Pápai Néplap – V. évfolyam – 1949.

1949-05-01 / 18. szám

ALEXANDR BECK: A Volokalamszki országút A felszabadító vörös hadsereg történelmének egyik legdicsőségesebb fejezete a Moszkva előtti harc, mely­ben önfeláldozó hősiességgel, a második világháború folyamán először gállítottak meg a szovjet katonák a diadalittassan előrenyomuló fasiszta hadsereget. Ennek a hősi harcnak történetét írja le A. Beck a Volokalamszki országát című könyvében, melyből egy részletet közlünk. * Hirtelen vöröses fénycsíkok lünk is felnyögött valaki. Az villantak meg fölöttem. Egy ellenséges vonal szárnya eltiint pillanatra felemelkedve a ken- a házak mögött. Az ellenség gyeiben, körülnéztem. Néme- már Novoljánszkojéban van. tek. Körülbelül egy kilómé- Hej, odaadtuk a falut, terre tőlünk egymástól két-há- Á többi pedig jön, egyre rom lépésnyi távolságra csatár- közelebb jön . , . Most mind­láncot képezve közelednek. iárt „futólépést" vezényelnek Bozzsánov kinnt állott, a nekik. Lemértem szemmel a géppuskákat indította útnak. távolságot. Legázolnak bennün­— Bozzsánov ! A géppus- ket! Ha tudná mit jelent ez, kákkal mész együtt ! Lopakodj mikor elfogja az embert az eló're az árok mentén. Csak émelyítően gyötrelmes előér­hidegvér. Várd be, engedd zet: legázolnak bennünket! közelebbre őket. Futólépés ! Géppuskát ide ! Bozzsánov, Fektessétek le, elvtársak, ezt a Murin, Bloha ! Hol vagytok? csürhét ! A németek pedig egyre kö­— Rajparancsnokok hozzám ! zelednek .. . menetközben csat­Az első rajparancsnok felsora- togtatjá'k golyószóróikat . . . koztatja harcosait. Az első rajt Tudtam miről van szó: a né­én fogom vezetni. A másodi- metek el akarnak vakítani kat — Tolsztunov. A harma- bennünket. Hogy senki ne dikat Bursanov. Krajev vedd merje felemelni a fejét, senki át a századparancsnokságot ; se vehesse célba őket hideg Vezesd fel a következő sza- vérrel. Hej, nem tudjuk, nem kaszt és csatlakozz hozzánk. A tudjuk feltartóztatni őket. De hidat robbantsd fel. Tartsatok hová is tünt el ez a Bozzsá­50 méternyi távolságot. Ne nov? Hol a géppuska? Miért maradj el! Ne verődjetek egy hallgat? tömegbe. Első raj ! Vigyázz ! No végre, végre, a géppuska Futólépésben utánam ! trillázni kezdett . . . Hahó, Behajtott könyökömet olda- ilyen közel engedte őket Boz­lamhoz szorítva teljes erőmből zsánov. Kitartott, nem árulta el futni kezdtem. Mögöttem láb- magát, egészen a végső pilla­dobogás hallattszott. A raj natig. De meg is van az ered nyomon követett. ménye, a géppuska váratlanul Az erdő felé a fele úton is- közelről kaszálja, pusztítja a mét meglátom a németeket, németeket. Hohó? milyen közel jutottak, A földön fekvő németeknek mennyire megnőttek ezek a kissé a hátában, az erdő ki­hóban lépdelő fekete alakok, szögezése felől széthúzott raj­A németek észrevettek ben- vonalban futó alakok jelentek nünket. Elfogta őket az üldö- meg. zés láza. — Ahá, fut a muszka A leáldozó nap fényében a — és meggyorsították lépteiket, mi vöröskatonáinkat pillantot Megálltam. Katonáim utolér- tuk meg, mindjárt sejtettem, tek. Az volt a parancs, hogy hogy ez Iszlámkulov hadnagy ne verődjenek csomóba. Most szakasza, melyet a másik pont­mégis összetorlódtak. De hát ról vetettek az áttörés körze­ílyen hajsza, az ellenség szeme- tében. láttára, golyószórótüzben s Odakiálltottam ; Bursanov­hozzá még a sebesültek éles, nak: Előre ! szívettépő jajveszékelése, — ez A rajvonalon végigzúgott bizony nem hasonlított a had- Tolsztunov harcos bősz kiáll­gyakorlatokon végrehajtott tása. szárnymozdulatokh»z. — Kommünárdok ! Előre ! A hazáért! Sztálinért! Hurrá... Ebben az egy pillanatban, á . . . ebben az egy „állj" vezény- Ez a kiáltó hívás nemcsak a szóban testet öltött egész előző kommunistáknak — mindenki