Pápai Néplap – V. évfolyam – 1949.

1949-07-03 / 27. szám

Megindult a íerménybegyűfíesi verseny ftárócfiegyielc a jóiermésröl Az előbb még a szalaglevelíí ku­korica táblán hajladoztak a Bároc­hegyi-sző vetkezet tagjai s most ebédre indulnak. Az ebéd még nincs min­denhol kész, beszélgetnek az embe­rek. Kovács Lajoséknál vagyunk. — Ma megint jól meghuztuk a munkát — mondja fejét felemelve Fodor elvtárs. Áldott idő van, most kell dolgozni. Na meg aztán ver­senyben is vagyunk a pápai földmí­vesszövetkezettel. Nekünk mindenben elöl kell járnunk. — Elöl is járunk — vág közbe Kocsis József. Meg lehet nézni ia rozs, a buza, a krumpli, a tengeri tábláinkat. Nem nagyon van ilyen a környékben. — Bő termés Ígérkezik kivált rozs­ból — folytatja a beszédszövést Nagy István. — Biztos vagyok abban, hogy megnyerjük a versenyt, mert a terv­szerűség mellett odaadással dolgozunk — bizakodik Fodor elvtárs. A termény begyűjtést illetőleg annyit tudok mondani, hogy itt mindenki tisztában van azzal, hogy mit jelent. Mindannyian szeretnénk elősegíteni azt, hogy ne legyen többé országunk­ban jegy. — Mert bizony elég keserves az, amikor ragadós és főleg kevés a liszt. — Kovács Lajosné szájából halljuk ezt, aki előbb még bent keverte a rántást. Fodor elvtárs jóbeszédes ember, most ismét feléje figyelünk. — Nekünk példát kell mutatnunk az aratásnál, a cséplésnél, de legin­kább a terménybegyüjtésnél. Lássák meg a paraszttársaink, hogy a leadás nem. veszteséget, hanem erkölcsi győ­zelmet és . . . * — ... és ha idejében leadjuk, Fokozzuk a lendületet, hogy 100%-i§ teljesíthessük a tervet Látogatás a Leipnik gyárban Az ország összes üzemeiben nagy lendülettel folyik a tervszerű munka. A magyar dolgozók teljes erejükkel és odaadásukkal dolgoznak, hogy mi­nél előbb és minél kedvezőbb körül­mények között teljesíthessék a kitű­zött terveket. A Leipnik-gyárba látogattunk el, hogy megtudjuk, hogyan^ teljesítették a Leipnik-gyári dolgozók a 3 éves terv eddigi előirányzatait? A gyár egész vezérkarát a népnevelő érte­kezleten találtuk. Fazekas László ver­senytitkárhoz fordultunk válaszért. —• Az elmúlt esztendő Utolsó öt hónapjában 102.3 o/ 0 -ra teljesítettük a tervet, 1949. első öt hónapjáról azonban nem mondhatok ilyen jó eredményt, mert csak 97.5 o/o-nál ál­lünk. Förstner Sándor műszaki igazgató elvtárs az alábbiakban magyarázza tneg a visszaesés okát: —• Szigorú tervet állítottunk össze az 1949-es évre, ezzel is bizonyítani akartuk, hogy a 3 éves terv bejefé-zö időszakában fokozottabb íteljesít­ménnyel kívánjuk kivenni, részünket az ország újjáépítéséből. A terv ösz­szeállításakor figyelembe vettük azt, hogy új gépeket kapunk, tehM na­gyobb teljesítményt érhetünk el. 25 o/o-al emeltük \a tervben a gépek számát, s 40 Q/o -hal a termeiéit. De nem tudtunk megfelelő szakembere­ket kapni, hanem kezdőkkel kellett hozzáfogni a munkához. — Nagy gond az utánpótlás ki­nevelése ••— veszi át a szót Vasvári Gyuiáné elvtársnő, az ÜB titkára. Erre is megtörténitek azonban már a lépések. A gyár mesterei és leg­jobb munkásai a legutóbbi értekez­leten elhatárolták, hogy napi jél órai túlmunkát ajánlanak jel és ez idő alatt tanítják a fiatal, új munka­erőket. A beszélgetés közben érkezett az üzembe • Szabó Tibor elvtárs, a tex­tiles szakszervezet titkára. — Máris megindult Pápán a szak­munkásképző tanfolyam, amit az Őszre még jobban ki kívánunk széle­síteni. Ez és az üzemekben tovább folytatandó tervszerű munka meg­fogja szüntetni a jelenleg fennálló szakmunkáshiányt, s akkor még jobb eredményeket érhetünk el. Mi is hisszük, hogy a Leipnik-* gyári dolgozók meglátva az eddigi hibákat, minden erejükkel azon lesz­nek, hogy méltóak legyenek az el­múlt év eredményeihez. — y •— többet számítanak érte — veszi át a szót Mészáros Imre. Hirtelen másra terelődik a beszéd. Közösen hányják vetik az aratógépszerzés módját. Most a gabonaszállítást vitatják. Mi leadunk minden gabonát köz­vetlen a cséplés után — szakítja félbe a szóváltást Kocsis József. Nem csak mennyiségileg lesz jó a termés, ha­nem minőségileg is és ugy gondol­koztunk, hogy a jó csiraképességű gabonát, a vetőmagot kivéve, mindegy szemig leadjuk, hogy más területen, ahol apadtaob szemű a búza vagy a rozs, jövőre ott is tiszta és jómi­nőségü jószág teremjen. De már elkészült az ebéd. A be­szélgetés abba marad. Széjjel válnak az emberek, s mindenki a lakása felé tart. — Amint a büszke-növésű rozstábla mellett haladok, önkény­telenül eszembe jut Fodor elvtárs szava: „meg kell nyernünk a termény­begyűjtési versenyt." c—s—. FolcoszszuK asz újításoltat Beszélgetés a Perutz-gyári újítókkal. Sokat hallottunk már arról, hogy a Perutz-gyár az újítók egész seregét termelte ki. Eddig 82 újítási javaslat érkezett be a gyárból, s ezekből 40 bevezetése komoly megtakarítást jelent az üzemnek. A kikészítő újítása talán a leg­nagyobb jelentőségűek egyike. Roncs­ból átalakított mosógépet szerkesz­tettek. Eddig az elfolyt lug használ­hatatlanná vált, most visszafogják és felsürítve újból használhatóvá teszik. Ezzel az újítással 190.000 forint meg­takarítást ér el az üzem részére évenként. A fonóban Rigler János főműve­zető újítása látszik a legeredménye­sebbnek. — Eddig kézzel végezték a fonók a hüvelyválogatást, az álta­Készen a cséplésre Cáíogaíás a mezőlaki gépállomáson Szőke gabonák t elt fejükkel inte­getnek. Pár nap múlva lehet aratnfi. A jó idő érlelő ereje szinte óráról­órára keményíti a szemeket. Roha­mosan közelednek a parasztok leg­szebb munkanapjai. Bő aratást ígér a mező. A mezőlaki gépállomáson már ké­szen állnak a traktorok és a cséplő­gépek. Lesz dolgunk a cséplés alatt — Horváth Dezső formálja szavakká maga és társai gondolatait. Már sokan jelentkeztek, hogy csak velünk akarnák csépelteim. A faluban és a környéken is. Természe­tes, a jól végzett munka csak sikert tereinket. ~A gépekét most tüzetesen, csa­iktrról-csavarra átvizsgáltuk, hogy ne legyen semmi akadály, — mondja Enyingi János, miközben kezével törli homlokát. Ugyan még ott az u cséplő — mutat a javítás előtt álló gép felé — csak holnapra lesz kész. Az alacsony teremtü Németh Sán­dor, aki a gép szalmarázóján dolgo­zik, a beszédünkhöz kapcsolódik. Jó gépekkel indulunk a munkába — Három napja hozták be Pápá­ról a tulajdonosától. Az illétő nem volt hajlandó megjavítani, mert pénzt kellett volna fizetni érte. Beteg jó­szág volt, de mi rriegjavítjuk. A nagy tisztítón, a szalmarázón, a dob­kosáron, a csapágyakon rengeteget javítottunk. — Újjá varázsoljuk — szakítja félbe szaktársa mondatát Nagy Géza. Jó gépekkel mehetünk csak a parasz­tok közé, mert ők is versenyben van­nak. Mi lenne, ha cséplés közben romlanának el és akkor kellene "pisz­mogni velük. Nekünk segíteni kell őket a Versenyben. —• Segítjük is — állapítja meg molyan Papp Jenő. — Hét géppel dolgozunk itt a környéken — számol be Némeít'h Sándor. Lesz olyan falunk, alwl négy magánkézben lévő gépnek nem lesz \annyi helye, mint u mienk közül egy­nek. •—• De lesz ám rengeteg munkánk még cséplés előtt is — újságolja lelkesen Nagy Géza. Kalapácsával ütemesen veregeti te­nyerét s így folytatja tovább. —• Iia kepékben áll á gabona, mi négyen tarlót buktatni megyünk. —- Cséplés után ismét halomnyi munkánk lesz. Az ősziek alá kell szántanunk. De amint eddig jó mun­kát végeztünk, ezután is százszáza­lékos munkát végzünk — beszél Papp Jenő mindegyik traktoros nevében. Kint zúg már a traktor, könnye­dén forgatja a kellemes zúgású csép­lőt. Finom por táncol a. levegőben. —- Ej, de szépen s tisztán kiveri ezt ü bibort — csodálkozik Szalai József borsosgyőri paraszt bácsi. —• 'Átjavítottuk átn ennek minden porcikáját, azért dolgozik tisztán — büszkélkedik mosolyogva Domonkos Ferenc. A mondatukat iáiig érteni. A trak­tor pufók hangja elnyomja a szava­kat. De nem is nagyon fontos mosít az emberi szó, a traktor és a cséplő; dalol. Csoóri — lam szerkesztett készülék szétválasztja a kétféle hüvelyt, egy^ másik készülék pedig azonnal egyenirányítja a szét­válogatott hüvelyeket. Ezzel gyorsul a munkamenet, tehát emelkedik a ter­melés, meg a munkásoknak sem kell kézzel végezniük a válogatást — mondja Rigler elvtárs. Keresztes Gábor szövőfőművezető elvtárs éppen az egyik gépnél segéd­kezik a szövőnek. Egyik újításom az, amellyel meg­szűnik a gépek sűrű csíkozással való szövése. Ezzel az árú minőségét si­került megjavítani és biztosítani to­vábbra is üzemünk jó hírnevét Most eddigi két újításom összedolgozásán munkálkodom, amely ha sikerűi, ko­moly jelentőségűnek látszik. S még folytathatnánk tovább az újítók megszólaltatását, hiszen meg­tudjuk, hogy csak a május hónapban beérkezett újítások évi tiszta meg­takarítása 260.000 forint. Az eddigi eredmények láttán azonban nem szabad egy percre sem megállni! Fokozni kell továbbra is az újításokat. Ecjy kritika. vtss2£lb&.as>gfa ben akaratlanul is felfedi az összes hibákat. Mult heti számunkban ugyanezen a helyen cikk jelent meg a Vasbeton Gyárépítő N. V, munkálatairól. A cikkben kritikát gyakoroltunk az ott dolgozók rossz munkamódszeréről, felfedtük a hiányokat és hibákat. A rossz munkával szembeállítottuk a marcaltői hídépítők munkáját, akik jó munkaszervezéssel, munkafegye­lemmel, brigádmunkával végzik or­szágépítő munkájukat. A cikk megjelenése után kíváncsian vártuk kritikánk eredményét. Vájjon milyen új módszerekkel, milyen javaslatokkal fogják a dolgozók a tapasztalható hibákat kijavítani ? A várt eredmény azonban egészen meglepő formában jelentkezett. Egy kétoldalas jegyzőkönyvet és egy levelet kaptunk a Gyárépítő N. V. bizalmi testületétől. A jegyzőkönyv két oldalon keresztül igyekszik bebizonyítani, hogy a munkálatok a legnagyobb rendben folynak, hogy a hiba csak az, hogy „a cikket rosszindulatú, hozzánemértő | és felelőtlen sugalmazás alapján írták". A jegyzőkönyv áttanulmányozása után meg kell, hogy mondjuk, hogy a vállalatnál dolgozó elvtársak nagyon helytelenül fogadták kritikánkat. A jegyzőkönyv minden egyes mondata agyonüti a másikat és végeredmény­Ahelyett hogy az elvtársak végre tartottak volna egy munkaértekez­letet, ahol megvitatják kritikánkat, összegezik az eddigi hibákat és a munkások javaslataival igyekeztek volna, azokat mielőbb kijavítani, ahelyett lapunkat és rajta keresztül Pártunkat fenyegetik. Az elvtársak nyilván elfelejtették, hogy lapunk a Párt lapja, s annak minden egyes cikke a Párt véle­ményét tükrözi vissza. Elfelejtették, hogy ha Pártunk kritikát gyakorol, annak minden esetben az a célja, hogy a még mutatkozó hibákat fel­fedje és segítsen annak kijavításában. Cikkünknek ugyancsak ez volt a célja, ennek ellenére a bizalmi tes­tület iskolapéldáját mutatta annak, hogyan nem szabad a kritikát fogadni. Mi a kritika megjelenése után be­széltünk a vállalat dolgozóival, akik mind helyeselték cikkünk állításait és megköszönték, hogy segítettünk a hibák feltárásában. Biztosan hisszük, hogy a munkások és irodai dolgozók összefognak, cso­portonkint, vagy együttesen meg­vitatják a tennivalókat és új, jó munkaeredményekkel bizonyítják be, hogy helyesen fogják fel kritikánkat: ki tudják javítani hibáikat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom