Pápai Néplap – I. évfolyam – 1945.

1945-07-29 / 14. szám

rugócsapata a dohánygyári máv Kinizsi lesz, amely mellett a MaDISz és a Barátság ifjúsági csapatai egészítik ki a pápai sportmunkát. Értesülésünk szerint Perutzgyár csapata marad vállalati csapat, de amint hangoztatják, ők is résztvesznek az újjáépítés munkájában. Madisz és a Barátság két ifjúsági csapat leendő szerepléséről emlékezzünk meg még. Fiatal erők összpontosulásában született meg" az a tettrekész vállalkozás, mely kint a porondon a nagyközönség előtt eredményesen igazoló­dott be. Azért alakult meg a két ifjúsági csa­pat, hogy a közönség lássa azokat a célkitűzése­ket, melyekért az ifjúság nemcsak szellemi, hanem test kultúrájának ápolásával munkálko­dik. Szép és nemes tervek azok, amiket a kát ifjúsági csapat maga elé tűzött. Mindegyik­ben megvannak azok a motívumok, melyekkel erőssé, naggyá lehet tenni az új demokratikus országot a sport keretein belül. Ebben rejlik az ifjúság alkotó ereje. Becsüljük meg tehát az ifjúságot, segítsük őket az együttműködés munkájában, mert jól tudjuk, hogy a fiatalságé a jövő, tőlük remélhetjük az ország egészsé­ges talpraállítását. A Madisz és a Barátság jó kezekbe van letéve. Fiatal vezetők ügyes elgon­dolásokkal vezetik csaaptaikat a reménytelje­sebb, boldogabb jövő felé. Eredményes munká­juk csak úgy biztosítható, ha mindnyájan támo­gatjuk őket szerepléseik alkalmával. Fentiekből láthatjuk, hogy a pápai sport­élet elindult új útjára. Új csapat, új vezetők nemes, célravezető munkájától függ majd a csapatok életképessége, eredményessége, ame­lyekkel a város sportszerető közönségének régi álmát valósíthatják meg. Városunk híres volt sportmultjáról. Ez a sportmult kétszereződjön meg és nagyobb dicsőséget, Rabért szerezzen övéinek. Matics József. A Perutz Sport Club 1945 évi rendes közgyűlését július hó 29-én délelőtt fél 12 óra­kor tartja a gyári étkezdében. Ezen közgyűlésre minden tagot szeretettel vár és hív az elnökség. MDK-Barátság 3:1 (0:1). Barátságos. 600 néző. Érdemtelen vereséget szenvedett a fiatal erőkből álló Barátság SE, a lanyhán, hanyagul játszó Kinizsitől. Az első félidőben frissen mozog a Barátság, mely főként belső hármasa révén dolgoz ki pazar helyzetet, de nincs szerencséjük. 15. perc meghozza a veze­tést. Ódor remekül megjátszott labdáját Molnár a megdermedt kapus mellett belövi, 1 : 0. To­vábbra is a Barátság vezeti a támadásokat. Molnár kitörései góllal kecsegtetnek, az ellen­fél védelme nehezen, de pariroz. MDK csak lézeng a pályán. Szünet után észbe kap a Ki­nizsi, indítja rohamait és 18. percben Kiss, mint balszélső, a kapunak háttal állva, kapás­ból küldi a labdát a hálóba 1:1. Sorozatos támadások követik egymást. Kinizsi fölénybe kerül és Horváth, valamint Szabó góljaival győz, a végig lelkesen harcoló, odaadóan játszó Ba­rátsággal szemben. Pápai 31. honvéd kiegészítő parancsnokság igazoló bizottsága . Mévjeg^zéfe. a 31. kieg. pság igazoló bizottságónál VIII. hó 4-én iagazoló eljárás alá eső honvéd személyekről: Karáth László t. alhdgy, Rácz János t. alhdgy, Kádár Géza t. alhdgy, Sárecz László ny. áll. fhdgy, Pápa, Zrínyi-u. 2/b. Szerdahelyi Antal ny. áll. müsz. ítv., Pápa, Aradi-u. 17. Havasi Jenő ht. g. fhdgy, Vargha György ht. lidgy, Karakai Irén gépírónő, Pápa, Vörös­marthy-u. 18. Tóth Elemér Tamás ht. írnok őrm., Pápa, Jókai-u. Kocsis István t. alhdgy, Seregély Eszter gyors- és gépírónő, Pápa, Zrínyi-u. 7. Szabó Ilona gépírónő, Pápa, Megy­gyes kert 9. Feltein Mária gépírónő, Pápa, Aradi-u. 25. Antalics Jolán gépírónő, Lakossy István ny. c. g. alez., Pápa, Deák F.-u. 11. Szalay György ht. szv. törni., Pápa, Döbröntey-u. 13. Fejes József ht. törm., Pápa, Vak Bottyán-u. 17. Szemerei László ht. törm., Pápa, Kassai-u. 33. Pados Ferenc ht. törm., Pápa, Segesvári-u. 1. Szombathelyi Sándor ht. törm., Pápa, III. sz. vasúti ház. Sneff Károly ht. őrn., Pápa, Gyurátz F.-u. 10. Császár Vilmos ht. őrm., Boncz József ht. őrm., Pápa, Arany János-u 8. Szita István t. fhdgy, Pápa, Liget kert. Lakat Gábor ht. írnok őrm., Nagy Károly tart őrm , Papp Győző ht. őrm., Csajtai Ferenc t. fhdgy, Pápa, Jókai- u. 6. Csikesz Tibor ht. törm., Csetényi István ht. őrm., Szűcs János szv. alhdgy, Pápa, Munkácsi-u. 9. ,v. Fodróczi Pál polg. alk., Pápa, Laki-u. 20. Dobos János ht. alhdgy, Pápa, Barát-u. 2. Molnár József ht. főtörm., Pápa, Árpád-u. 15. Bozóky Tasziló ny. áll. ezds, Pápa, Jókai-u. 11. Lestyán János ny. áll. alez., Pápa, Fő-tér 14. v. Fekete Lajos ny. áll. őrgy, Veres Antal ht. szv. alhdgy, Német Pál ht. őrm. ­Felhívom mindazokat, akik az igazolás alá vont személy olyan magatartásáról vagy cselekményéről tudnak, amely a magyar nép érdekeit sértette, vagy sérti, ezt és az erre vonatkozó bizoyítékokat a bizottság elnökének Major Imre Pápa, Laki-u. 13. sz. szóban vagy írásban haladéktalanul jelentsék be. Az írásbeli bejelentés csak akkor vehető figyelembe, ha a bejelentett nevét és lakcímét is feltünteti. Major Imre ig. bizottság elnöke. Pártélet. A Magyar Kommunista Párt pápai szer­vezetében pártiskola nyílik meg Pápa és vidé­kének kommunistái bekapcsolásával. — Vasárnap, folyó hó 29-én d. e. 11 órakor a Jókai-mozgóban rendkívüli közgyűlést tart a Szociáldemokrata Párt. Pártvezetőség megjelenése kötelező. Sssalts&erveszeti Qírel*. A Magyar Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezet helyi csoportja felhívja azon tiszt­viselő magánalkalmazottakat, akik még nem iratkoztak be a M M.Sz.Sz-be, saját érdekük­ben a legrövidebb időn belül kérjék felvé­telüket. Jelentkezni lehet: Szabó László Szak­szervezeti titkárnál, Perutzgyár. Jelentkezési idő : minden nap d. u. 2-ig. — Megalakult a Magánalkalmazottak Szakszervezetének új tisztikara. 1945 július 15-én megalakult a Magyar Magánalkalmazot­tak helyi szakszervezete. Ide tartoztak a mér­nökök, technikusok és a magánalkalmazottak. Újabb határozat alapján a mérnökök és tech­nikusok is és a magánalkalmazottak is külön szakszervezetet alakítottak. A magánalkalma­zottak hétfőn tartották meg rendkívüli közgyű­lésüket, amelyen Valényi Jenő főmérnök, a szak­szervezet elnöke a régi tisztikar nevében le­mondott és bejelentette különválásukat. A ma­gánalkalmazottak rövid tanácskozás után a következő tisztikart választották meg: felnök Enessey Sándor, másodelnök Magyar István, titkár Szabó Lszló, jegyző Ádám Magda, pénz­táros Neszmélyi Pál, ellenőrök: Lőrincz Ferencné, Szeif Gyula. Választmányi tagok: Farkas Ilona, Plechman József, Lámpért Sándor, Presits János. Enessey Sándor a Magánalkalmazottak Szak­szervezetének új elnöke meleg és őszinte szavak­kal köszöntötte szaktársai és a tisztikar nevé­ben köszönetet mondott a tagok bizalmáért. Egyben ígéretet tett, hogy a szakszervezet tag­jainak szociális érdekeit fogja képviselni és panaszaikat a demokratikus rendszernek meg­felelően fogja orvosolni. — Pápán is megalakult a mérnökök és technikusok Szabad Szakszervezete. A gyűlésen a következők voltak jelen : Széky István, Valérlyi Jenő, Nagy Ferenc, Krivácsi Gyula, Gogolák László. Fejes Sarolta, Szocsevka Ferenc, Jura­szek György, a Perutz testvérek textilgyárának alkalmazottai: Bodolai Jenő, Bodor László a Bodor mérnöki iroda alkalmazottai, Beke Gábor, Fazekas László/ a Leipnik textilgyár alkalma­zottai : Nyári Dezső, Lóránt Dezső, Szelényi Károly, Kovács János, Tóth Géza a pápai Állami Földmérö hivatal alkalmazottai. A tisztikar a kö­vetkező lett: elnök: Valényi Jenő főmérnök, Jegy­ző : Szocsevka Ferec műszaki tisztv. Titkár: Tóth Géza állami földmérési tisztv. pénztáros: Krivácsi Gyula műszaki tisztv. Majd pedig a jegy­zőkönyvet Széki és Gogolák hitelesítették. A Nemzeti Parasztpárt vasárnap délután 7 órakor taggyűlést tart. Ugyanakkor tagdíjbe­fizetés lesz és az új pártigazolványok kiosztása. ^Kérjük tagjainkat hogy teljes létszámban jelen­enek meg a közgyűlésen. Állami anyakönyvi kivonat. 1945 július 16—22-ig. Sziihttek: Mészáros János napszámos és Szabó Margit, leánya: Mária. — Maurer Gyula molnársegéd és Lampérth Erzsébet, fia : halva­született. — Gábos Zoltán polgári irnok és Gerencsér Gizella, fia: Tamás Iván. — Szabó Jenő gépgyári tisztviselő és Kiss Terézia, fia : Attila Jenő. — Bagócsi Sándor szabó és Csá­szár Gizella, leánya: Zsuzsánna. — Szíjártó István magyar államrendőr és Németh Mária, leánya: Mária Terézia. — Garami Ferenc asztalossegéd és Horváth Irma, fia: Ferenc Attila. — Farkas Antal kelmefestő és kalapos és Szabó Ilona, fia: Elemér Árpád, leánya: Ilona Márta. — Rövid István vasúti tiszt és Tischler Magdolna, leánya : Katalin Magdolna. Házasságot kötőtűk: Szalay István fonó­gyári munkás és Tremmer Mária fonógyári munkásnő. — Secmann Ferenc István gyümölcs­kereskedő és Kis Vilma. — Ruip Gyula városi tisztviseiő és Jankó Mária. — Jozefow Ferenc hentes- és mészárossegéd és Horváth Juliánná. Meghaltak: Molnár István, 4 hónapos. — Magdics István állampénztári főtanácsos, 53 éves. — Puchinger Gabriella tanuló, 18 éves. — Kenyő György napszámos, 86 éves. — Özv. Süle Józsefné Dénes Terézia, 84 éves. — Kovács Dezső Imre tanuló, 15 éves. — Özv. Csejtei Imréné Molnár József, 75 éves. — Dömötör Mária napszámosnő, 61 éves. — Csejtei Margit Magdolna, 13 hónapos. — Szabó Gizella, 2 hó­napos. — Mógor Zsuzsánna, 2 hónapos. — Nagy Pál nyug. igazgató-tanító, 75 éves. —­Horváth Sándorné Kauker Mária, 25 éves. — Pickel Katalin háztartásbeli, 68 éves. Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik felejthetetlen, jó fiúnk elhunyta alkalmából részvétüknek bármi módon kifejezést adni és a temetésen megjelenni szívesek voltak, ezúton mondok hálás köszönetet. Külön mondunk hálász köszönetet a Bencés Gimnázium tanárainak és diákjainak, kik fiamat utolsó útjára kísérték és koszorút helyeztek sírjára. Özv. Kovács Pálné és gyermekei. Apróhirdetések, Kitűnő minőségű vertheim kassza eladó. Cím a kiadóban. Jó állapotban levő férfi teniszütőt és tenisz­labdákat veszek, vagy cserélek. Cím: a szer­kesztőségben. A homokbödögei közbirtokossági vendéglő augusztus 5-én haszonbérbe lesz adva. A vendéglő azonnal elfoglalható. A felvételek ugyanakkor ugyanott megtudhatók. Gáncs Bálint közbirtokossági elnök. Értesítem a Pápa és vidéke n. é. hölgyközönséget, hogy női divattermemet megnylíoíiam. Tisztelettel: TUBA GYULA női szabómester Pápa, Török Bálint-viíca 16. Felelős szerkesztő: Gogolák László. Nyomatott: A Pápai Nyomdavállalat üzemében Pápa, Assisi Szent Ferenc u. 1. Telefon: 22. Telefon: 5. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-tér 2., emelet. Hirdetéseket felvesz a szerkesztőség (Pápa, Fő­tér 2.) és a Pápai Nyomdavállalat Pápa, Assisi Szent Ferenc u. 1. Telefon: 22. Hirdetések díja előre fizetendő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom