Circulares literae dioecesanae anno 1904 ad clerum archidioecesis strigoniensis a Claudio Francisco Cardinale Vaszary principe primate regni Hungariae et archiepiscopo dimissae

XVII.

202 Tóth Géza azon kérését terjeszti elő, hogy a középponti bizottság közvetlen érint­kezésbe lépjen a tanítói körökkel. Elnök megnyugtatja előtte szólót, amennyiben kijelenti, hogy ö a bizottság felhatalmazása alapján mindent megtett arra nézve, hogy a körök is egyenkint lépjenek be a tagság kötelékébe. Szőke Sándor kéri, hogy az elnökség részéröl a tanítói körök hü képet nyerjenek az egyesület uj alapszabályainak czéljairól és az alap jótéteményeiről. E végből kívá­natosnak tartja, hogy a bizottsági ülés tár­gyalása egész terjedelmében vétessék fel a jegyzőkönyvbe, hogy azon felbuzdulva, mindnyájan tagjaivá legyenek az alapnak. Ember Károly ezúttal, mint a „Népne­velő“ szerkesztője kéri az elnököt és a bi­zottságot, hogy az alap érdekeinek előmoz­dítása tekintetéből minél bővebben és gyor­sabban értesülhessen az alap életében fel­merülő minden mozzanatról. Óhaja, hogy minél hathatósabban szolgálja az alap fon­tos érdekeit, amint lapjában már eddigelé is sok közlemény jelent meg a Segélyalap érdekében. Elnök örömmel győződött meg arról, hogy a bizottság tagjai oly nemes érdeklő­déssel viseltetnek az alap ügyei iránt. Ismé­telten kijelenti, hogy ezek után csak meg­erősödött ama reményében, hogy sikerülni fog az alapot virágzó állapotba juttatni. Kéri is a bizottságot, hogy a legnagyobb ügybuzgalommal karolja fel az alap ügyét, hogy a tanítók köréből minél többen lép­jenek be az alap kötelékébe. XX. A rendkívül élénk vita befejeztével tárgyalás alá vétettek a segélyezés iránt be­adott folyamodványok. Beérkezett összesen: ..................... 164 I vifogásoltatott..................................... 6 M aradt jogosult folyamodó: 158 A bizottság a folyamodványokat átvizs­gálta és elhatározta, hogy a XVIII. pontban kiutalt 3200 korona kiosztását akként esz­közli, hogy 80 folyamodót egyenkint 40 korona segélyben részesít. A fentebb említett 40—40 korona segély a következő folyamodóknak Ion megszavazva: Beszterczebánya egyhm.: Maxián Már­ton Jakabfalva, Puchy József Zólyompéteri, Szmetana Szaniszló Korpona, Vajczik Ignácz Dóval. ß^erföegyhm.: Hegedűs László Szurdok- Püspöki, Kiss János Horth, Kormos Sándor Halmaj, Nagy Károlyné Eger, Németh Fe- rencz Zagyva-Szent-Jakab. Eperjes egyhm.: Andrássy András Hrabszke, Demjancsik Antal Stelbach, Dará­nyik Viktor Györgyös, Gregorovits Mihály Izbugyaradvány, Jurascsik János Ressó, Kanyuscsák János Porác, Krongh Endre Kamjonka, Mihalics Antal Lukó, Milly György Gerlachó, Nagy Mihály Mlinarócz, Podhajczky Ede Sztakcsin, Polivka János Szvidnik, Sár- pataky Sándorné Eperjes, Safrankó József Rafajócz, Sima Péter Újak, Spák Antal Vár- csemernye, Stecz Károly Sélyeb, Zatkovics Andrásné Világ. Erdély egyhm.: Ambrus Ferencz Csik- Madaras, Ambrus Ferencz Futásfalva, Rartha Józsefné Csik-Somlyó, Rálint József Orosz­hegy, Kerezsi Lajos Korond, Kovács Pongrácz Hodos, Mihály Istvánná Felvincz, Pál Ra- lázsné Csikinindszent, Szabó Antalné Kászon- ujfalu. Esztergom föegyhm.: Rárdos Gyula és Gyarmati József Esztergom, Jaksits Imre Kesztölcz, Janda Rezsöné Vág-Szent-Keroszt, Józsa Menyhéi'tné Esztergom, Krizs József Százd, Palásthy Antal Vág-Sz.-Kereszt, Stef- csik Gábor Szebelléb, Vágner Márton Kálna- borfö, Terstyánszky Adolf Nagy-Kereskény.

Next

/
Oldalképek
Tartalom