Pásztortűz, 1927 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1927-01-01 / 1. szám

Mátészalka, 1927. január hő. SMM B—aKaaMgMaBWB m . . & ii ref. mm j-yfriY íUYVTÍR*. II. évfolyam 1. szám. Áií AZ ÉSZAKKELETI REFORMÁTUS ÉRTELMISÉG LAPJA. BaHü s Főszerkesztő : Dr. JUHÁSZ LÁSZLÓ Szerkesztőség Szamoskér. Kiadóhivalal Mátészalka, „Szatmár és Béreg“ hyoir dar. t. | Felelős szerkeszt® és kiadó: Megjelenik minden hónapban. i KOSA BÉLA Munkatársak: Fóris Lajos, Kelemen Gyula, Kiss Lajos lelkipásztorok. Abod Imre, Bordy Mihály, Gaá! Ferenc, Gáli János, Kun Sándor tanítók. „Az első szeretet* Ai első szeretet, hűsegével es odaadá­sával igyekszünk a Pdsztortiiz második év- folyamáh is is szolgálni mindenek előtte mi vidékiünk leiki életének és ébredésének ügyét ss ezen keresztül egész any iszentegyházünkat. Óriási nehézségekkel, többször előítélettel és elfogultsággá! kellett megkezdenünk első év­folyamunkban. (Többen gondolták : „Názá- rethből származhat-é valami jó?“).. Bizony mondom, hogy nagy ön megtagadásunkba, sok áldoz.’f készségünk he ér: r^íd-égunkba került az, hogy kitartsunk. Sokan voltak — és saj­nos még ma is vannak, — akik nemcsak azt várták ül tőlünk, hojy dolgozzunk, cikkez­nünk, levelezzünk, utazgassunk, kilincseljünk, rimánkodjunk. lapot szállítsunk, hanem art is, hogy mindezt finanszírozzuk is, Nagyon igaza volt a Debreceni Protes* táns Lapnak, amikor egyszer a múlt évben azt üzente nekünk, hogy nem irigylj azoknak a sorsát, akik most lapot indítanak. Micsoda keserű tapasztalatai lehettek ennek a lapnak ?! Most megértjük. De mégsem riadunk vissza a további áldozattól és szolgálattól, mert úgy vagyunk meggyőződve, hogy ez, amit teszünk csak utolsó sorban a mi egyéni ügyünk, első sorban Istené, az 0 egyházáé Ez ügy iránt való szerelem szorongat Yninket. Tehet é a virág arról, hogy illatoz­nia kell ? A harmat csillog, ha rásüt a nap, a madár dalol, ha jön a hajnal. Krisztus itt jár közöttünk Magyarországon, Reánk nézett, Dike reánk ragyogott. Szólott hozzánk, hogy 0 számit mi reánk is. Ennek a vidéknek az övének kel! lenni jobban és teljesebben mint eddig. Műiden tiszteletünk és köszönetiink azoké, akik megértéssel és szeretettel fogad­ták azt az üzenetet, amit tni gvarlóan és erő- telenül, de teljes jóigyekezettel próbáltunk tolmácsolni. A hálánk pedig egészen Istené, Aki eddig megsegített minket! Hisszülik Benne, hogy nem bágjr el ezután sérti béri- bünket. Akik pedig bármely oknál fogva ed­dig nem voltak teljes bizalommal hozzánk, győzzék meg magukat afelől, hegy ha ők is segítenek nekünk, többre halad a mi kÖz;öá széni Ügyünk és rajtuk is több lesz az áldás és sokkal nagyobb lesz az ö örömük is, A mi alázatos lelkűnknek mindig nagy ünnep lesz az, ha valaki jobbat, szebbet és többet tud lenni és adni lapünk hasábjain iítj mint mi; hiszen mi nem vezérek akarunk lenni, csak zászlótartók ; nem maga a vilá­gosság, a fény és a~ melegség akarunk lenni a Pásztortiizben, hanem csak a rőzsék össz.e- hordöi és rak ói, hogy Krisztusunk gyönyör­ködjék a tűzben és a lángokban, amelyek Érte égnek el teljesen. Kosa Béla Egyházunk és n Misé;. Ma a kettő közötti viszony, napion tiszt­té le tre méltó kivételektől eltekintve, alig töt:b a jóindulatú semlegest égné!. Természetesen szubjektív kapcsolatok jobbra vagy balra be­folyással lehetnek s a pap egyénisége és maga­tartása — óriási felelősség — sokszor dőníő súllyal esbefik a mérlegbe. Melyebb vizsgálódás sok olyan okot dérit fel, mely egészen érthetővé teszi ezt a helyzetet, ha nem is megnyugtatóvá Meg­döbbentő pontossággal megállapítható, hogy nagy erősségeink kellő vigyázás nélkül mi ként váltak nagy gyengeségekké a gyarló ember kezében. Az Ige központi jelentőségű, tehát lettünk csak prédikátorok s nem egyi­dejűleg a lelkek pásztorai is. A biblia isme réséhez és megértéséhez tanulás szükséges, tehát könnyen belenyugodtunk, sőt segéd­keztünk is abban, hogy modem kultúránk két igazi és egymást kiegészítő pillérei, a bit

Next

/
Oldalképek
Tartalom