Pápai Ujság – I. évfolyam – 1899.

1899-06-18 / 26. szám

dicsőült nevéről elnevezett ligetet megnyi­tották. Emiitette lapunk akkor azt is, hogy a község elöljárósága az ünnepre meghivta Széli Kálmán miniszterelnök 0 nméltóságát is, aki azonban nagy fontosságú hivatalos elfoglaltságai miatt gyönyörű levélben irta meg távol maradása okát s egyszersmind ki­jelentette, hogy ezen ünnepélyről 0 Felsége előtt is jelentést fog tenni. Ünnepelt miniszterelnökünk e jelentését a mult napok egyikén meg is tette s mint a „Szálló Levelek" irja : szeretett jó királyrnk szemeiben könnyek rezdültek meg, midőn hallotta egy szerény község hazafias cselekedét és e szavakra fakadt: „Látom, a magyarok szeretnek !" S egyúttal elrendelte, hogy királyi legmelegebb köszönete Nyirád községnek is tudomására hozassék. Az ide vonatkozó magas ministeri leirat szószerint igy hangzik: Magyar királyi Ministerelnök. 7183. I. M. E. Ő csász. és apóst. Felsége néhai Erzsébet királyné emlékszobrának Nyirád községben történt leleplezése alkalmából, valamint az ez alkalommal kifejezett alatt­valói hódolatért a szoborbizottságnak és a községnek legmelegebb köszönetét mél­tóztatott nyilvánítani. Erről az elöljáróságot f. évi május hó 15-én hozzám intézett felterjesztése folytán örvendetes tudomásul értesítem. Budapesten, 1899. évi május hó 30-án. Széli, s. k. Nyirád község elöljáróságának Nyirád. íme egy példa, amelyben a nép szive találkozik a király szive dobbanásával! íme egy ragyogó példa, amelyben egy nép szeretete ölelkezik jóságos uralkodója viszonszeretetével! Boldog a király, a kit népe, ily hűn, ily bensőleg szeret. De boldog a nép is, amelynek szere­tetét királya megérti és viszonozza is ! Innen-Onnan. lteb Menachem Cziczeszbeiszer szörnyű átkozódásaiból. Ledjél the edj khépezdei thonár s led­jenek nékhed lyok óráid oz oj khépezdében ! * Lépkhedjed the mogodot 75 centimete­res khatonai lépésekben naponta ütszíir oz oj khépezdéig! Thenyéssz the libát a folu végen s ledjél mellékesen thonár o khépezdében! * Oljen lokásod ledjen the neked, mint o khépezdei thonárokaak a libalegelőn! * 0 „Szállólevelekben" méltossonok o the érdemeidet I * 0 hivatholos khüzlüny szhabja meg o the szerepkhürüdet! Ledjenek the nheked sörgős othaid o Phesten s uthazzad mogodot o bánhidai ' vasúttal! • * Ledjenek the neked bánhida: vosothi részvényeid! Hirek. — Személyi hirek. Főt. Füzy Sza­niszló, kir. tanácsos, a Ferencz József-rend lovagja, a III. oszt. vaskoronarend tulajdo­nosa, az Irgalmasrend főnöke Dubniczky Benjámin kormánytanácsos és a temesvári rendház priorjával a mult héten városunkban volt, hogy az itteni rendházat átadja az uj priornak, nt. König Levinnek. — Dr. Feny­vessy Ferencz főispán, f. hó 17-én Veszprémbe utazott hivatalos ügyben. — Papp Sáudor k r. tanfelügyelő tegnap d. u. a képezde alapkő letételére városunkba érkezett. — A helybeli irgalmasrendi ház uj priorja. Az irgalmas rendűek legkö­zelebbi káptalanján a pápai rendiház fő­nökévé, öletve priorjává Ft. König Levint, a nemrég ide áthelyezett főgyógyszerészt választotta meg a leköszönt Pöck Fausztin helyébe. Midőn az eltávozó priortól bucsut veszünk, egyszersmind szivből üdvözöljük az uj főnököt. Hasoi^ókép ősz' itén gratulá­lunk Varsányi Szilveszter kedvelt orvos urnák is, akit é kit a helybeli rendház al­perjelévé választották meg. •— Kinevezés. Halász Dánielt, váro­sunk szülöttjét, budapesti m. kir. posta- és távirda-gyakornokot, a bp. igazgatóság posta és távírda tisztté nevezte ki. Gratulálunk ! —Főszolgabiránk átköltözése. Bélák István kedvelt főszolgabiránk végleg bucsut vett régi állomáshelyétől, Devecsertől. Ugyan­is a mult héten leutazott oda, hogy család­jáva 1 egjütt teljesen Pápára költözzék. Az elválás az igaz szeretet nyilválnulatai között ment végbe. Régi jó barátai, ismerősei diszes bankettet rendeztek tiszteletére s meleg óvácziókban búcsúztak el a kedves főbíró­tól. Mig főszolgabiránk távol volt, hivatali teendőit Baranyay Zsigmond, helybeli ügy­véd teljesítette. — Inditvány. Pápa város képviselő testülete elé több városi képviselő aláirásával a következő indítvány terjesztetett. Tekintetes képviselőtestület 1 A városi képviselőtestület azon határo­zata, melylyel a szei vezeti szabályzat 26. §-át módosította, alaki hibák miatt most nem nyervén meg a jogerősséget, alul­írottak tisztelettel inditvány ózzuk, hogy a szervezeti