Circulares literae dioecesanae anno 1924. ad clerum archidioecesis strigoniensis a Joanne Cardinale Csernoch principe primate regni Hungariae et archiepiscopo dimissae

III.

13 Ívok alól 25,000 K, tehetősebbeknél 50,000 K, a nagyol)b fokú akadályoknál 10,000 K, tehe­tősebbeknél 75,000 K, a vegyes vallás alól 25,000 K, tehetősebbeknél 50,000 K. Ezenfelül beszedendő a szükséges levélváltás portója is. Esztergom, 1024. május 1. 1 144. sz. Adományok 1443, sz. Lelkigya­korlatokat végeztek. 1442. sz. „Szentlélek- egyesület“ c. füzet ajánl- tatik. 1232. sz. Tóth T. „A művelt ifjú“ c. műve ajánltatik. Az esztergomi szeminárium javára ada­koztak : budapest-rókusi plébánia 15 millió K, Danek Vince 1 millió 100 ezer K, Brühl Józsefi millió K, N. N. 1 millió K, budapesti Szent Szív intézet növendékei 500 ezer K, Folba János 500 ezer K, Marténvi Elemér 200 ezer K, dr. Angyal Kálmán 100 ezer K, dr. Fallenbüchl Ferenc 100 ezer K, budapest-uj- laki hívek 50 ezer K, Sajgó Rezső 40 ezer K, Niedermann Márton 25 ezer K. * * *­A papi nyugdíjalap céljaira adakoztak : dr. Brever István 300 ezer K, Marténvi Ele­mén' 200 ezer K, Mihalovics Zsigmond 100 ezer K, Turchánvi Egon 100 ezer K, Nieder­mann Márton 25 ezer K. N. N. 1 millió K. * * * Brühl József az esztergomi érs. tanító­képző céljaira 300,000 K-l, Breger István dr. az esztergomi főszékesegyház céljaira 300,000 koronát adományozott. Esztergom, 1921. május 6. Végzett lelkigyakorlataikról jelentést tet­tek: dr. Mészáros János helytartó, Ackermann Kálmán, Bozóky Géza, dr. Brever István, dr. Eelber Gyula, Huszár Elemér, dr. Korompai József, Labuda Ferenc, dr. Luncz János, dr. Mőssmer József, Takács Marcell, dr. Tiel'en- thaler József, Tihanyi Károly, Turchánvi Egon, dr. Witz Béla. Esztergom, 1921. május 5. Előző főpásztori körlevelemben felhív­tam Tdő Papjaim figyelmét a papi és szerze­tesi szent hivatásért buzgólkodó új társulatra, mely röviden a Szentlélek-egyesülel nevét viseli (II. sz. Köri. 8. 1.). Ez egyesületre vo­natkozó tudnivalókat most egy kis füzetkében bocsátotta közre Német István egyesületi igaz­gató. A füzetke nála kapható. Szives terjesz­tésre ajánlom. Esztergom, 1924. márc. 29. Dr. Tóth Tihamérnak, a budapesti köz­ponti papnevelő-intézet prefektusának leg­újabb „A művelt ifjú“ c. művét ajánlom Tdő Papjaim, első sorban a középfokú iskolákban működő hittanárok szives figyelmébe. A munka mindenképen megérdemli a terjesztést. Esztergom, 1924. április 22. A nagvmélt. kultuszminisztérium kiutalta az április havi lelkészi valorizált kongruaki- egészítést. A búza imn-ja 302,000 koronában nyert megállapítást. Az esedékes összegek a kiutalási költség levonása után kinek-kinek címére csekken megküldétnek. A budapesti segédlelkészek tartásdíja címén járó kiegészítés is a plébánosoknak fizettetik ki. Egy segédlelkész után az április havi tartási kongruakiegészítés: 317,100 kor. Segédlelkészek áprilisra fizetéskiegészítő kon­gnod nem kapnak, mert államsegélyük a valo­rizált kongnia összegét meghaladja. Esztergom, 1021. május 0. Felhívom Tdő Papjaim figyelmét a Kath. Háziasszonyok Orsz. Szövetsége (Bpest, VIII., Mária-u. 7.) vasúti missziójára és cselédelhe­lyező intézetére. A lelkipásztorok figyelmez­tessék a fővárosba menő leányifjúságot, hogy a Szövetség fehér-sárga karszalagos hölgyei a budapesti pályaudvarok érkezési oldalán fo­gadják és útbaigazítják a fővárosban helyet kereső cselédleányokat; a Szövetség otthona pedig szerény díjazás mellett lakást nyújt és elhelyező irodája útján az elhelyezést ingven végzi. Tizenkét határállomásnál szintén mű­ködik az említett szövetség vasúti kirendelt­sége s az országba jövő vagy innen távozó nők reúdelkezésére áll, kivándorlási ügyekben felvilágosítással szolgál s támogatást nyújt. Esztergom, 1924. május 3. A Szent István-Társulat az egyes közsé­gekben bizományosokat keres, akik a Társu­lat kiadványait 25% jutalék mellett árulnák. Kérelmet intézett a plébánosokhoz, hogy al­kalmas bizományosokat hozzanak javaslatba. Igen sok helyről azonban nem kapott választ. Utasítom Tdő Papjaimat, hogy a Társulat megkereséseinek tegyenek eleget s segítsék igy is elő a jó sajtó terjedését. Esztergom, 1924. május 5. Miheztartás végett felhívom Tdő Pap­jaim figyelmét Nagy Károly volt zámolyi (szé­kesfehérvári egyházmegye), depositiora Ítélt plébánosra, ki koldulásaival zaklatja a szom­szédos egyházmegyék papjait. A nevezett — főpásztorától vett értesülés szerint — kegye­lemből tisztességes nyugdíjellátásban részesül ,1391. sz. Április havi valorizált kongruaki­egészítés. 1462. sz. Kath. Házi­asszonyok Orsz. Szö­vetségének vasúti mis- siója. 1461. sz. Szent Ist­ván-Társu­lat megke­reséseire válasz adandó. 1460. SZ. Nagy Károly volt zámolyi plébánosra a papság figyelme felhívatik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom