Circulares litterae dioecesanae anno 1933. ad clerum archidioecesis strigoniensis dimissae

I.

ö 25. szám. Hivatalos pénzek be­küldésének módja. 24. szám. Esztergom- yn vidéki Hitelbank megszűnése. 18. szám. Alapítványi misék össze­vonása. 17. szám. Böjti fegyelem. Nr. 19. Examen prosynod. Nr. 20. Examen prof. doctr. relig. Sok fölösleges levelezést és kiadást okoz az a körülmény, hogy a feladók a küldött összeg rendeltetését nem jelzik. Midőn nyoma­tékosan utalok a múlt évi II. körlevél 18. olda­lán közölt 203. sz. rendelkezésemre, ezt kiegé­szítem avval, hogy a missiós gyűjtések bekül­désekor külön jelzendő a januári és külön az októberi gyűjtés eredménye; a dispenzatiós taxáknál pedig nem elég a plébániai felter­jesztés iktatószámának jelzése, hanem feltün­tetendő a felek neve és "a dispenzatió jellege is (pl. Kovács—Szabó mixta r. vagy in bannis). Esztergom, 1933. január 5. Az Esztergomvidéki Hitelbank R. T., mely az alapítványi tőkéket és a nyugdíj­alapot is kezeli, fuzionált az Esztergomi Keres­kedelmi és Iparbank R. T.-gal. A banknak szóló alapítványi és nyugdíjügyi levelek ezen­túl a következő címre küldendők : Esztergomi Kereskedelmi és Iparbank R. T. Esztergom. Esztergom, 1933. január 3. Az alapítványi misékre nézve, melyeknek tőkéi elértéktelenedtek, a folyó évre kiterjesz­tem ugyanazt a rendelkezésemet, mely az előző években érvényben volt. Tehát az ala­pítványi tőkék összesített jövedelme fejében annyi csendes szentmise mondandó az alapít­ványt tevők szándékára, ahányra a kamat- jövedelemből lelik, egyre-egyre 1 P stipen­diumot számítva. Amennyiben az összes kamat- jövedelem egy csendes mise stipendiumára sem elegendő, a lelkész 1 csendes misét tartozik fel­ajánlani az összes alapítványt tevők szándékára. Esztergom, 1933. január 1. A böjti fegyelemre nézve az idén is érvényes a múlt évi I. körlevél 2. oldalán 89. száma alatt kiadott rendelkezés. Esztergom, 1933. január 1. Examen prosynodale habebitur die 9. Maii et die 12. Septembris. Qui concurrere volunt, 14 diebus ante praefixos terminos Officio ADioecesano id significent. Strigonii, die 1. Januarii 1933. Examen professorum doctrinae religio­nis habebitur die 10. Maii et die 13. Sep­tembris. Qui periculum subituri sunt, volun­tatem suam 14 diebus ante terminos praefixos Officio ADioecesano patefaciant. Strigonii, die 1. Januarii 1933. A bpest-belsőjózsefvárosi egyházközség a szeminárium céljaira 1000 P-t, Molnár László ugyanezen célra 100 P-t adományozott. Mindkét összeget ezúton is köszönettel nyugtázom. Esztergom, 1933. január 1. 30. szám. Adomány. Lelkigyakorlatuk elvégzését igazolták: Bozóky Géza, Csáby Vilmos, Leiner Mihály, Makay Lajos, Mester Jenő, Varga Gáspár, Zaymus Gyula, Zsivanovits László. Esztergom, 1933. január 1. 23. szám. Lelkigya­korlatok. Marx Ignác egyháztörténelmét németből magyarra fordította fíilkei Ferenc esperes­plébános. A fordítás bővítve van a magyar egyháztörténelmi események ismertetésével is, tartalmazza az elszakított területek egyházi vi­szonyainak leírását és a legújabb világegyházi statisztikai adatokat. A 900 oldalas kitűnő, szép­nyomású műnek ára könyvkereskedésben 16 P, a szerzőnél (Székesfehérvár) 12 80 P. Gerely Jolán: Mai lányok útja c. műve a serdülő és felnőtt leányok vívódásait töké­letesen ismerő, gondolkodás- s beszédmódju­kat ügyesen felhasználó és az édesanyai szív aggódó szeretetével megírt munka, aminek leány tanítványaik között való terjesztését a legmelegebben ajánlom Tdő Papjaimnak. Kap­ható az Élet-nyomdánál (Budapest, I. Horthy Miklós út 15.), ára 4 P. Ocskó Lajos: A mélységek lelkiilete cím­mel adta ki az alázatosság erényéről szóló munkáját. Kapható a szerzőnél (Kísluíndo- rozsma, Gsongrád m.), ára 4 P. Desclée és Társai, Szentszéki kiadók, Tournai (Belgium) f. évben megjelentették a teljes római missalél imakönyv alakban latin­magyar szöveggel, liturgikus magyarázatokkal és imákkal. A Kordánál kapható a kötés minősége szerint 8 50, 9'50, 16'50 és 18'— P-ős árban. A magyar pedagógiai irodalomban rég­óta éreztük hiányát olyan valláserkölcsi neve­lési vezérkönyvnek, mely gyakorlati életben mozgó pedagógus tollából s gyakorlat számára íródott. Ezen a hiányon segít az Egri Keresz­tény Sajtószövetkezet (Eger, Alapítványi ház), kiadván v. Ligety István róni. kath. igazgató­tanító „A katholikus tanító eszményképe“ c. nyolc ív terjedelmű munkáját, melyre Taní­tóim figyelmét meleg ajánlással hívom fel. Kapható a kiadónál 4 P-ős árban. Kellő fede­zet esetén a tanítói könyvtár javára is meg­szerezhető. Dr. Tóth Kálmán theol. tanár: „Krisztus király olláráldozala“ című műve elsősorban a híveknek szánt érdekes és tanulságos olvas­3061. sz. Könyv­ajánlások.

Next

/
Oldalképek
Tartalom