Pápai Ujság – II. évfolyam – 1945.

1945-02-06 / 11. szám

PAPAI ÚJSÁG 3 Buda hősies védelme tovább tart. A vé­dők részéről emberfeletti ez a küzd'leni. A magyar és német védők minden kőért, minden talpalatnyi helyért folytatják az elkeseredett .küzdelmet és k\iilönősen az, amit ebben a küzdelemben a gyalogság mutat, egyenesen legendaszerü. De a katonák mellett ott áll \az asszony, a gyermek, a polgári la'wsség egé­sze. A gyermekek ott állnak géppisztollyal a kezükben a sebtiben emelt barikádon, de ott látjuk a fegyvert az asszonyok, leányok kezében is. Ha pedig egy pillanatra szünetel a harc, ci polgári lakosság bekötözi a sebe­ket, az elsősegélynyújtást rendszerint innen kapják a sebesültek. Aknák zuhanása és sor­tüzeU rovvanása közevette álliák a harcot Buda hős asszonyai, gyermekei, polgárai. A le g újabbkor i magyar történe emnek még nem volt ilyen felemelő pillanata. Akárhányszor előfordult, hogy egy ház földszintjén magya­rok harcolnak, az első emeleten vörösök, a második emeleten magyar vagy német csa­patok küzdenek. A küzdelem nem lanyhul, sőt ha lehet, egyre fokozódik. Ezzel a hősies harc­cal ezúttal nemcsak Buda, hanem helytálló ,lakossága is belekerült & történelembe. Minden gondolatunk, minden munkánk csak egy célt szolgálhat: a nemzet haderejének fokozását! Hat halálos ítélet szökésért A M. T. I. jelenti: Az egyik hadtest rögtönítélő bírósága Bergman Antal császártö't-si, Porkoláb György lőrincfalvi, Panyik István mezőtúri, Horváth István cemernicai, Papp György nyárádfob­bágyfalvi és Orbert Sándor bogátmindszenti születésű honvédeket, akik annakidején a móri fronton gyáván elhagyták beosztásukat és át­mentek az ellenséghez, kötéláltali halálra ítélte. Az ítéletet nvomban végrehajtották. ss mmmmamaammesm — Németh Károly Vasmegye új al­ispánja. A Hivatalos Közlöny január 28-i száma közli, hogy a m. kir. belügyminiszter dr. Né­meth Károly szombathelyi árvaszéki ülnököt Vasvármegye alispánjává nevezte ki. — Feíhivás a menekült vitézekhez. Fel­hívom a Veszprém vármegye területére menekült vitéz bajtársakat, hogy érdekeik képviselete céljából minél előbb jelentkezzenek Veszprém­vármegye Vitézi Székénél. S?ékkapitány. — EsI-üvő. Szalay Margit urleány és Szűr Kálmán tart. zászks, adóhivatali tiszt,, febr. 4-én tartották esküvőjüket. (Minden külön értesítés helyett.) — Orvosi hír. Dr. Vörös Áron m. kir. tisztiorvos, h. városi orvos rendelését Szent­ilonay-u. 5—7. alatt megkezdte. Rendel: d. e. "9-1 l-ig, d. u. 3—5-ig. ­— Az elsötétítés február 18-ig este 5 óra 30 perckor kezdődik és reggel 6 óráig tart. —• Halálozás. Dr. Jókay Ihász Miklós r agybirtokos, m. kir. gazd. főtanácsos, felső­házi tag stb. életének 53. év ben januá r 26-án Szombathelyen elhunyt. R. i. p. ! — Bajtárs! A honvédbolt Főtér 28. szám alatt Pápán is nyitva áll számodra. Keresd fel! Hírlapodat, tájékoztatásodat ott kapod meg I — Állami bakóvá neveztek ki egy szombathelyi altisztet. A Hivatalos Közlöny január 28-i száma közli, hogy m. kir. igazság­ügyminiszter Varga János szombathelyi kir. tör­vényszéki 11. osztályú altisztet a budapesti kir. ügyészséghez a szakaltisztek csoportjába állami bakóvá nevezte ki. — A hadbavonultak családtagjainak nem kell sorbaállni. Vajna Gábor belügy­miniszter kérésére utasította a vármegyék alis­pánjait, valamint a törvényhatósági jogi városok polgármestereit, intézkedjenek aziránt, hogy a hadbavonultak közös háztartásban élő igazolt családtagjai, ott ahol a fő szükségleti cikkekért sorba kell állni, járandóságaikat soron kívül — a sorbaállás mellőzésével kapják meg. A ren­dészeti szerveket ennek megfelelően utasították. — Nagyarányú razzia volt Pápán. Gyertyaszentelő-napján a polgári- és katonai hatóságok és a Pártszolgálat szerveinek bevo­násával egész napon át tartó nagyarányú razziát tartottak Pápán. A városban mindenkit igazol­tattak és a lakások nagy részében is igazolta­tások történtek. Sok embert előllítottak, akik közül számosat kellő igazolás után elbocsátottak, többek ellen pedig különböző okok miatt eljá­rás indult meg. — Német katonai gépkocsik polgári személyeket nem vesznek fel. Ezért a polgár­mester felhívja a közönséget, hogy német gép­kocsikat ne állítson meg. Rehabilitálják a nemzetiszocialistákat A minisztérium rendeletet adott ki az egyes személyeket nemzetiszociálista magatar­tásuk miatt ért joghátrányok megszűntetése tárgyában. A rendelet szabályozza a rehabilitációs eljárást. A rehabilitálásra a m. kir. személy­ügyi kormánybiztos tesz javaslatot az illetékes minisztériumnak a m. kir. minisztérium kije­lölt megbízottja hozzájárulásával. A m. kir. minisztérium megbízottjául Csia Sándor dr.-t jelölte k. — Üzenet Pápára! Alulírottak, mint a hungarista eszme régi harcosai azon a'kálóm­ból, hogy a magyar sors összehozott ben­nünket, üdvözletünket küldjük az otthon levő Testvéreinknek. Mi itt boldogok vagyunk,; hogy mint küzdő harcosok az eszme megvaló­sításában részt vehetünk. Mi csak azon az úton hatadunk, amit a Vezér számunkra meg­jelölt, mert csak jgy érhetjük el a végső győzelmet. Kérjük a szerkesztőséget, hogy tolmácsolja lapunkban megelégedésünket és hirdesse, hogy minden megpróbáltatás elle­nére kitartunk a végső győzelemig. Kitartás! Éljen Szálasi! Gál Ferenc őrv„ ifi Fried­mann Károlv. Benke József, Sturcz Pál. Péthő József^ Tocsik Ernő,. Boldizsár József, Csuti Lajos, Mészáros Jenő. — A Tatabányai Sport Club egész sportfelszerelését elrabolták az oroszok. A cipőket felhúzták rongyaik helyett, a többi felszerelést pedig elpusztították, összevagdosták vandál kegyetlenséggel. , Nyi-ltárusítási üzletek zárva­tartásának szabályozása A hozzám ismételten benyújtott panaszok­ból és személyes tapasztalatból megállapítot­tam, hogy a város területén lévő nyütárusítási üzletek tulajdonosai, üzleteiket mindgyakrab­ban zárják le egy-két napra. A 76.000/1944. K. K. M. sz. rendelet 1. § 3. bekezdése értelmében a nyiltárusítási üz­letek tulajdonosai, amennyiben üzleteiket a tulajdonos bevonulása, betegsége, valamely családi esemény, vagy elháríthatatlan akadály miatt zárva kívánják tartani, a zárvatartás kez­dőpontját, okát, valamint az üzlethelyiség új­bóli megnyitásának időpontját, az I. fokú iparhatósághoz ajánlott levélben tartoznak be­jelenteni. Az ez ellen vétők, az idézett rendelet 3. §-a értelmében pénzbüntetéssel, ismétlődés esetén elzárással büntetendők. Felhívom az'érdekelt üzlettulajdonosokat ezen rendelet pontos betartására, azzal, hogy 1944 november 2-án kelt 9574/1944. számú véghatározatommal elrendelt zárórákat tartoz­nak pontosan betartani. Pápa, 1945. évi február hó 1-én. A polgármester megbízásából: Dr. Rózsay Ernő s. k. városi főjegyző. — Az országos szervezésvezető fel­hívja az összes Ipartestületek vezetőinek figyel­j mét arra, ho»y a 3920/1944 M. E. sz. rende­lettel életre hívott, a Dolgozó Nemzet Hivatás­rendje megkezdte országos szervezését, amelynek érdekében felkéri az ipartestületeket, hogy ve­gyék fel az érintkezést az Országos Központ Szervezési osztályával (Kőszeg, Jurisits-tér 13.) a tájékoztató értekezletek időpontjának meg­állapítása végett. — Az Egyháziak Hivatásrendjének vezetője felkéri azokat a lelkészeket, akik a Hivatásrend munkájában résztvenni szándékoz­nak, vagy annak segítségét igénylik, főleg me­nekültek, mindennemű szóbeli, vagy írásbeli kérésükkel forduljanak az Egyháziak Hivatásrend­jenek kőszegi megbízottjához (Jurisits-tér 13.). — A keresztény-zsidó házasságok fel­bontása. A képviselőház legutóbbi ülésén tár­gyalták, s elfogadták a keresztény-zsidó házas­ságok felbontásáról szóló törvényjavaslatot. A vegyes házasságokban élő keresztény házastárs­nak a törvény életbelépte után hat hónapon belül kell kérnie a házasság felbontását. Aki ezt nem teszi meg, — állami városi és köz­üzemi alkalmazásban nem maradhat, s a magán­vállalatoknál sem tölthet be vezetőállást. — Vájárok figyelmébe! Az Ajkai Kő­szénbánya Rt-nél azonnal elhelyezést nyerhet­nek vájárok. Lakásuk — családjuk részére is — az ottani bányászlakásokban biztosítva lesz. Jelentkezni lehet Pápán a polgármesteri hiva­talban, emelet 8 sz. szoba. Pápa, 1945 február hó 1 -én H. po'gármjster. — Honvéd bajtárs, Tiéd a Honvéd­bolt ! Megnyílt: Pápa, Szombathely, Sopron, Kőszeg, Magyaróvár, Győr, Veszprém, Zala­egerszeg, Tapolca, Szentgotthárd és Celldömöl­kön. Ha arra jársz, keresd fel! — Hirdetmény. Tudomására hozom az érdekelteknek, hogy a ad. 394 1945. sz. II. Hirdetményemben elrendelt kötelező honvédelmi munka alól leendő felmentés céljából a jövő­ben csak olyan orvosi bizonyítványt fogadok el, amelyet a városi orvosok egyike (dr. Merétey Kálmán vagy dr. Kötél József) állított ki és ezen felül dr. Domonkos Géza m. kir. tiszti­orvos láttamozott, vagy amelyet dr. Domonkos Géza m. kir. tisztiorvos maga állított ki. Pápa, 1945 évi január 31. A polgármester helyett: dr. Rózsay Ernő s. k. — Olasz rádió — magyar műsora. Az Olasz Szociális Köztársasági rádió naponta magyarnyelvű hírszolgálatot közvetít 17'40 perctől 17'50 percig a 1537 méteres és a 3P41 méteres rövidhullámon, valamint a 4208 méteres középhullámon. A hírszolgálatot válo­gatott zenei műsor követi. — Megjelent AZ ORSZÁG. Az Ország című hetilap kényszerű szünetelése után régi színvonalas kiállításban újra megjelent. A 16 oldalas lapban Kassai Ferenc nemzetvédelmi propaganda miniszter nyilatkozik a Hungarista Légió tagjainak a régi és mai honvédségről, mostani és jövőbeni feladatainkról, Kerekes Béla dr. államtitkár „Magyar sorskérdés" cím­mel írt cikket. Az Ország rendkívül érdekes tanulmányai, riportjai közül kiemelkednek Kemény Zoltán dr. „Reakció, vagy haladás" című tanulmánya, Farkas István külpolitikai cikke, Kóréh Ferenc írásai, Pállosi Béla, Ka­tonka Mária és Füstös Zoltán, Kemény Péter, Vörös Imre dr. értekezései és riportjai. A gaz­dag irodalmi részében Eszterhás István elbe­szélése magaslik ki, valamint Túrmezei László, Alföldi Géza és Hajdú Sándor verse. Bő szín­házi és művészeti rovata érdekes. A bevezető cikket Bozóky Lajos dr., a lap főszerkesztője írta. A lap szerkesztősége és kiadóhivatala: Szombathely, Ernuszt Kelelnen-utca 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom