Pápai Lapok. 40. évfolyam, 1913

1913-11-16

1913. november Ki. Pápni Lapok Hajuócky Margit, Neuinan Elza. Nobel Jozefa és Tótb Annuska nyújtottak fényes alHkitást 8 kacagtatták meg a publikumot, utóbbi Neumann Elza szolgáltatta a lOngOl akiséretet. Tótli Anna énekművésznő két. klasszikus áriát énekelt a tőle már megszokott remek tehetséggel. Énekszámait a közönség zajos tapssal honorálta. Schiseha Hedvig egy Chopin Polonaist játszott zongorán nagyon szépen. A programúi egyes pontjai kö­zött Hirsch Jenő conierált ügyenesen. Műsor után tonibola-estély volt s már éjfél fele oszla­dozott a Közönség. Ma délután 5 órakor előadó ülés a követ­kező műsorral: 1. Vágner Lohengrin: Hattyú dal, zongorázza Fisher Edith. 2. Hajnal uram, melodráma. Szavalja Sauer Oszkár, zongorán ki­séri Veisz Zoltán. Jj. Felolvasás, tartja dr. Körös Endre. 4. Alkony. Baka-Baitz Irmától, énekli Fraueudienst. Maiiska, zongorán kiséri Gáthy Lenke. 5. Moskovski „Valzer Asdur" zongorán előadja Gáthy Lenke. (1. Beszélgetés. Előadják I Kohn Irma és Abelesz Bözsi. — A Perutzgyári Alkalmazottak Ön-1 képzoköre november hó 22-én szombaton este 8 órakor tartja megnyitó ünnepélyét a köv. mű­sorral : (a volt Jókai kör helyiségében | 11 Himntis. Euekli az Onk. Kör vegyes kara; vezető Kecs-1 kés Lajos tanitó. Megnyitó, tartja Kemény Béla) v. t. 2; Szabadelőadás, tartja Várhelyi Izsó polg.) isk. tan. 3j Bellini : Nyitány. Bomeo és Juiia c. operából, előadták 4 kézre zongorán Schvartz Mariska és Schwanz Annuska. 4i Szavalat, tartja Weis/. Heiié. ő Miidal. énekli az Önk. Kör. ve­gyeskara. 11) per.', szünet, tj Nemjut essébs bob. 1 felv. Magyarosi rótta Hegedűs Jenő. Előadják: Molnár József, Kovács Hona. Csigi Karolin, Weintranb Ernő és Polgár Mihály. Helyárak: Nem tagoknak I. hely 80 fill., tagoknak 40 tili., II. hely ,">0 fill., tagoknak 20 tili. Előadás után tánc, melyen csuk azok vehetnek részt, kik már az előadáson is jelen voltak. Tánc jelvény 20 fillér. — A hasarakat leszállították. Pápa város képviselőtestületének folyó évi nov. 3-án tartott rendkívüli közgyűlésén Mészáros Karoly polgármester egy. a husdragaság illetve hatósági mészárszék dolgában elhangzott interpellációra adott válaszában szószeriut ezeket mondotta: „Figyelmeztetem az elnöki székből a husiparoso­kat, hogy a mennyiben f. évi nov. 15-ig a hús­árakat az élö állatok mai árához mérten le nem szállítanák, ugy nov. 20-án az állandó hatósági husszéket megnyitoml" Ezt a komoly és félre­érthetetlen figyelmeztetést nov. 13-áu d. e. 10 órakor a városháza tanácstermében egy értekez­let követte, melyen mintegy 12-15 husiparos, mészáros és hentes volt jelen. Ezen értekezleten, melyet Csoknyay Károly, v. főjegyző vezetett s melyen jelen volt Pápai Lajos, h. v. állatorvos és Szöllősy Miklós, városgazda is, megállapodtak abban, hogy (egyelőre 1 hónapi érvénnyel) a marhahús elejét 1 K 28 f, hátulját 1 K 52 t-ért, a sertéshúst ellenben 1 K 00 f-ért. adják, inig a szalonna árát 1 K 52 t. a bájét 1 K (J0 f, az olvasztott zsírét pedig 1 K 08 i-ben szabták meg, kimondván egyszersmint, hogy e megálla­PODÁS ellen vétők 50 K-t fizetnek bírságként a v. szegényalapra. Ezen megállapodásokat a fő­jegyző nyomban jegyzőkönyvbe foglalta, melyet az összes jeleuvoltak aláirtak. Ezen megállapo­dások következtében a hatósági mészárszék fel­állítása egyelőre elmarad. — Pápa ki8terképe. A városi tanács 1000 példányban megrendelte a m. k. állam­nyomdában Pápa város kistórképét 1: 7000 méret arányban. Ezért 545 K 15 f-t fog a város fizetui A térképekből minden v. képviselő egy pél­dányt kap. — Iparügyek. Bán Józseiné szUl. Jákli Julianna (Celli ut 22 t a hideg ételek árusítására LIODEGA . Orünwald Imre és Steiner Mór pedig (Hirsch Náthán utódai Orünwald Testvérek cég cime ALATT épületfa-kereskedésre iparigazolványt váltottak. Saád Henrik bejeleutette, hogy üveg és porcellánkereskedósót a Kossuth-utcábau volt fióküzletben, Kotítsohoner Vilmos pedig, hogv korcsuiaüzleiet a Fedsoli.>s>iju-utcában beszün­tefte. Grimberg Mór szobafestő és mnzolóiparra kért engedélyt, da a v. tanács e,utasította, meri két évi szakbavágó munkával való foglalkozást nem mutatott ki. — Hojer bácsi. A Pápai Önkéntes Tűz­oltótestület egyik legrégibb, korra tán legöregebb, pontosságban és ügyszeretetben pedig legpárat­lanabb tagja, Hojer János, az egész város Hojer bácsija, bekívánkozott a Polgári Ápoldába. A tanács felvette. , „ ~ | Meghalt Adásztevel T Bocsor Elemér. i •• | nagyközség jegyzojí Mintegy 12 évvel ezelőtt Tolnából került Adász tevéire, hol egymaga, minden segéderő nélkü a legpontosabban ellátta u falu jegyzőjének int már alaposan felszaporodott dolgait. Utóbbi idő­ben sok baj érte : gyermekei, neje, sőt ö magt is gyengélkedni kezdtek. Még nincs egy éve hogy 9 éves fiát eltemette, azóta még féltettebi gonddal őrködött családja felett, melyet levegő­változásra elvitt más vidékre, miután meg volt győződve, hogy a jegyzölakást még elődje niep fertőzte. E miatt ellentétbe került községével mely nem akart uj jegyzölakot építeni. Végül é maga is gyengélkedni kezdett. Felment Bpestr« s e hó 11-éu egy orvostanár másnapra megígérte a kórházba való felvételét. Az éjjelt rákospalotai jegyző sógoránál töltötte, hol rosszul lett s aa előhívott orvosok injekciókat adtak be neki. Reggelre halva találták ágyában. Halála hírt megdöbbentette mindazokat, kik ezt az alig 31 éves. tipikus ősmagyar külsejű, hatalmas termetű az utóbbi időket leszámítva egészségtől duzzadó élet vidor embert ismerték. Igaz részvét kelt u hir nyomán, mert még saját, falója nagyrészében, dacára az utóbbi időkben keletkezett huzavoná­nak, valamint az egész járás, sőt megye terüle­tén, különösen pedig Pápa városában igen ro­konszenves volt. Özvegyén kivül még két árváje maradt. A csaladját rajongásig szerető családti kidőlte ezeket sújtotta legérzékenyebben. Teme­tése e hó 14-én délelőtt 11 órakor volt Rákos palotán, melyen a község képviseletében Gyitnót János biró és Böröczky Sándor elöljáró, a járás jegyzöegylet képviseletében pedig Fodor Gusztáv csóti (elnök) jegyző vett részt. A megboldogultat a háznál Fodor Gusztáv, a sirnál pedig Páhány János, adási teveli ref. tanitó búcsúztatta el széj szavakban, Bélák Lajos, főszolgabíró meghatóat meleghangú táviratban kondoleált az özvegynek ugy a maga, mint a szolgabírói hivatal személy­zete nevében. Ugy a jegyzői kar mint a küzséj szép koszorút helyezett a ravatalra. Ny. b! — Itt említjük meg, hogy a főszolgabíró Adászteve helyettes jegyzőjévé Kovács Miklós, csóthi se gédjegyzöt nevezte ki, ki már el is foglalta i hivatalt, melyet teljesen rendben talált. — EskÜVÖ. Boldogult Iglauer bácsinak i nagy trafikjában mintegy 10 éven át árusította t nagyközönségnek a füstre valókat Engedelmet Ilonka, kit tegnap vezetett oltárhoz Csornái Budai György, budapesti mozgópostás. A menyasszony közeli rokonságban lévén a Dreiszi­ger családdal, a tanuk Steklovits Antal, ipoly­sági póstatönök és Asztalos Sándor, pápai bíró­sági végrehajtó voltak. — Sientségimádás. E hó í!0-án a pápai plébáuiai főtemplomban szentségimádás napja vau. Reggel 6 órakor cseudes mise előtt szent­ségkitétel lesz, mely után 7 és 8 órakor csendéi misék tartatnak (utóbbin a r. k. főgimnázium növendékei testületileg vesznek résztt, 9 órakoi pedig Kriszt Jenő, esperesplébáuos káplánjai se gédletóvel nagymisét celebrál. Ezután 10 és 11 órakor mondanak meg cseudes miséket. Délutál 3 órakor ünnepélyes vecsernye tartatik, mig ( órakor esti ájtatosság keretében szentségeltéte lesz. Másnap reggel 0 órakor ismét mise szent seggel s ezzel az ünnep véget ér. — Keresztutca. A Jókai-utcában levi volt Karesay-háaról, melyet már régen lebontot tak, de mely most mint utcacsufitó üres házte lek ott tátong a szép széles utca kellős közepén nemrég megemlékeztünk ES PER tangentem azt mondottuk: legjobb volua most a Liget-utcára utcát nyitni azon a helyen. Az események talál­koznak. A Jókai-ház eladó. Mellette a városnak két nagy telke illetve háza van Tán ott épül az uj szí ti ház IS. Az uj színház mellett utcát ter­veznek az Annakápolna déli oldaláig folytatása a Cuoor Gergely utca. Ezzel az utcanyitással, meg a Karcsay-ház helyén folytatandó utcával a Kert­sor-utoából a Tisztviselőtelepig egy csaknem 1 km. hosszú egyenes, szép utcát nyerne a város. Nem ártana ezt figyelembe venni, mert most az idő alkalmas s nem származik belőle periculum in mora. A Pápai izr. nőegylet f. évi november hó 2'J-én a „Gritl a szálló nagy termében nagy Dominoestélyt tart, melyre a n. é. közönséget ezúton is meghívja a rendezőség. Belépti dij 2 korona. Jegyek előre válthatók Goldberg Gyula Kraasa és Lorein és Nobel Armin üzletében. — Adófizetés iránti hirdetmény. A városi adóhivatal ezennel fülszóllitja mindazokat az adózókat, akik a községi adófököny vben elő­irt és az 1909. é\i XI. t. c. 2*i. S" 11 elteimében esedékes adótartozásukat e hó 15-ig be nem fizet­ték, hogy azt járulékaival együtt —a jelen hir­detmény közhírre tételétől számito't S. napon belül — vagyis e hó 2ti-ig a városi adóhivatal­nál annál is inkább fizessek be, mert ellenkező esetben ellenük a zálogolasi eljárás azonnal meg­fog indíttatni. PÁPA, 11)13. évi november hó 10-áu A városi hatóság. — A lipcsei csatu 100 éves évfordulója alkalmával Lipcsében ÉS Wien ben lezajlott ünne­pélyről feltűnően szép eredeti felvételeket közöl „A Hadsereg" KÉPES folyóirat. E folyóirat egyes száma minden könyvkereskedésben 00 fillérért megvásárolható, — A Jokaibáz. Azt a házat, melyről el­neveztük a Hosszú-utcát Jókai-utcának, tulajdo­nosai, dr. Horváth Lajos és nővére 33.000 ezer koronáért, felajánlotta a városi ak, melynek a szomszédságában vau két telke, illetve háze. A tanács hajlandó a vételt ajánlani a képviselő­testületnek, de azért magasnak tartja. A jöve­delmezőség ará lyában 2 S .000 koronát, is meg­felelő árnak t»rt a tanács s ily ért.elembeu tett ajánlatot a tulajdonosoknak. B^^HOrgony-thymol-kenőcaT WmT KSaajrsbb t«rai*Mkn*t, nyitott * W —b«kn4l. Ad««;: kor. -J> r/Horgon,-Liniment, s? a Horgoay-Ptin-Exptller pótléka. FájdUomntnui hwIorc.Sléi hOl—SaSUSSt—asSsAI. köMYóuynél ftb. Cr»t}»! bor. -J0. «.40, t-s Horgony-vas-albuminat-festvény VinMctajrttciM 4a stpkacaaX A Kipbtto • UgtSbb oA«>«««rtArb«o »»tr •k *. iictti r Ja m snattssrr Ps^b^jnrtirlHI. rrtsi t ElUsUI KIVONAT Papa városának gabonaár-jegy xoköuyvébél. 1913 november 14-én. Jó A Http 1 ,1 D' Buta .... a K. 19 00 K. 18 40 K. 10-50 Hou .... 1 % 15.20 1 s 1380 . 1240 Ál/hl t 1 • e» 1440 a 13 - , • íi-ao /.'II' .... 9 w 14-­s 13-40 , 1150 Kukorica . 9 11 13-40 » 12-80 . 12— Burgonya . 1 f» 3-10 200 s 2-20 Üzenit .... n ti-30 s 5 — . 4"20 Ziupp .... t* 440 4­. Hí

Next

/
Oldalképek
Tartalom