Pápai Ujság – I. évfolyam – 1899.

1899-01-08 / 1. szám

Sl«E»l*IlSiSI!lSESfSI 3SSM Felesleges a disznóölés!! Amidőn Üzletemben megkapható a legjobb ázi zsir s? Í4 js* kilója 70 kr. pesti zsir 66 kr. sonka, szalonna, füstölt hus, különféle felvágott s kalbászok. 15 féle sajt, déli gyümölc;ök, halak és Cons^rvek § m a legfrisebb átíapotban m M Igari, orosz, thea, legfinomabb rumok, liquerek és pezsgők, s kitűnő tisztaságú tt fűszer áru^m s az ismert jól és fényesen égő 3j: üvegben és kimérve, a n. é. közönség szíves rendelkezésére áll a legjutá­nyosabb árakban, § szíves pártfogását kérve lÉ FEKE1TCZ gg füszerkereskedő. (Kossu h utcza.) w n O BÚTOR 1 1 o 5 HAZASULANDOK 5 3 BÚTOR i és bútort venni szándékozók figyelmébe ajánlom © cLxls&xl felszerelt 1 u mindennemű kész acztalos és kárpitos bútorokból. Minden e szakmába vágó megrendeléseket és javításokat helyben és vidéken pon­(Q) tosan és lelkiismeretesen, a lehető Ugjutányosabb áron teljesítek. Tisztelettel 33ócLa,iTst T7"á-n bútorkereskedő és kárpitos mester. Pápán, Főtér, a Benczések ujounan épült gymnasium épületében. mmmmmkmmm mmk^^immk'mm BÚTOR I i BÚTOR 1 Q - Q'• - ^ 'C' 1.1 o o © :0, **HHH*KXZ i mXKHXX* Jt % H Ajánlja dúsan felszerelt férfi, g M nöi é s gyermek czipö raktárát % § Schlosszer István 1 n X Papa, Fő utcza, ^ a liol a legjobb e sza mába' vágó £ & cikkek a légjutányosabb árban kap- jW X hatók. jJ SIC Javítások, valamiül vi- $( J déki megrendelések pontosan és 3! J| jutányosán eszközöltetnek. 3( Üzlet megnyitás. Vagyok bátor a n. é. közönséggel tu da ni, hogy a Jókai utczai Csóka VENDEGrLŐT 1899 év január hó 1-én. átvettem. ÜSedezem a t. közönség pártolásáér előre biz'ositva olcsó és pontos kiszól gálásró!.. Maradok -i . .» ki ü »ő tisztelettel Pruschisctr Károly vendéglős. Van szerencsém a nagy közönségnek tudo mására hozni, hogy a mindenütt liirdcíoti és jóuak bizonyult RÉTHY fé!e !)"• Ili 1 11 • 1 §, fj J J ugy szinte keresletnek örvendő mária-czelli cseppeket raktáron tartom. Iliá-s Eléűs gyógyszerész. Hirdetések felvétetnek a kiadó­hivatalban ULj "CLtcza 122.. sss, r E hirdető rovaibnn minden szó egyszeri beikta ása 2 kr, vasta­gabb betűkből 4 kr. Czimniel ellátott hirdetésekért külön 30 kr. kincstári bélyegdij jár. 8 APRÓ i nr Minden hirdetésre ingyen ad fel­világosítást a kiadóhiv: ta s hir­detéseket kívánatra díjtalanul szerkesztet. ' . LcTélbéli íMdtozóiásom készségei alnnt felvilágosítást, ha a válaszra szükséges iJélyeget ínellMt TöMozóiasoM a hirdetés száma a MMallal közlendő. T udatom a közönséggel, hogy a főtéren levő végeladási üzietemet a Kossuth Lajos utcza 183. sz. házba helyeztem át, a hol a raktáron levő összes áruimat nagyban és kicsiny­ben, minden elfogadható árért elárusítom. Megjegyzem, hogy egyes czikkek még készletben vannak. . (i) Krausz Mór. K iadő lakás. A Széchenyi téren levő 1049. számú házban anagyobbik emeleti lakás f. é. május hó 1-ére kiadó. Értekezhetni a ház­tulajdonos, Neubauer József vaske­reskedőnél. . (2)_ E gy irodába alkalmas hosszú fenyő asztal és szekrény megvételre ke­restette. Bőv. a kiadóhivatalban. (3) G racza György. A magyar szabad­ságharcz története s Szilágyi Sán­dor „A magyar nemzet történeté" ; mindkettőből az I. kötut eladó. Hol? megmondja a kiadóhivatal. (4)

Next

/
Oldalképek
Tartalom