Circulares litterae dioecesanae anno 1935. ad clerum archidioecesis strigoniensis dimissae

IX.

42 a szerző. Megrendelhető nála Budapesten, II. Zsigmond-utca 9. sz. alatt. — Lajos Balázs és Gálffy Sándor plébánosok Nagy váradon ki­adták Missióskönyvük II. kötetét is. A könyv gazdag anyagot tartalmaz prédikációk és nép- missiók számára. Ára az I. kötetnek 5 P, a II. köteté 7'50 P. Megrendelhető Gálffy Béla kir. könyvszakértőnél Budapest, IV. Gróf Ká­rolyi-utca 14. — Megjelent a Magyar Rózsa- füzér Képes Naptára 19156. évi száma 60 f-es árban. Kapható Budapest, VII. Thököly-iit 58. szám alatt, továbbá a paokingi ferences misszió ügyét szolgáló Páduai Szent Antal Naptár. Ára 50 íillér, ha valaki 20 darabot rendel, 20°/o engedményt kap. — A Magyar Cserkészszö­vetség ezidén is kiadta a Gyermeknaptárt. Ára 24 fdlér és minden 10 példány után egy ingyen­példányt ad a szerkesztőség. Esztergom, 1935. október 25. 3389. sz. Adomány. A budapesti ferencvárosi és belső-józsef­városi egyházközségek 1000—1000 P-t kül­döttek papnevelés céljára. Az adományokért főpásztori köszönetemet nyilvánítom. Esztergom, 1935. okt. 24. 3424. sz. Lelkigya­korlatokról jelentés. Lelkigyakorlataik elvégzését újabban a következők igazolták: Bozóky Géza, Csiszár Alajos, Falusi Károly, Foltin János, Hegedűs László, Kray Pál, lvrizs Árpád, Lupkovics László, Marczell Mihály, Milbich Tamás, Nemes Antal, Schmied Gyula, Schuszter Antal, Tille Gyula, UhlárBéla, Uhlárik István, Vajda János, Vándor József, Vezér Gyula, Wellner Lőrinc, Zádor József, Zaymus Gyula, Zemanek Vince, Zsámboky Pál. Esztergom, 1935. október 28. Nr. 3188. Obitus A. Mintsek. Piis ad aram precibus commendamus Antonium Mintsek, sacerdotem archidioecesis, abbatem titularem, superiorem castrensem Strigonii, die 28. Octobris 1935. pensione donatum, qui anno aetatis suae 71-mo, sacerdotii vero 48-mo, die 3. mensis huius, sacramentis infirmorum munitus, pie in Domino obdormivit. Strigôni i, die 5. Octobris 1935. Paulum Lib. Rar. Kray parochum Balassa- gyarmatensem canonicum honorarium E. M. S. nominavimus. Strigonii, die 20. Septembris 1935. Nr. 2980. P. Kray canonicus hon. Erga preces proprias rude donati sunt: Geysa Hunkár, Adalbertus Lórik, Rudolphus Horváth sen. (inde a 1. Jan.) et Geysa Bozóky (inde a 1. Jan.). Antonius Nemes, quem a munere paro­chi erga proprias preces relevavimus, qua vicarius oeconomus parochiam Budapest-Vár administrare ad interim continuabit. Vicarii oeconomi constituti sunt: Alada- rus Kemény in Budapest-Ferencváros, Julias Fábry in Hugyag, Velimirus fíernáth in Patak (inde a 1. Jan.). Ferdinandiis Kahler diuturna infirmitate affectus interimalifer rude donatus est. Nominati sunt: Ladislaus Simon cate- cheta in Budapest et simul auxiliaris in Bp.- Ferencváros, Ladislaus Szépe• neomysta coo­perator in Dorog, Emericus Bán coop, in 15 pest-Felső Víziváros. Strigonii, die 23. Octobris 1935. Nr. 3409. Mutationes personales. Pro vacantibus beneficiis parochialibus : Biidapest-Yár, Budapest-Ferencváros (patronus Comm. Metrop. Bpest), Hugyag (liberae col­lationis), Nógrádpatak (patr. Áeppus Strigôň.), Leányvár (patr. Fund. Beiig.) concursum usque ad diem 1. Decembris duraturum hisce pu­blicamus. Strigonii, die 25. Octobris 1935. Nr. 3410. Concursus pro bene­ficiis. .Justinianus m. v. Cardinalis, Archiepiscopus. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom