Circulares literae dioecesanae anno 1926. ad clerum archidioecesis strigoniensis a Joanne Cardinale Csernoch principe primate regni Hungariae et archiepiscopo dimissae

VII.

2241). sz. Magyar misekönyv ajánlása. 3320. sz. „Kis Pajtás“. ..Zászlónk“, „ Nagyasszo- , nyunk“, „Pilet“ aján­lása. — 31 — Papi nyugdíj-alapra: Egy fővárosi plé­bános 2.000,000 K, Marténj i Elemér 500,000 K, Schneider Endre 100,000 K. Esztergom, 1926. november 3. A Magyar Kath. Nőegyesületek Országos Szövetsége egy magyar nyelvű, zsebkiadású misekönyvet adott ki. Ezzel olyan imakönyvet adott a hívők kezébe, mely legkönnyebben hozza őket közelebb a katholikus istentisztelet központjához, a szentmise-áldozathoz. A könyv a vasárnapi és ünnepnapi misék fordítását tartalmazza. Ára vászonkötésben 60.000 kor.; aranymetszéssel 80.000 kor., linóm bőrkötés­ben pedig 100.000 korona. Kapható a Magyar Kath. Nőegyesületek (Írsz. Szövetségének köz­ponti irodájában, Budapest, Mária-u. 7. A könyvet ajánlom a lelkipásztorkodó papság* figyelmébe. Régi óhajtás az, melyet az újabban külföldön erőre kapott liturgikus mozgalom különösen hangsúlyoz, hogy ismer­tessük meg a hívőkkel a szentmise szövegét és tanítsuk őket imádkozni azokkal az ima- szövegekkel, amelyeket az Egyház évezredes hagyománya megszentelt. Ennek az óhajtás­nak megvalósítását szolgálja a csinos kiállí­tású kis misekönyv, mely most hagyta el a sajtót. Esztergom, 1926. szeptember 28. A nagymélt. püspöki kar, foglalkozván leg­utóbbi gyűlésében a „Kis Pajtás“, a „Zászlónk“, a „Nagyasszonyunk“ és az „Elet“ című lapok terjesztése ügyében előterjesztett kérelemmel, utalt e tárgyban már 1914. évi március hó 18-án hozott határozatára és újból kívánja annak pontos betartását. A vonatkozó fő egy ház megyei rendelke­zés, miként az az 1911. évi Körlevelek 96. lapján 2479. sz. a. megtalálható, így szól: „1. Az esztergomi főegyházmegye terü­letén levő összes rom. kath. jellegű népisko­lák tartoznak a Kis Pajtást az iskolai könyv­tár számára legalább egy példányban meg­rendelni. Eedezetül szolgál a tanulóktól az 1908 : XLV. tcikk értelmében szedhető 50 fillér könyvtárilleték. 2. Óhajtom, hogy az összes fokozatú róm. kath. jellegű iskolák tanítói vagy tanári könyv- tárai részére az Elet című heti folyóirat meg­rendeltessék. 3. A Zászlónk, illetve a Nagyasszonyunk terjesztését minden polgári, kereskedelmi, kö­zépiskolai, felső leányiskolái, tanító- és ta- nítónőképezdei hitoktatótól, vagy amennyiben az intézet katholikus jellegű, úgy az igazgató­ságtól és a tanári kartól is elvárom. A hit­oktatók kötelességévé teszem, hogy az évvégi jelentésben megemlítsék, hány példányban jár a Zászlónk, illetve a Nagyasszonyunk. Az egy­házi tanfelügyelők és érseki biztosok iskola- látogatásaik alkalmával kötelesek arról is meggyőződést szerezni, vájjon a tanulóifjúság körében a katholikus szellemű ifjúsági lapok terjesztésére kellő gondol forditanak-e.“ Esztergom, 1926. november 5-én. A Pongrácz István kispesti lakos (Sár­kány-utca 63.) által feltalált pneumatikus tem­plomi gvertyaoltogató készülék beszerzését a templomok részére, ahol annak szüksége fenn­forog, engedélyezem. Esztergom, 1926. szeptember hó 7. In variis domibus religiosis ss. exercitia peregerunt: Bakos Joannes, Dr. Bárdos Ste­phanns, Belák Colomannus, Blázsik Carolus, Bokovics Josephus, Bozóky Geysa, Dr. Breyer Stephanus, Druga Ladislaus, Erdőssy Fran- ciscus, Fischer Ludovicus, Gábriel Antonius, Geiger Joannes, Gunda Eugenius, Dr. Hand- lovits Nicolaus, Hantos Franciscus, Horváth Josephus Marianus, Horváth Rudolphus, Je­szenszky Colomannus, Dr. Kecskés Paulus, Dr. Kemény Aladarus, Dr. Korompai Jose­phus, Körösi Joannes, Kováts Julius, Kray Paulus, Krebs Franciscus, Krizs Arpadus, Dr. Labuda Franciscus, Dr. Lippay Ludovicus, Lober Julius, Lórik Adalbertus, Dr. Magyary Julius, Dr. Marczell Michael, Márton Stepha­nus, Morvái Franciscus, Dr. Mössmer Jose­phus, Niedermann Josephus, Dr. Pivárcsi Ste­phanus, Badnai Victor, Stampf Rudolphus, Shvoy Ludovicus, Szabó Ludovicus, Sziklai Rudolphus, Szomor Adalbertus, Dr. Takáts Ernestus, Uhlár Adalbertus, Dr. Vargvas 4*heo- dorus, Vezér Ludovicus, Vörösváry Ernestus, Weber Joannes, Witz Adalbertus. Strigonii, die 3. Novembris 1926. Ecclesiam ad latus Collegii Rakoeziani Budapestini exstructam die 31. Octobris anni 1926, quando festum Christi Regis in orbe christiano ad mentem Litterarum Encycl. Quas primas a Pio PP. XI. die 11. mensis Decembris 1925. datarum prima vice sollem­niter celebratum est, ritu Romanae Ecclesiae servato, in honorem eiusdem Christi Regis consecravimus. Strigonii, die 3. Novembris 1926. 2650. sz. Pneuma­tikus gyertya­oltogató. Nr. 3296. Exercitiis spirituali­bus inter­venientium elenchus. Nr. 3289. Consecratiu Ecclesiae.

Next

/
Oldalképek
Tartalom