szabályzat emiitett §-ának oly i ráii} u megváltoztatását, hogy a városi főorvos fizetése 4G3 frc helyett 603 írt­ban á^apitassék meg, a tekintetes kép­viselőtestület a szabályszerű napirendjére kitűzés után újból rendelje el. Pápán, 1899 ju*iius hó 15-én. — Hymen. Dr. Kreisler Károly hely­beli orvos f. hó 20-án tartja egybekelését a Bécs melletti Bádenben Breier Elfrida kisasszonynyal, özv. Breier Sámuelné kis­martoni lakos leányával. A városszerte kedvelt orvosnak e fontos lépéséhez szivből gratulálunk. — Esküvő. Jánosa Lajos, kőszegi nagy­kereskedő f. hó 13-án d. e. 11 órakor es­küdött örök hűséget Herz Margit, városi óvónőnek. A polgári eskü kötés után az uj házastársak az ág. ev. templomban kérték ki az egyház áldását, hol Porkoláb Gyula s. lelkész szép beszédben áldotta meg az uj frigyet. Ezt fényes ebéd követte, mely után a bájos fiatal asszony férjével uj otthonába utazott. — Alapkő letétel. Az állami tanító­képezde épületének alapkőletétele tegnap d. u. 5 órakor volt. A részletekről lapunk legközelebbi számában szólunk. Ez alapkő egyszersmind lezárja a hosszú vitasort, me­lyet ez ügyben lapunk olvasói ismernek. — A pápai kath. kör 1899-ik évi jun. hó 18-án, ma, saját helyiségében, könyv­tára javára tekeverseny, fényes kivilágítás, tűzijáték, világposta, confetti dobálás, táncz­czal egybekötött nyári mulatságot rendez. Belépő díj : tagnak személyenkint 40 kr, családjegy 1 frt; -— nem tagnak szemé­lyenkint 60 kr. családjegy 1 frt 50 kr. A tekeverseny kezdete l l/ 2 órakor, az ünne­pély kezdete 7 órakor. A tekeversenynél kitűzött dijak: Első díj 10 korona; máso­dik dij 6 korona; harmadik dij 3 korona. Három dobás ára 10 kr. Felülfizetések kö­szönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáz­tatnak. — Az ünnepély d. u. 3 órakor teke­verseny nyel kezdődik. Este 8 órakor a róm. kath. főegyházi vegyes énekkar előadja a ko­máromi dalünnepélyen bemutatandó éneke­ket. Műsor : 1. „Kossuth induló", Merti N.-tól. 2. „Éjféli hadiszemle" Titl-től. 3. Rám sem nézett", „Ez a kis lány", „Hej de teszi". 4. „Induló" Goól Jánostól. Utánna táncz­mulatság. — Örömünnepély. A pápai ev. ref. főiskola ifj. képzőtársulata mint minden év­ben, ugy ez évben is junius hó 18-án a városi színházban a főisk. ének- és zenekar közreműködésével évzáró ünnepet rendez­Helyárak: Páholy 1 frt 20 kr. Ülőhely kivé­tel nélkül 20 kr. Jegyek előre válthatók Bakocs István társ. pénztárosnál és az ünne­pély napján a színházi pénztárnál. Kezdete pontban 3 órakor. Az ünnepély végeztével a főgymn. tanuló-ifjuság tornavizsgálata leend az uj főgymn. udvarán. Műsor: 1. Rossini: „Nyitány" a Sevillai borbély cz. operából, Gáthy Zoltán főisk. ének- és zenetanár áti­ratában. Előadja: a főisk. zenekar Gáthy Z. vezetésével. 2. „Jelentós a társulat évi mű­ködéséről" Tartja: Vargha Kálmán társ. alelnök. 3. Szügyi József: „Szeretném itt hagyni" . . . Énekli: a főisk. énekkar. 4. Pályadijat és jutalmat nyert „népdalok" Somogyi Zoltán "VI., Burghardt István VIII. o. tanulók és Komjáthy Ernő III. é. th.-tól. Olvassa: Izsák József VII. o. t. 5. Steiner Hugó; „Magyar tánczok" Hegedűn előadja: Steiner Hugó VIII. o. t. zenekar kísérettel. 6. Wildenbruck : „Hómér" műfordítás Czeg­lédi Sándor VI. o. tanulótól. Olvassa : Sohár Kálmán VI. o. t. 7. Káldi Gyula: Kurucz dalokból: „Rákóczy kesergője (1711.) Kurucz dal (1704) „Tréfás dal a német tánczra" Énekli a főisk. énekkar. 8. „Hóra" Váradi Antaltól, szavalja: Lázár Ferencz Vi. o. [t. 9. Erkel F.: „Bordal" a Bánkbán cz. ope­rából, Gáthy Z. átiratában. Énekli: Horváth Lajos VIII. o. t. ének- és zenekar kísérettel. — Elgázolás. Szabó Károly, ugodi la­kos, f. hó 16-án d. u. eltiporta lovaival Ben­scherer Antal 8 éves fiát, Istvánt. A baj úgy történt, hogy a fiú neki szaladt a lassan haladó kocsinak s csakhamar a lovak alá került s az egyik ló a gyermeknek a ballá­bán a bőrt lekúzta. A fiút a kórházba szál­lították gyógykezelés végett. — Székely leány cselédek Pápán, Városunk derék rendőrkapitánya igen életre való terven fáradozik, amely ha sikerül hálával adózik érte neki közönségünk, minthogy — fő­kép a mezei munkaidején — nem fogjuk érezni ugy a cselédhiányt, mint eddig. A napi la­pok, de különösen a „Budapesti Hírlap" nem régen arról adtak értesítést, hogy Erdély­ből, főleg a székely vidékekről igen sok leány megy le cselédnek Romániába, ahol

Next

/
Oldalképek
Tartalom