történetünk. — A Panflov ka- nek szólt. Tolsztunov hangja tonák zászlóaljának története, beleveszett a többiek hurrázá­De mi lesz, ha a katonák sába. ahelyett, hogy megállnának, a A németek nem merték fel­nagy tfízbe továbbfutva az venni a közelharcot, kitértek a erdőbe vetik magukat? Ak- szuronyrohamunk elől. Harci kor. . . akkor már véged is rendjük felbomlott, megfutot­van Momys üli Baurdzsán tak előlünk, zászlóaljparancsnok. Hadsere- Üidözőbevettük s ahol értük, günkben ez a törvény : A ka- pusztítottuk az ellenséget. Má fonák dicstelen megfutamodá- sik századunk és Iszlámkulov sáért, dicstelen parancsnokuk hadnagy szakasza, amely az fglgj^ ellenség hátába kezdte pompás Fújva, lihegve álltak — áll- ellentámadását — két külön­tak katonáim körülöttem. böző oldalról benyomok Novol­— Feküdj itt le és tüzelj ! jánszkojéba. Széthúzódni. Öt méter távolság Újra őrhelyünkön állunk. minden harcos között. Hová fekszel ? Szaladj tovább ! Ott maradj ! Tüzelj ! A németek közelértek. Egyik másik kidőlt a sorból. De ná­DOLGOZÓKNAK villany vasaló havi 10 Pt.-os részletre. ÉLJEN A SZABAD MÁJUS 1. Garai (Goldsten) Gyula műszaki vállalat Eő-tér 23. E hó 22 én, pénteken nyi­totta meg sziniévedját a sop» roni Petőfi színház társulata. Jövetelüket nagy érdeklődés előzte meg, amit a szokatlanul nagy bérlet is bizonyított. A megnyitó előadás minden te­kintetben igazolta Kürthy Kál­mán főtitkár bejelentését, hogy ezú tal egy elsőrendű, kitűnő felszereléssel bíró színtársulat! jön városunkba és jól össze-, válogatott, értékes műsorral og szerepelni. A megnyitó elő j adason teljesen megtelt a né­zőtér és^ utánna pompás díszletek között megkezdődött a Cirkuszhercegnő című nagy­operett előadása, a közönség egyik ámulatból a másikba esett. Kitűnő hangú énekesek, remek táncosok, összevágó, zökkenés-1 mentes előadás. A kitűnő két i remek hangú énekes Antal lla; és Botvető János, az utóiérhe* tetlen szubrett: Gazsi Erzsi a humor nagymesterei: Ray Pál, Kuthy József és Fehér György, de mindenkit külön-külön is 9SZIN meg kellene dicsérni, ha elég helyünk volna. Oly nagy volt ja siker, hogy a darabot még kétszer le keliett játszar i. Va­sárnap délután a Marica grófnő volt műsoron ekkor még két nagyszerű színészt ismertünk meg: Déry Marikát, a kitűnő primadonnát és Táncos Tibort. A hétfői „Den'ev ér" előa­dás újabb meglepetés volt. Víg­operát ilyen komoly, nívós előadásban városunkban még nem láttunk. Énekesek, színészek, kórus elsőrendű volt. A keddi „Vitézek és hősök" feltette a koronát az edd gi előadásokra. Itt külön ki keil emelni Kátai Vanda, Károssá Margit, Kozma Andor, Dékány í János, Ray Pál (most láttuk, hogy prózában is kiváló) és Szüts Iván játékát. A legkisebb szereplők is jól illeszkedtek be a jól pergő előadásba. Heti műsor: 28 án, csütörtök délután 3 órakor ifjúsági eiőadás „Vité­zek és hősök" este 8 órakor „Cigánybáró" nagyoperett. 29 én, péntek „Uri muri" zenés vígjáték. 30 án,szombat„Sybi!l uope# rett. Május 1 én, vasárnap Sybill ope/ett. 2 án, hétfő Haway rózsája operett. 3-án, kedd Két lány az ut­cán vígjáték. 4 én, szerda Bál a Savoy­ban operett. Dr. Pirogov Pirogov, a nagy orosz se­bész megérkezik Pétervárra A fővárost kolera pusztítja. Az egyetemi ifjúság lelkesedéssel fogadja a nagyhírű professzort. A kórház intendánsa megütkö­zéssel hallgatja Pirogov tanár lesújtó kritikáját, amellyel a jár­vány elleni küzdelmet illeti. Pirogov harcbaszáll a gyilkos kór ellen Segíti a lelkes'diák­ság, Szkulacsenko katonaorvos és Bakuiina önkéntes ápoló nővér. Ellenségei a tudomá nyos szélhámosok, udvari ku­ruzslók és a pénzéhes átlag or­vosi kar. A klikk élén Mandt tanár, udvari orvos, tudomá nyos szédtlgő áll. A kolerajárványt Pirogov és társainak áldozatkészsége le< küzdi. Pirogov új harcot kezd az éteres altatás elismertetést érdekében. Új eljárásának si> kerét csellel akarják megaka­dályozni ellenségei. Szkula­csenkot, aki az étert készíti, forradalmi tevékenység címén letartóztatják. Az operációhoz szükséges étert aljas merény­lettel mérgező hatású etil éter­rel cserélik ki. így kezdődik az új szovjet filmremek és ez­után következnek a fordulatos, mindvégig izgalmas jelenetek. A XIX századi orosz tudó­sok egyik legkiválóbb képvi­selője volt: N. I. Pirogov. El­sőként tette az emberi termé, szetet és annak megnyilatkozá sait kutatás tárgyává. A ra* gyogó anatómus, sebész és új gyógymódok felfedezője egy­úttal kivételesen tehetséges pro. fesszor, előadó és pedagógus volt. Pirogov később abba» hagyta az orvostudományi ku tatást egy nem kevésbé vonzó szakma, a pedagógia kedvéért. Mély érdeklődéssel fordult a neveléstan felé. „Az élet pro­blémái" című mftvében és más pedagógiai cikkeiben a szerve­zet minden formájának ésmfi ködésének komoly tudományos ismerete található. A filmből láthatjuk, hogy az igazán ha­ladó szellemű nagy tudósok mindig szembekerültek koruk elmaradottságával és lényege­sen kisebb tudású kortársaik féltékenységével, de a haladás a tudomány területén is min díg győzedelmeskedik. A filmet Grigorij Kozincev, Sztálin-díjas rendező a nagy sikert aratott történelmi fórra dalmi filmek (Maxim trilógia) rendezője rendezte. Pirogov szerepét a leningrádi drámai színház ismert mfivé­szc, Szkorobogatov játssza. Magyarra szinkronizált szov­jet film. Katolikus papok a békéről és az ötéves tervről A béke megvédésének és az ötéves terv megvalósulásának; kérdése egyfoimán ügye min-1 den becsületes embernek. Erről a kérdésről nyilatkozott Gu­lácsy János sályi és Papp Fe­renc piszkei plébános. — A katolikus egyháznak is részt kell vennie abban a küzdelemben, amely a béke megvédéséért folyik — mondotta Gulácsy plé­bános. Minthogy a párisi kongresszus a világbéke megóvásáért fáradozik, ne­künk, magyar katolikusok­nak is csatlakoznunk kell, hogy a világegyhózban a testvérek békében élhesse­nek. Papp Ferenc plébános az ötéves tervről beszélt. — Az ötéves terv óriási perspektívát tár a magyar dolgozó nép elé — men« dotta. — Hogy a terv egész bizonyosan megvalósul, arra biztosíték a hároméves terv időelőtti végrehajtása, Ehhee a magyar népnek a jobb jövő felé vezető tervhez elsősorban béke szükséges, hiszem, hogy a dolgozó magyar nép békevágya és munkája meghozza gyümöl­csét és azt Isten áldása kí­séri majd. Velük megyek . . . Én a proletárokkal fejlődöm mint anyaméhben a kisgyerek a haladáshoz is úgy szegődöm mint ők, kik új utat építenek. Velük vetem le naponként rongyom mit a gilisztás múlt rám rakott, velük harcolok a nagy porondon, hogy meghódítsuk a Holnapot. Velük megyek mint tankkal a zörej; vagy mint jön velem évem s korom: és a jövőben mégsem halok el: szájrót-szájra száll majd a dalom. Csoóri Sándor gimn VII. o. tanttlé. Sörözzön a Központi­ban ! Friss zónák I A harmadik terrévben 186 000 kerékpárt gyártunk életszínvonalunk rohamos fejlődésére igen jellemzőek ke­rékpárgyártásunk adatai. Jóllehet a felszabadulás után egyáltalán nem készítettünk kerékpárt és a csepeli WM kerékpárok termelése csak 1947-ben indult meg, máris messze túlszárnyaltuk a há­borúelőtti szinvonalat mind a gyártás, mind az értékesítés terén. 1938 ban 73 000 drb. kerékpár készült Magyarorszá­gon. 1949 gyártási előirányzata 186 ezer kerékpár. Az emelkedés 155 százalé­kos. 1949 februárjában 12.00G kerékpárt adott el a csepeli WM Kerékpár Értékesítő NV, márciusban pedig már 10.470 darabot. Két hónap alatt tehát a fogyasztás elérte az 193S. évi termelés majdnem 50 szá­zalékát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom