Pápai Ujság – I. évfolyam – 1944.

1944-12-23 / 1. szám

Felelős szerkesztő és kiadó : Dr. DáilnoRi Veress Gábor. jfWSBBIB IGEI • ••BBk. ÍB9BGBN BBIB SBISilt, Főmunkatárs: Téglássy János A Nyilaskeresztes Párt-Hungarista Moz­galom köszöntésével üdvözlünk minden ol­vasónkat. Ezzel az egyszerű — hosszú időn keresztül belénk fojtott — három szóval kö­szöntünk minden igaz magyart, de a többiek­nek is megjelöljük azt a célt, amiért dolgozni akarunk és dolgozni fogunk. Kitartást és har­cot hirdetünk minden megpróbáltatás és ne­hézség ellen és ebben a nagy munkában a Nemzetvezetőnk parancsa lesz az egyedüli irányadónk: »Vagy megsemmisítünk, vagy megsemmisülünk!« Középút nincs számunkra, de senki számára sem lesz. Harcot vállaltunk és parancsot teljesítünk a végső győzelemig, hogy biztosítsuk a ma­gyarság megmaradását, a vérben és vasban születő új Európában és azon belül a Kár­pátok határolta Dunamedencében. Minden be­tünkkel, minden szavunkkal, a Hungarista Munkaállam megvalósulásáért fogunk küz­deni, — megalkuvás nélkül. Bizonyára szokatlan és idegen — különö­sen a zsidóság által fertőzött lelkek szá­mára — ez a határozott és megfellebbezhe­tetlen iránymutatás, de kötelességünk ezt most nyomatékosan kihangsúlyozni. Amikor édesapák, fiúk, testvérek, minden áldozatra­kész magyarok százezrei hősiesen harcolnak hazánk kétharmadrészét elárasztó vörös horda ellen; amikor templomaink, kórházaink, köz­épületeink és városvégi kis kunyhóink a bom­batámadások áldozatai lesznek, akkor nekünk is hősies kiállást kell tanúsítanunk. Kétszere­sen tudnunk kell tennivalónkat és méltónak kell bizonyulnunk a történelmi hivatásunkat maradéktalanul teljesítő elszánt harcok külső és belső hőseihez. Áldozunk, de nem cél nélkül. Lagymatag, közönyös mellébeszéléssel, egyhelyben topogással, vagy felekezeti bé­kétlenséggel nem lehet — mint a múltban történt — nagy nemzeti célokat szolgálni. Ez okozta a két helyi lap főispáni betiltását is, és ezeknek — a magyarság életében soha nem időszerű tényeknek — megváltoztatása köve­telte meg lapunk elindítását. Ma magyarnak és csak magyarnak szabad és kell lennünk — a többi mind mellékes. Ennek a kötelességnek akarunk és fogunk felelősségérzetünk teljes birtokában 6zolgálni, mert tudjuk és valljuk, hogy »a Nemzet szol­gálatában meghalni lehet, de elfáradni soha!« Ehhez a nagy munkánkhoz kérjük és vár­juk minden magyarnak hathatós segítségét és áldozatkész közreműködését. 'Hetenként két­ezer, kedden és szombaton fogjuk szerény keretekbe foglalva átnyújtani a legfrissebb helyi 'és környéki, bel- és külföldi események türített beszámolóját. Ismertetni fogjuk to­vábbá Szálasi Ferenc Hungarizmusának alap­elveit, melyek a betiltott helyilapokból hely­szűke miatt" (?) eddig kimaradtak. Mindenkinek alkalma lesz — az elmúlt időkben sok gúnyoló­dásnak, vagy agyonhallgatásnak alávetett — nemzetmentő és nemzetépítő igazságokat ala­posan megismerni, hogy a nagy közösségi munkában méltó módon kivehesse majd a maga részét. Meg fogja látni mindenki, hogy a krisztusi igazságok csak egy árnyalattal tö­kéletesebbek ezeknél az alapelveknél, mert isteniek. De ha ezeknek az igazságoknak