Pápai Ujság – II. évfolyam – 1945.

1945-01-02 / 1. szám

Felelős szerkesztő ét kiadó: Dr. Dalnoki Veress Gábor. ^nanat i88Q9RÍk iNinnu • n• • ssrua Vk, -ÉSaaaHHn bnSB "avnaS^ ,8jSSIB^líIB 2ÍVHJBT •I1RII •BBBII íaif Főmunkatárs: Téglássy János Felsőgallánál visszaverték a szovjet előretörést Kitartás!" A honvédelmi miniszter elrendelte, hogy a honvédség az eddig előírt tisz­telgés helyett a hungarista köszöntéssel teljesíti a tiszteletadást és a szóbeli kö­szöntés a „Kitartás!" szóval történjék. Soha ennél lelkesítőbb szót nem választhatott volna a honvédség. Amikor a mostani téli időben, az arcvonalon harcolva áll helyt a honvéd és szívós, halálig kitartó ellenséggel méri össze erejét, karja fárad, teste már alig bírja az erőfeszítést, akkor mintha égi harso­nából zúgna a kiáltás: „Kitartás!" Amikor a honvéd magyar földet hagy hátra hősies harc után, amikor az ottmaradt aggódó magyarok könnyezve nézik távozásukat és szeretnék sírva visszatartani őket, akkor „Kitartás!" Amikor az átkozott ellenséges fegy­ver sebet ejt és a fájdalom, mint éles tőr vág bele az agyvelőbe s akkor is, amikor bágyadt gyengeség önti el testét, mintha égi hang súgná „Kitartás!" Ez a szó mindent kifejez, mindenre jó és mindent megmagyaráz. Fáradtság­ban kitartás, harcban kitartás és kitartás mindenütt, ahol tenni kell valamit és ki­tartás ott is, ahol egyszerűen csak élni kell. Ma már valóban nem is élhetünk e szó nélkül. Olyan köszöntés született meg a honvédség körében, amelyben benne van minden, erő, akarat és cél. Mert mi kell ahhoz, hogy kimenjünk oda, ahol a jövönkért küzdünk: kitar­tás! Mi-kell ahhoz, hogy a kivívott győ­zelem után új életet kezdjünk és neki fogjunk az új otthon építésének: — Ki­tartás! Hogy megtartsunk mindent, amit megszereztünk, hogy ne adjunk ki ke­zünkből semmit, egyetlen egy szál téglát sem : — Kitartás ! Ez a szó magában foglal mindent, jelent, multat és jövőt és nem lehet szebb befejezése, mint, amikor ajkunkra vesszük a Vezér nevét, aki r hivatott ma a magyarság vezetésére: Éljen Szálasi! Berlinből jelentik: Göbbels dr. birodalmi miniszter a Das Reichben megjelent e heti cikkének »Az idők jelek címet adta. Az I ii+óbhi he*ek •tapasztalat? 1-. irtán, — írja - ­többé senki sem meri állítani, hogy a háború további lefolyásának és a háború távoli rnesz­szeségében felbukkanó békének brit elgondo­lása csak féligmeddig is egybehangzik a té­nyekkel. Az angol hadvezetés az egész arcvonalon elszámította magát és ennek következménye a tévedések, politikai visszacsapások és komor kilátások tarka sorozata a brit birodalom jö­vője szempontjából. Anglia most már olyan háborús célokért harcol, mely csupán az ő plutokrata vezetőrétegének elképzelt vágyai­ban szerepel, a reális tények világában azon­ban többé már nincsen helye. Nemcsak el­kínzott kontinensünkön, ahová a Szovjet be­vonult, uralkodik a bolsevizmus kíméletlenül és korlátlanul. A félkezének újjain kiszámít­hatja valaki, hogy Churchill és Roosevelt ka­tonáinak meddig lesz még anyagi és erkölcsi 'ellentálló erejük aA/zoz, hogy az általuk meg­szállt területen elharapódzó bolsevista anar­chiát megfékezzék. A bolsevizmus idegenlégiói ott állnak; minden országban, mely a mi közvetlen ha­talmi körünkön kívül esik. Ha pedig ezen erők egyik, vagy másik helyen még nemi mozdultak meg, ez csak arra vezethető vissza, *hogy Sztálin még nem látja elérkezettnek az órát. A háború eddigi lefolyása máris kegyet­lenül megsemmisítette azoknak a balgáknak reményeit, akik elhitték és el akarták hitetni, hogy ha Németországot leverik, Anglia és Amerika megmenti Európát a bolsevizmustól. A német néptől senki sem várhatja el, hogy fai nemzeti életnek és történelmi jövőjé­nek biztosításához szükséges intézkedéseket elhanyagolja, mert a rákényszerített fegyve­res mérkőzés az ellenség számára céltalanná vált és ezért egyáltalában nem vezethet ered­ményre. Németország az abszolút és totális !háború alapján áll, vagyis egész nemzeti erejét latba veti, hogy fenyegetett létét megvédje. Német csodáról ma csak azok beszélnek, akik csupán statisztikára építik fel számításaikat és a tör­ténelmi folyamatot, a tulajdonképpeni moz­gató és alkotó erőket teljesen figyelmen kí­V h p ^ vül hagyják. A mi századunkat is nagy sze­mélyiségek határozzák meg, mögöttük pedig nem holt gépezetek, hanem élő gépek állanak, akik -elpusztíthatatlan szabadságvágyukká! le­helnek lelket a háború anyagába. Ezt ez a. háború is újból be fogja bizonyítani. Ellen­ségeink ránk kényszerítették az életünkért ví­vott harcot, mely világosabb már nem is le­hetne. Az megóvja köztünk a gyengéket is attól, hogy az előttünk álló és kikerülhetetlen; konfliktusok elől való menekülésben keressék boldogulásukat. Az ilyen kényszerhelyzet ál­talában véve leküzdhetetlenné tesz egy nem­zetet, melynek becsülete van, sőt az ilyen nemzet hosszabb, vagy rövidebb idő előtt, biztosítani tudja győzelmét. Ez a győzelem egy napon eljön, mint egy természeti jelenség, melyre várnak. Az idők jelei napról-napra fokozottabban mutatnak rá a német győzelemre, csak jól kell tudni magyarázni ezeket a jeleket, kell tudni magyarázni ezeket a jeleket. (MTI) Göbbels birodalmi miniszter az évforduló alkalmiból adott egyik nyilatkozatában töb­bek közt ezeket mondotta: — A következő hónapok meg fogják mu­tatni, hogy Németország ellenségei terveikben elszámították magukat és hogy célkitűzéseik egyáltalában nem állanak arányban katonai lehetőségeik­kel. Ellenségeink helyzetét azzal jellemez­hetjük, hogy egy nagy elhatározó csapás, amely csak feliig éri el célját, nem jelent előnyt, hanem csak hátrányokat. Az ellen­ség lebecsülte a német háborús erőképessége-t s arra a felismerésre kényszerül, hogy ai időtényező ismét beavatkozott és Németország abba a helyzetbe került, hogy a védelmet az összes pontokon kiépíthette, valamint teljesen meglepő erőtartalékokat mozgósíthatott, ame­lyekből Eisenhower most kapja az első Íze­lítői r-saai győselem egy napon eljön, mint egy termesszen jelenség" — írja Göbbels űr, a „Vas Rcicíj" mulif>etl számában Ujabb letartóztatások Bukarestben Ismét 9 zsidó személyt fogtak el Pápán

Next

/
Oldalképek
Tartalom