Pápai Néplap – IV. évfolyam – 1948.

1948-01-01 / 1. szám

Január 11: A 48-as kuítúrverseny ének- és zene döntője Veszprémmegye d®lg®zóinak mint legjobb kuitűrcsoporíjait s a leg­tehetségesebb kulíúrmunkásokat imj»)záns mértékben és nagy számban mozgósították az eddig lezajlott körzeti kultúrversenyen. Pápa, ' Devecser, Nemesszalók, Ajka, Csetény, Várpalota, Siófok és Balatonfüred körzeti versenyei után a győztesek az ének—zene csoportban Veszprémben január 11 én mérik össze tudásukat. In­dulnak ezen a nagyszabású kulíur megmozduláson a megye legtehet­ségesebb énekesei, zenészei, vala­vegyes a legkitűnébb és férfikarok gyermek-, P. R. Petőfi Sándor ébresztése 1948 január 1-én 12b. születés napjára SpanyolorHzágbaii újra fellángolt a spanyol szabad­ságharcosok küzdelme. Több hely* ség'et foglaltak el, rengeteg fegy­vert és lőszert zsákmányoltak. Zoroa kommunista vezér és tár­sainak halálos ítélete ellen napról­napra több állam és szervezet til» takozik. Újabban a svéd munkás­párt és szakszervezeti szövetség emelte fel tiltó szavát a Franco banda terrorja el'en. A népi kollégisták Petőfi útiárt Az 1948 as esztendő jellegét kétségkívül a centenáriumi ünnep­ségek adják meg. De van ennek az évnek egy külön jellemvonása is: ez az esztendő az ifjúság éve. Egyszerűen azért, mert a s'áz év előtti nagy Március hőse, Petőfi, Jókai, Vasvári <*> Irinyi áítal ve* zetett és megszervezett ifjúság volt Petőfi, ^kiről Ady azt irja, hogy *tiz millió ma gyanúi job­ban látót', messzibb litott" és említett társai olyan politikai tá­jékozottsággal , a cselekvéshez szükségei bátorsággal rendelkez tek, hogy a pesti forradalom hajtó­erőivé váltak. Ezért lettek a ma­gyar ifjúság legjobbjiiban élő és haté erőivé és száz-év multán (büszke le­ÍTer az a magyar ifjúság, amely elmondhatja rnagá' rói, hogy a nigy márciusi ifjak nyomán halad. A népi kollégiumok ifjúsága sosem titkolta, hogy a 48 as ifjak utóda kiván lenni A népi kollé­gisták szerepe az ellenállási moz­galomban munkavállalása a fel szabadulás után a földosztás, a szövetkezetek, a pártok szervezé­sében, majd a népi kollégiumi mozgalom megteremtésében, mél­tán állítható a 48 as ifjúság tettei mellé. Az ifjúság éve: munkaverseny éve! A népi kollégisták számára az ifjúság éve: egy, a magyar nevelés történeté* ben egytdül álló, tervszerűen ki­dolgozott munkaverseny éve. A munkaverseny föltételei ugy van­nak kidolgozva, hogy teljesítésük közben egyszerre nevelődjék az egész tmber, minden képessége arányosan növekedjék és a neve* lődés elősegítse a korszerűen mű • veit, mélyen humanista, társadalmi gyakorlattal rendelkező, közösségi magatartású, új, magyar népi ér­telmiségi típus kialakítását. A munkaverseny részleteit az iskolai tanulmányik maradéktalan elvég­zésén kívül a külön nyelvórák, népi kulturánk kincsei, ifjúsági és társadalmi szervezetekben való forjolédás, spirt és a társadalmi valóság megismerését szolgáló honismereti mozgalom teendői alkotják. Ahogy Petőfiék munká jukkái, harcukkal, egész életükkel a magyar nép ügyét szolgáták, úgy most a népi kollégisták az ő nyomukban haladva, a nevelés új útjait járva, munkában és harc-* ban megbízható, hűséges társül nevelődnek fel a dolgozó magyar nép számára. így ünnepli 1818 élenjáró ifjúságát a népi ko'.légiu mok nyolcezer diákja, 1948 élenjáró ifjúsága. - ÁSÁN ­A papai Re n d ő r egy és ii I él karácsony első napján bensősé­ges ünnepség keretében ajándé­kozta meg a rendőrlegénység 12 éven aluli gyermekeit. 64 cso­magot osztottak szét a boldog gyermeksereg között. Az ünnep­ségen Kristóf Lajos alhadnagy mondott megható, mélytartalmú beszédet. Kerek száz esztendeje irta eze ket a sorokat a költő akinek az évforduló egyúttal születésnapja is volt. Az „üstökös* megjelenése épp olyan ködbevesző, mint tito':* zatts eltűnése a segesvári csata­téren. Filológusaink váltig vitat­koznak rajta, elütötte-e a már az éjfelet az óra születésekor, s szü­letése helyéül is több falu jelent­kezik. Jött.s távozék", mint az üstö­kös, de fényét egy század multán is látjuk, még jobban, tisztábban, min' a közben eltelt száz eizten­dőben, amikor mindenféle prakti­kával kisebbíteni akarták fényere­jét. A válogatott verseiből követ­kezetesen kimaradtak „kellemet­len" versei, (állítólag gyengék voltak), s csak ma állapíthatjuk meg őszintén, hogy „Akasszá­tok fel a királyokat* mint vers is egvik legjobb alkotása. Igaztalan lennék, ha azt ál íta­nám, hogy diákkoromban tőlünk is elzárták Petőfit. A pápai Alma Materben valóban élt és hatott Petőfi a mi időnkben, s ez a kis írás is azért íródott, hogy Petőfi tanítását, szavát, most, a nagy emlékév kezdetén Petőfi születés­napján újra figyelmébe ajánlja az egész pápai ifjúságnak. 5 nem­csak verseit, hanem prózai írásait is. Demokráciát, szahadságszere* tetet, ma is tőle kell tanulnia az ifjúságnak. „Azon időben — írja — mikor a lelkeket vették és jó drágán fizették, mikor egy aláza to? görnyedés megalapított ve*idő volt, én messze kerültfcmta vásárt és senki előtt még csak fejemet sem billentettem meg, ha­nem álltam egyenes fSvel s fáz tam és éheztem. Lehetnek éke sebb, nagyobbszerü lantok és tol* tak, mint az enyém, de szepléte­lenebbek nincsenek, mert soha lantomnak egy hangját, to'lamnak egy vonását sem adtam bérbe senkinek; énekeltem és irtam azt, amire lelkem istene ösztönzött Az 1100/1947. M. E. sz. r, valamint a 100.293/1947. XI. A. P. M. sz. rendeletek értelmében (Magyar Közlöny 22—24/1947. szám) felhívom Pápa m. város és járás területén lakó bérbeadó háztulajdonosokat, hogy az ille« téklerovási iveket személyesen, vagy posta útján ajánlott levél­ben valé beküldéssel' a pápai állami adóhivatal illetményügy­osztályákoz (Korvin utca 3. sz,, I. em.) felülvizsgálat végett szol­gáltassák be. J . A beszolgáltatás időpontja -­az 1947. évi december hónapra vonatkozó illetéklerovása után — íegkésébb 1948, évi január hó II. napja Ha az illetéklerovási ivet 1948. évi január hé nap HBaHB Hirdessen a Pápai Néplapban i hogy ha sikked akar íenní Na*y választék selymekben, női és férfi szövetekben — Téli kabát — Ballonok — Női és férfi fehér neműek — (Volt KrRfesz és K«rei» üzlet) A lakás és iuieíbérnyugták iüetékíerovási ívének beszolgáltatásáról jáig be nem szolgáltatják, 100'— forint bírság kiszabásának van helye. Városi adóhivatal. MKP hírei Szombaton, január J-án Ösz* szevont taggyűlést tartunk a párthelység nagytermében. Fel­kértük az üzemi és körzeti szervezetek tagjait, hogy a taggyűlésen pontosan jelenje­nek ne?. A szemináriumik körzeteinkben és üzemekben megindultak. Az elvtársak minél nagyobb számban jelentkezzenek a szemináriumok lelkem istene padig: a szabadság Az utókor mondhatja rólam, hogy rossz p«éta voltam, de a5t is fogja mondani, hogy szigorú er­kölcsű ember valék, ami egyszó­val annyi, mint republicanus, mert a respublicanak nem az a fő Jel­szava, hogy ,.le a királlyal!*, ha­nem a „tiszta erkfclcs"! Nem a széttört korona, hanem a meg­vesztegethetetlen jelem, szilárd becsületesség a respublica alapja." Es mit tanít a mai ifjúságnak: „Mint őseink egy ezredév előtt Tevének, azt kell tenni most li nektek Bárm'ly erővej, bármily áldozattal, Bár mind egy szálig elvesztek bV.é, • Hazát kell nektek is teremteni! Egy új hazát, mely szebb a réginél És tartósabb is, kell alkotnotok Egy új hazát, ahol ne légyenek Kiváltságok kevély nagy tornyai, SUtét barlangok, denevértanyák, ­Egy új hazát, hol minden szögletig Eljusson a nap s tiszta levegő, Hogy minden ember lásson s ép legyen. Nem m&ndom én: a régi épületnek Dobjátok félre mindenik kövét, D? nézzetek meg minden darabot, mit Alapnak vesztek, s amely porhatag már, Vessétek azt el kirlelhetlenül, Bármily szent emlék van csatolv hozzá, Mert ja j a háznak, mely alapba' gyönge, Mert fáradástok akkor hasztalan lesz, Egy perc jöhet, s az épület ledől, S rotsz gazda, aki mindig újra épít, S ma vagy holnap, de végre tönkre jut" Programmja száz év multán is lelkesít: „Fia majd a bőség kosarából Mindenki egyaránt vehet, x Ha majd a jognak asztalánál Mind egyaránt foglal helyei, Ha majd a szellem napvilága Ragyog'minden ház ebhiián: Akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, Mert itt van már a Kánaán /" Az a jöv®, melyben bízik, ma már csak félig jövő, félig jelen, ra tunk áll, fiogy egészen jelenné vá'jon : „Ne féjetek, szegény jó emberek, fan rátok is még boldogabb idő; Ha múlt s jelen nem a tiétek is, Tiétek lesz a végtelen jövő." Hadd álljon még itt utolsó születésnapjára, 1848 szilveszte­rére írott versé él az utolsó vers­szak, a halálsejtelem borongós hangulatú sorai: „S szólj erősen lantom, hogyha Már utolsó e dalod; Hirtelen ne haljon ő meg! Zengjék vissza az időnek Bércei, a századok Az időnek bércei pedig zengik, egyre zengik azóta Petőfi nevét! Bodolay Géza. A Szent László utca 19. szám alatti ház lebontásra is. Érdeklődni lehet: Kthn IScs.a* üvegesnél •KSBBOHHH^ Ctllvíáéki 10 h. szántéföldemet PÁPA, KosskUi^, 3. Telefon": 12-10. aona m izőlör®, vagy bármily pápai ingatlanra elcserélném Cím: Pápa, Grófiyút \9.

Next

/
Oldalképek
Tartalom