanítók előléptetése helyettes tanítókká _ _ 5 tanév záró és tanév megnyitó rend 28 tanítói állásról lemondás ................ 18 t anítói illetmények újabb szabá­lyozása ................__ . ... 9 tanít ók hivatali fogadalma és esküje ................ 19 tanít ók közreműködése a cukor és petróleum hatósági elosz­tásában .................................. 18 ta nítóképzőbe felvétel........................ 18 t anuló-leventék részvétele le­venteversenyen ... _ _ 27 v isszacsatolt iskoláknak küldött adományokért köszönet ... 36 Ismétlő vizsgák ..................................16, 46 J ónás Imre érseki tanácsos........................ 20 J urisdictio meghosszabbítás ................ 29 K apisztrán Sajtó Szövetkezet érem­terjesztése .............................. 29 K át. Női Szociális Képző .................. 48 Kát. Tanítói Internátusok Alapjából segélyek ...................................... 55 K atonai kedvezmény : papok részére 47 szolgálat idején az illetmények megállapítása ................... 5 ügybe n okiratok illetékmentessége 26 Káplán-vizsga I. ismétlő-vizsga. Kerékgyártó Tibor érseki tanácsos _ 37 K inevezések és áthelyezések 10, 20, 24, 29, 37, 46, 49, 56 Kispapok támogatása 1. Borromei alap. Kiasz Ágoston udvardi kér. esperese 49 Kodexmagyarázó bizottság döntései 1. Responsa. Korpótlékigény bejelentése... ........... 29 Kovács Géza suspensus a divinis _ 56 K önyvajánlások 9, 20, 23, 30, 36, 46, 48, 55 Krebs Ferenc h. esperes, tanfelügyelő 37 Lelkigyakorlatok ........................... 29, 30, 48 Lengyelfalusy József a szeredi kerü­let esperese ........................ 10 L eonardi Szt. János officiuma ........... 23 L eventék vallásos nevelése.................. 2 L iziői Szt. Teréz zsebszobor terjesztése 29 Légvédelmi készültség... ................... 54 Magyarországi Szt. Adalbert Társulat megalakulása................ 34 M árton István suspensus a divinis _ 37 M ándy Győző nyugdíjazása ........... 10

Next

/
Oldalképek
Tartalom