Circulares litterae dioecesanae anno 1940. ad clerum archidioecesis strigoniensis dimissae

Index

INDEX. Numerus paginam indicat. Pag. Summus Pontifex: ad card. Maglione de precibus Maialibus pro pace ............ 19 responsa ad annua vota .... 1 Aeppus: confirmationis gratia sacer­dotibus gratias agit ................. 39 d e precibus Maialibus pro pace 20 Erdély visszatéréséről megemlé­kezés .................................... 39 n agybőjti szózata............................ 9—12 újévi szózat a papsághoz ............ 1 A. C. jövő évi munkaprogramja ... 30 népművelési munkája.................... J 7 Adományok................................... 7, 17, 22, 49 A lapítványi misék összevonása_ _ 2—3 A ltaria privilegiata ............................ 27 A nyakönyvekben hitehagyás feljegy­zése ............................................ 17 n év, előnév és cím bejegyzési módja .................................... 40 h adikötelezettség céljára díjmen­tesen állítandó ki _ ... 53—54 Á rvízkárosultak segélyezése _ ... 20 Á thelyezések 1. nominationes. Bánk József főszentszéki jegyző ... — 33 Bárdos István pápai kamarás ............ 7 B eiratási díjak, 1. iskolai ügyek. Békéért ima ... 51 Benedictio nosocomiorum _ _ 31 B ényi lelkészség új plébánia ........... 49 B érmálások: őszi _ _ .... ... ... 36, 37 t avaszi ............................................14 — 15 B ittenbinder (Boér) M. teológiai tanár 37 Bizonyítvány-másolatok kiadása, 1. is­kolai ügyek. Boldog Margit szenttéavatási mozgalma 26 Böjti fegyelem............................................ 3 B rückler A. suspensus a divinis ... 17 Budai János az érsekvadkerti kerület h. alesperese.................................... 4 P ag. Bp.-Felsőkrisztina és Bp.-Szt. Adalbert új plébánia ................................... 7 C oncursus pro beneficiis: Albár 38, Balóny 33, Barsfüss 22, Bény 49, Bp.-Felsőkrisztina 7, Bp.-Kőbánya 54, Bp.-Bákosfalva 54, Bp.-Szent Adalbert 7, Dunamocs 18, Egeg 38, Egyházkarcsa 33, Ipolyság 22, Ipolyszakállos 49, Ipolyszalka 28, Ipolyszécsénke 49, Kisoroszi 28, Komáromszemere 28, Nagycsa- lomja 33, Nemeskosút 49, Peresz- lény 22, Pilismarót 49, Szimő 18, Tótmegyer 28, Zsély .................... 33 C saládipótlék életbelépése a felvidé­ken _'...... ............................ 5 f eltételei a lelkészeknél ........... 29 C sárszky I. a prosynodális vizsgáztató bizottság tagságáról lemond _ 49 D ecreta SS. Congregationum S. Officii: de devotione quadam non ad­missa .................................... 13 a postatae ad matrimonia accu­sana non admittuntur _ 13 d e sterilisatione prohibita........... 13 l ibri damnantur ............................ 20 S . Paenitenliariae: de indulgentia Portiunculae _ 14 D irectorium költsége .......................... 51 D régelyi alesperesi ker. visszaállítása 4 Egyházhatósági iratok megőrzése a plébánián ................. 4 E gyházjogi szakosztály ajánlása........... 32 E lső sžentáldozási képek .................... 14 „ Erdélyért“ mozgalom ajánlása........... 39 E rdős Mátyás szegények ügyvédje _ 54 E xamen prof. doctr. rel.................... 2, 28, 49 p rosynod. ... ... ............ 2, 28, 49 É rseki tanítóképzőbe felvétel .......... 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom