Circulares literae dioecesanae anno 1911 ad clerum archidioecesis strigoniensis a Claudio Francisco Cardinale Vaszary principe primate regni Hungariae et archiepiscopo dimissae

IV.

A bizottság a főpásztori leiratot hódolattal tudomásul veszi. Az alapszabályok 9. §-a értelmében a bizottság ezután alelnököt és jegyzőt választ. A választás egyhangúlag közfel­kiáltással történvén : elnök Skarda Józsefet a bizott­ság alelnökónek, dr. Robitsek Feren- czet a bizottság jegyzőjének megvá­lasztottnak ki j elentl. II. a) Előadó jelenti, hogy a bizottság mai ülésének feladata első sorban az 1910. évi tagsági dijak megállapítása. Ehhez ké­pest elfogadás végett bemutat ja a kongrua összeírásban foglalt javadalmak után az 1910. évre kivetett tagdíj járulékok elké­szített lajstromát. A bizottság a kivetést elfogad­ván, felkéri az elnök urat, hogy a lajstromot hitelesiteni és az alapke- zelőséggel közölni szíveskedjék. Határozza továbbá a, bizottság, hogy a kivetés eredményéről csak azon tagok nyerjenek külön értesí­tést, kiknek tagdíja az előző évihez képest változást szenvedett. E szerint tehát mindazon nyug­díj-intézeti tagok, kik az 1910. évre fizetendő tagdíj összegéről külön ér­tesítést nem nyernek, ugyanannyit fizetnek, mint az előző 1909. évben. b) Előadó felkéri a bizottságot, hogy az alapszabályok 11. §-ának d) pontja és a 32. §. alapján a kongrua összeírásban nem foglalt állások után járó tagdijakat állapítsa, meg azon tagokra nézve, kik az előző év folyamán ily állásokra alkalmaz­tattak, vagy akiknek jövedelmében ilyen alkalmaztatás folytán az elmúlt év alatt változás állott be. A bizottság a bemutatott kiro­vást elfogadja és a tagdíj-járulók összegének változásáról az illető nyugdíj-intézeti tagokat értesíti. c) Az 1910. évben egyesek kitünte­tésben részesültek, kikre a bizottság al­kalmazza a 28. §. d) pontját és megál­lapítja, hogy: Bozóky Géza szentszéki ülnöki czim után 50 kor., Mayer Péter szentszéki ülnöki czim után 50 kor., Mészáros János szentszéki ülnöki czim után 50 kor., dr. Miksó István pozsonyi kanonokká történt kinevez- tetése után 140 kor., Móczik Felicián József szentszéki ülnöki czim után 50 kor., Mössmer József pápai ka- marási czim után 100 kor., Pusztai Mátyás szentszéki ülnöki czim után 50 kor., dr. Trikál József pápai ka- marási czim után 100 kor., Zname­ná! István nagyszombati kanonokká történt kineveztetése után 80 kor.-t. tartoznak fizetni. IIf. Tárgyaltatott Pazsitny Pál bu- csányi h. lelkésznek nyugdíjaztatása iránt beterjesztett kérvénye s a pozsonyi főespe- rességi bizottságnak ide vonatkozó vélemé- nyes jelentése, melyben tekintettel a be­igazolt munkaképtelenségre, a kérelemnek teljesítését javasolja. A központi bizottság a főespe- rességi bizottságnak véleményét felül­bírálván, azt magáévá teszi és java­solja, hogy Pazsitny Pál 1874. julius 16-án történt felszentelésétől a fő­egyházmegye kötelékében folyó összes szolgálatának beszámításával az uj nyugdíj-intézet terhére nyugdijaztas- sék, részére az alapszabály 45. §-ában megállapított nyugdíj összeg a nyug­díjazás időpontjától kezdve folvósit- tassék. IV. Tárgy altatott Pathy Gyula velséczi

Next

/
Oldalképek
Tartalom