Circulares litterae dioecesanae anno 1941. ad clerum archidioecesis strigoniensis dimissae

I.

9 465. sz. A tanítói illetmények újabb sza­bályozása. 466. sz. Adományok 467. sz. Könyv­ajánlások. A m. kir. minisztérium 8000/1940. M E. számú rendelete 1940. november 1-én kezdődő hatállyal újra szabályozta a közszolgálatban álló tisztviselők és így a tanítók fizetését is. A ren­delet értelmében 1940- november 1-től a nem állami rendes tanítók fizetése a következő: Fizetési fokozat A rendes tanitói minőség­ben eltöltött hányadik évben? Várakozási j idő (év) 1940. november 1-től kezdve járó fizetés egy hónapra! egy évre Milyen fizetési osztály melyik fizetési fokozatával járó fizetésnek felel meg pengő 12. a 31. évtől — 290 — 3.480­VIII. fiz. oszt. 1. fokozat 11. a 28., 29. és 30. évben 3 270'— 3.240 — VIII. n , 2. »1 10. a 25., 26. és 27. évben 3 255'— 3.060­VIII. „ , 3. 11 9. a 22., 23. és 24. évben 3 230’— 2.760­IX. „ 1. 11 8. a 19., 20. és 21. évben 3 215 — 2.580’— IX. „ * 2. n 7. a 16., 17. és 18. évben 3 200-­2 400 — IX. „ „ 3. 11 6. a 13., 14. és 15. évben 3 190­2.280 — X. 11 „ 1. 11 5. a 10., 11. és 14. évben 3 180 — 2.160 — X. 11 . 2. 11 4. a 7., 8. és 9. évben 3 170'— 2.040 — X. „ „ 3. 3. a 6. évben 1 160 — 1.920’— XI. » „ 1. n 2. a 4. és 5. évben 2 152­1.824’­XI. n „ 2. 11 i. az 1., 2. és 3. évben 3 144'— 1.728 ­XI. r> „ 3. 11 Megjegyzések. 1. A helyi javadalom aranykoronában megállapított összegét továbbra is 136-os szorzó­számmal kell pengőre átszámítani, tehát egy aranykorona egyenlő P36 pengővel. 2. A helyi javadalom részét képező és értékegyséyben kifejezett természetbeni járandóságok pénzértéke további rendelkezésig szintén változatlan, vagyis 1 értékegység egyenlő 21 pengővel. 3. A helyi javadalom részét képező és a kezdőfizetésnek bizonyos százalékában kifejezett készpénz­járandóságot 1940. évi november hó 1-től további rendelkezésig következőleg kell számítani: a) az elemi népiskolai rendes, szerzetesrendi, segélydíjas és kisegítő tanítóknál, úgyszintén a szerzetes- rendi óvónőknél minden egyes százalék havi 144 pengővel, vagyis évi 1728 pengővel; b) az elemi népiskolai helyettes tanítóknál minden egyes százalék havi 119 pengővel, vagvis évi 14’28 pengővel számítandó. 4. A helyettes tanítók teljes fizetése havi 119 pengő, vagyis évi 1425 pengő. 5. A segélydíjas és a helyettesítéssel ideiglenesen megbízott tanítók fizetése havi 107 pengő, vagyis évi 1284 pengő. A Simor Szeretetház és Papi Otthon ja­vára Bednárz Róbert 50 P-t, Blieszner Ágoston 50 P-t, Hauser Ignác 50 P-t, Héyey Gyula 50 P-t, F'erenczy Géza 50 P-t, Krizs Árpád 50 P-t, Töttössy Miklós 50 P-t, Vargyas Tivadar 50 P-t adományozott. Schneider—Dormuth „Katolikus családi nevelés“ címen a szülőknek és nevelőknek ad tartalmas útmutatásokat. A Szent István Tár­sulat kiadása. „Szociális és karitatív évkönyv“ címmel már V. évfolyamában jelent meg az A. C. Karitász Központjának beszámolója és út­mutatója. Ára 2'20 P. Szí. Keresztüli Ájlatosság jelent meg negye­dik kiadásban a Karmelita Rendház kiadásá­ban. Ára 30 fill. 20 pld-tól 20%, 50 pld-tól 30% engedménnyel. (Bp. VI., Huba-u. 12.) Innitzer Tivadar bíboros érsek 1940. december 15-én Bécsben pappá szentelte Fábián János és Tóth János szerpapokat. Sacramentis muniti pie in Domino obi­erunt : Geysa Bozóky assessor S. Sed., curatus r. d., die 12. Decembris a. 1940., anno aetatis suae 75, sacerdotii 53. Ignatius Holczinger vie. oec. in Illés- háza, die 31. Decembris a. 1940., anno aetatis suae 49, sacerdotii 25. Georgius Mráz em. VAD. ord. parochus in Hugyag, die 2. Januarii a. c., anno aetatis suae 66, sacerdotii 44. Joannes Bodó curatus rude donatus, die 7. Januarii a. c., anno aetatis suae 79, sacer­dotii vero 47. 468. sz. Pap­szentelés. Nr. 469. Mors G. Bozókyr I. Holczin­ger, G. Mráz et J. Bodó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom