Pápai Néplap – III. évfolyam – 1947.

1947-08-10 / 32. szám

Hitet tette Bensőséges ünnepségek az üzemekben dötte, Bánőczy György elvtárs bejelentette. A Téglagyár dolgozói egész családias hangulatban ünnepelték meg augusztus elsejét. Moll elv­társ a városi szervezet titkára is­mertette nagy vonalakban a 3 éves gazdasági tervet A gyár dolgozói, üzemi bizottság és igazi gatósága együtt tett fogadalmat, hogy a tervet üzemükben tökéle­tesen megvalósítják és a reakció mesterkedésével szemben meg is fogják védeni. A Téglagyár dolgozói érzik és tudják, hogy nincsenek egyedül.. Ha nehezen is, de sok huza»vona után mégis megindult az iizeni a MKP segítségével, p Az ünnepség "nem ért véget szombaton, mivel a < Perutzgyár vasárnap egy nagyszabású ünnep séget rendezett a Sporttelepen kultúrműsorral egybekötve. Utána tánc volt. A gyár dolgozói szép számban képviseltette magát ezen az összejövetelen. Széki István igazgató a Nmüsor keretében előadást tartott a 3 éves tervről. A 3 éves terv előkészületei ben sőséges hangulatban kezdődtek meg. Ez csak valóban a kezdet­hez elegendő, most csak az kell, hogy a magyar munkásság, a magyar dolgozók ép ily lendü­lettel vigyék előbbre munkájukkal a terv sikeréhez vezető úton az újjáépítést. Örömmel ünnepelte a munkás 1 ság a 3 éves terv elindulásának napját. Mondhatjuk, hogy mun­kával kezdtük a terv elindulását. Az üzemek dolgoztak, csupán a megemlékezésre maradt egy egy óra. Ma már megértelte a város dolgozó tömege, hogy lehet meg­emlékezni munkával is. Megér­tették, hogy ezzel a napi terme­léssel is jobban biztosítható még az elinduló terv, ami napjainkban már nem is terv, hanem építő valósággá kell, hogy váljék. Ennek jegyében töltötték a város dolgo zói a szombati napot. A Perutzgyár udvarán a déli váltásnál a két munkacsoport a gépház előtt gyülekezett, ahol Vargha István ü. b. elnök fogadta őkeí, ma^d a munkáspártok elő­adói emlékeztek meg a nap je­lentőségéről. Závory Zoltán a MKP elnöke rövid beszédben méltatta a 3 éves terv jelentőségét. Kérte a dolgozókat, hogy telve öntudattal induljanak el a 3 éves terv meg­kezdéséhez, hisz a dolgozók ma a saját országukat építik fel. Minden munkásnak saját érdeke, hogy mielőbb kikerüljön e gaz­dasági helyzet nehézségeiből. Korcsmáros József a Szocdem. Párt alelnöke hasonlókép Závory elvtárshoz, meleg szavakkal kétle a dolgozók termelő akara'át, hogy a 3 éves terv valóság lehessen. A Dohánygyár dolgozói 1 óra­kor kezdték meg az ünnepélyt, melyen Závory Zoltán, Kerekes János és Korcsmáros József elv­társak vettek részt. Itt a dolgozók, munkás, hivatalnok egyaránt együtt ült a díszebéden, ami a legjobb hangulatban folyt le. A hangulatot emelte a fejenként ki osztott 4 deci bor is. A Bacon-gyárban Závory elv társ és Tamás József elvtárs szól­tak a munkásokhoz. Itt is emelte a hangulatot a f;iss, meleg deb­íeceni és a sör. A Munkás*nyo-mda dolgozói, habár létszámban kevesebben mint a többi üzemek, lélekben, munkakészségben, önbizalomban telve indultak a 3 éves terv elé. A kultúra terjesztésének részesei bíznak a 3 éves tervben és sokat várnak tőte. Bíznak, hogy nehéz helyzetükön nagyot fog változtatnia De nemcsak a nyomdászok, hanem a Ltipnikgyár dolgozói is önbizalommal indulnak a 3 éves terv. felé. A gyár dolgozóit a terv megindításakor egy öröm­hír érte. Egy közülük való mun­kás?, ki részese volt, hogy ma termel a Leipnik-gyár: Németh lmréné elvtársnő képviselő jelölt lett a MKP megyei listálán. Bíz­nak a gyár dolgozói, hogy be is jut a nemzetgyűlésbe és továbbra is képviselheti a textilgyári mun kások érdekeit. Ezt juttatták kifejezésre, mikor a MKP helyi szervezetének kikül' A családjő mégcsak törte nyel ­vünket, nem is akarta megtanulni azt, meít hiszen nem volt ő ma­gyar : Englert bácsi, a szudéta német. Az utód már nyelvében magyarrá lett, de szokásaiban és módszereiben még idegen tőlünk. Englert Gyuláról, a Leipnik-gyár leépített üzemvezetőjéről szól a történet. Megjárta mindazt az utat, ami szokásos volt az elmúlt szégyen­letes időkben. Felfedezte ugyanis a 30-as évek végén magában az alkalmasságot, hogy a gazdasági élet egyensúlyában egyensúlyozó szerepet vállaljon Alaaár szerepet vállalt Englert úr saját jólfizetett állása mellett, leépített gazdatisztekkel és más hasonlóikkal társult, pénzüket és munkaerejüket felhasználta, azokat hasznosította és mi sem természe­iT i Takácsi n l€lll fi! az al tómalom Érdeklődni lehet Takácsin CSÉPLÉSI IDÉNYRE ii z e isi a ii y a g © t ŐSZRE ni íítrá gyát, TÉLIRE tüzelő anyagot, AZ ÉV MINDEN SZAKÁBAN faszenet és építőanyagot tesebb, azokkal a mai napig sem számolt el. A felszabadulás, mint ő szereti emlegetni, kifosztotta, semmije Az elmúlt héten irtunk arról, hogy a pápai Dohánybeváltó tudna biztosítani még majd száz munkásnak munkaalkalmat, csu­pán utána kellene járni a Do­hányjövedék központjába, hogy lássák be, hogy mily jelentőséggel bír ma a munkanélküliség kérdé­sének a megoldása városunkban is. Az elmúlt hét végén az üzem részéiő' Végh József elvtárs, a Szakszervezetek részéről Nagy István és Závory Zoltán a MKP elnöke fentjártak ebben az ügyben Budapesten és sikerrel járt a fent lefolytatott tárgyalásuk. Pénteken reggel 8 órakor a Dohánybeváltóban megtartott gyűlés alkalmával Végh -József sem maradt. No, de most jön a csodák csodája, rövid két év után 40 darab nagy állattal zsúfolva istállói Englert ,,tekintetes úrnak", aki a demokrácia dicsőségére igy hivatja nwgdí cselédeivel, akiknek nem akar fizetni, s igy azok nyomorúságban ten­gődnek, míg a „tekintetes út", gyarapszik. Méghozzá rohamosan gyarap­szik, mert már két értékes trak­torra is szert tett. Ennél a pont­nál megállunk egy pillanatra, mert mig újgazdáifik és volt ura­dalmi cselédeink csak nagy< nehezen művelik földjeiket gazdasági eszköz hiányában, a „tekintetes úr" vigan seftel traktoraival. Szigorú vizsgálatot kérünk azonnal annak a kiderítésére, hogy honnét és milyen áron szerezte Englert úr a trakto­rokat, de addig is azonnali igénybevételt kérünk új gazdá­ink részére. Nézzünk továbbá körül a háza­táján, talán akad valami más po* litikai és gazdasági titok még: mit keresett nála heteken át a leventeszöktető Fekete őrnagy és mások. Englert úr nyughatatlan. Rövid két esztendő után ott hagyja föld­jét és textilgyár alapítási tervek­kel foglalkozik. Miből ? Ez az, amit ki kell deríteni, mert a demokrácia nem tűrheti, hogy bizonytalan úton szerzett vagyonokhoz jussanak egyesek mások rovására. elvtárs beszámolt a budapesti eredményekről.* Befejezhetek bérmunká­val az elkezdett munkák, egy raktárt rendbe lehet hozni, aminek eredménye­képen már is több mun­kást felvettek. Závory elvtárs ezután beszélt a 3 éves terv döntő sikeréről, aminek legfőbb biztosítéka az üzemeken belül is a jó és harcos munkásegység. Kérte a munkás­ságot, hogy ennek jegyében dolgoz zon a 3 éves terv elindulásakor is. Végh József elvtárs üdvözölte a körükben megjelent helyettes üzemvezetőt, aki ugyancsak átrne netileg jött le a Dohánybeváltóba, Nagy Dezsőt, aki válaszában üd vözölte munkatársait, majd pedig Nagy István Szakmaközi titkár zárta be a gyűlést a Szakszerve' zetek nevében. Igy kell törekednünk minden vonalon, hogy minél előbb sza­baduljunk a munkanélküliség nehéz és súlyos helyzetétől. építő, tüzelőanyag, ásványolaj kereskedőnél szerezheti be PÁPA, Korana-u. 31. Telefon : 12—95. Mint a Péti Nitrogénmüvek Rt. ásványolaj bizományosa a kiváló Péti benzinnel és első­rendű olajokkal állok mindenkor az autós és géptulajdonos nb. vevők szolgálatára P J|4| benzin kiválói 6111 benzin vezet® a Dohánybeváltó küldöttsége Pápa, F«»tér 25. ti x á MI. HETI AJÁNLATA: Gyiim&Scsöte, scöldsé&íélék, betartási cikkek, likőr ruai, pálinka, köíélftrií — Telefon: 10—61. r o g! főelosztója

Next

/
Oldalképek
Tartalom