szel­Súlyos amerikai veszteségek a nyugati fronton Meggyilkolták vagy elhurcolták Grősz József kalocsai érseket? Melyik lezárt zsidó üzlet=üzem berendezését és áruját lehet még igényelni Koriálo^íák a fővárosi napi és l^eíllapok megjelenéséi A munKaúllasn Uötelességérszete látszik meg abból a körülményből, melyet a folyó hó 16-án kifüggesztett hirdetmény ki­váltott. Büszkén állapítjuk meg, hogy Pápa város közönsége felismerte — nem a veszélyt! — a nagy idők parancsát: összevetett kiserők sok nagyot kivihetnek:. Beigazol ás c nyer ismét a magyar jellem; kényszerparancsnak nem szívesen tesz eleget, de ha a szívéhez szólnak: odaadása, önfel­áldozása bámulatos. A sáncásás munkája az esős, sáros időben — k'ányos ruha és lábbeli felszereléssel nem leányálom és mégis — a megkívánt, remélt 2—400 munkaerő helyett naponként ezren fe­lüli a jelentkezők száma. A társadalom minden rétege siet kivenni részét abból az önkéntes munkából, melynek »honmentés« a neve. A munkás és a levente mellett ott látjuk a munkaszünetét feláldozó tisztviselőt, a pa­pot, a tanárt, ügyvédet, bírót és az intellek­tuellek felsorolhatatlan osztályát — és ko­moly panaszt hallottunk a nők részéről, hogy ők a munkában nem vehetnek részt. Elég későn, de még mindig elég korán döbbentünk rá a nagy igazságra: összetartás — közös munka — közös élet, ez hozza meg a szebb jövőt. A nyakunkon lehet a bolsevista muszka, oláh, szerb; az angolszász zsidó hada fenye­getheti a germán kaput, a fejlődésben levő nemzetiszocialista mentalitással elhárítunk minden veszélyt, visszaállítjuk határainkat, melyeknek megtartásáért ezeréves harc volt osztályrészünk. (veor) lemében felépíthetjük a Hungarista Munka­államot, akkor a nemzetfenntartó paraszt, a nemzetépítő munkás, a nemzetvezető értel­miség, a nemzetmegtartó nő, a nemzet jövőjét biztosító ifjúság és nem utolsó sorban a* nem­zetvédő katona egy olyan sziklaszilárd egy­ségbe fog mögénk tömörülni, hogy az a ma­gyar élniakarás és történelmi hivatás elválaszt­hatatlan közössége lesz. Ez a hitünk és ez lesz a valóság is. Ébredj magyar, mert halál most az álom... — harsonázzuk minden épeszű magyar fü­lébe. Újra és újra csak azt ismételhetjük: minden eddig megvalósíthatatlan politikai »felfogás« híveinek, — ha magyaroknak tart­ják magukat, — egyedül a hungarizmusban fogják megtalálni igazi céljukat. A hungariz­mus a népi erőkre épült és a magyarság min­den rétege a maga társadalma számára in­tézi az ügyeket. Az aszfaltkisgazdák és a lakkcipős-munkásvezérek ideje lejárt. A szak­szervezetek helyét a hivatásrendek vezetői ve­szik át, nem zsebelni, hanem az építőmunkái irányítani. S így folytatódik majd a nagy munka az egész vonalon ... A mi munkásságunk sem fog megszűnni soha. Az ólomkatonák ezreivel mindig a szebbért és jobbért fogunk küzdeni. Nem lé­lekfertőzésre, hanem léleknemesítésre fogunW törekedni. Hisszük, hogy ehhez — a magyar­ság érdekében folytatott — munkánkhoz ad az Isten elég erőt, és az eddigi kitartásunkkal elérjük a célt, mindnyájunk hőn óhajtott vá­gyát, a boldog, és megelégedett Hungarista Munkaállam megvalósulását. Kitartás! Éljen Szálasi!

Next

/
Oldalképek
Tartalom