Pápai Lapok. 38. évfolyam, 1911

1911-07-02

1911. janin» 25. Papul loífk — AB UffOdi bucsu. Péter és Pál napján, niult csütörtökön megvolt az ugodi bucsu. Pápá­ról valóságos búcsújárás indult Ugodba és a reg­geli és délutáni vonatok százszáni szállította a vendégeket a mulatozás színhelyére. A templomi funkoiókat e napon Káuzli Gyula jelenleg pápai, régente ugodi káplán végezte. Délben a plébá­nián nagy ebéd volt, melyre a környék egyházi és világi notabilitásni hivatalosuk Voltak. A ven­déglők színültig megteltek mulatókkal, a mézes­kalácsos sátrak körül óriási tolongás volt. Ma megtartják az utóbucsut. — Áthelyezés. Györfi Ernőt, a pápai ál- j lomás forgalmi hivatalnokát és fönökhelyettesét áthelyezték, illetve kinevezték a szombathelyi: pályáid var magyar államvasút! képviselőjévé. (A szombathelyi állomás ugyanit a Dél vasúté.) Öyörfl távozását sajnálni fogják a pápaiak, előléptetésé­hez azonban gratulálunk. — Karhatalom. Az építőmesterek kérel­mére a tanács utasította a rendőrkapitányt, hogy az építőiparosok sztrájkja következtében származ­liató erőszakoskodásnak, mellyel ugy fenyegetés, mint inzultálás képében a sztrájkolok a dolgozni Jiivánókat munkájokban akadályozzák, lehetőleg vegye elejét és szükség esetén a dolgozó munká­ssokat a legmesszebb menő karhatalmi védelem­•ben részesítse. — A vasút i jövedelem. A Pápa-bánhidai helyi érdekű vasút részvénytársaság számadásait tt polgármester bemutatása alapján tudomásul •vetts a tanács abban a reményben, bog}- rövid idő alatt a törzsrészvényekre kerül a sor és ak­ikor a vasút, jövedelmezni is log a városnak. — öntözés. A v. főorvos javaslatára a ta­nács a rendőrkapitány uj.ui intézkedett, hogy a naponta még fokozottabb mértékben eszközleudő öntözés közvetlenül minden utcaseprés elöttt is megtörténjék. — Orr. Orrnak szokták nevezni azt a szó­beli vagy írásbeli választ, melyet a felettes ha­tóság az alárendeltnek ad valamely felterjeszté­sére ós az olyan természetű, hogy nem szívesen teszik rámába. A városi pénztár nemrég utasítást nyert, hogy záros időn belül állítsa össze az adó­kimutatásokat, melyekből a különböző névjegy­zékek készülitek, igy a legtöbb adót fizető városi képviselők, az iparhatósági megbízottakat válasz­tók, városi képviselöválasztók stb. A határidő végén jelenti a pénztár a tanácsnak, hogy kellő munkaerő hiányában ezt képtelen elvégezni és javasolja, hogy a munkát a jegyzői iroda sze­mélyzetével csináltassa meg. Erre jött az orr. A tanács leirt a pénztárnak, hogy 10 nap alatt a munkát végezze A hivatalos órát 1 órával meg­toldja, a kötelességmulasztó városi alkalmazottak •ellen pénzbírsággal fog eljárni. Most lázasan fo­lyik a munka. — Érdemes meghalni. Noha a halállal netn jó tréfálni, önkéntelenül is ezt a cimet ta­láltuk irni ama bírunk fölé, hogy a város legkö­zelebb 2400 K értékű díszesebb halottszállító ko­scsit rendel. Szép fekete négyesfogata úgyis van már a városnak, most, még a díszes kocsi, hát bizony érdemes lesz meghalni. A díszkocsi ára egyébként még csak az 101 lí- évi költségvetésbe lesz beállítva. — Legnagyobb és legelterjedtebb napi­lap hazánkban a Pesti Hírlap. Legnagyobb, mert hétközben is 8 —1(5, vasárnaponkiiit pedig Ifi—24 oldallal ad többet, mint más napilapok, ugyan­azon árért. Legelterjedtebb, mert, napi példány­száma még a krajcáros boulevard lapok számát is felülmúlja, ami a hirdetők szempontjából igen fontos, lóvén a Pesti Hírlapnak a legnagyobb iiyilyánossága. Ezért, van a Pesti Hírlapnak leg­több szövege mellett legtöbb hirdetése is. A Pesti Hirlap tehát legjobban elégili ki Ugy az olvasó, mint a biidetö közönség igényeit. Miután pedig holt idény már évek óta nincs és az idén még a parlament sem szünetel, e szerint intelligens ember egyáltalán nem mellőzheti nyáron sem az újságolvasást: épen azért hívjuk felt. olvasókö­zönségünk figyelmét a Pesti Hírlapra, melynek döerössége, hogy pártokon kivül és felül állván. szigorú ellenőrzést és igazságos kritikát gyako­rolhat mindennel és mindenkivel szemben; ennek köszönheti a magyar sajtóban páratlan népszerű­ségét. A Pesti Hírlap körül csoportosul ma a cikkírók ós tárcaírók elsőrendű gárdája. Főmunka­társai : Eötvös Károly, Gárdonyi Géza, Molnár Ferenc, Heltai Jenő, Szomaházi István, Szini Gyula, Abonyi Árpád, Porzsolt Kálmán, Mezei Ernő, Murai Károly, Várady Antal, gr. Vay Sán­dor, Szász Zoltán, Szabóué Nogáll Janka, Lux Terka, Csergő Hugó, Pásztói- József, Gellért Osz­kár, Lampérth Géza, Alba Nevis, Bokor Malvin, Tömörkény István stb. stb. A Pesti Hírlap min­den állandó előfizetője karácsonyi ajándékul kapja a Pesti Hirlap nagy képes naptárát és kedvez­ményes áron rendelheti meg a Divai-Szalout. A Pesti Hirlap ára egy hóra 2 K 40 fill., negyed­évre 7 korona, a Divat Szalonnal együtt 9 kor. A Pesti Hirlap kiadóhivatala: Budapest, V., Váci­körut 78. — Iparengedélyek. Schneider Jenő a ma­lomiparra, Eil .schüi/. Vilmos a gabonakeres­kedésre, May er Ábrahám ós Mórné a ténymáz­kereskedésre iiijraj engedélyt nyert. Felkér And­rás hentes bejelentését, hogy Riegler Mihály he­lyett, Gyeuese Józsefet alkalmazta üzletvezetőnek, tudomásul vette a tanács. Becsey Ferenc szabó­iparát, Csépi János pedig cserepesipffrát beszün­tette.' — Illetőségi Ügyek. A v. tanács Kardos Erzsébet, Szabó József, Nagy Sándor és Csizma­dia Sándor pápai illetőséget elismerte, ellenbei Hujber István, Takács Lajos. Orbán Sándor, Mar­ton Elek, Szabó Károly es néhai Szakács Józse kiskorú gyermekeinek papai illetőségét megta gadta. — Hirdetmény. Pipa város 1911. év­űt és I. II. oszt. kereseti adó kivetési lajstrouit érvényesítve a kir. pénzügyigazgatóságtól leér kezett. Ezen adókivetési lajstrom Pápa várói adóhivatalánál 1911. évi június hó 30-tól 1911 évi július hó 8-ig kitéve lesznek. Miről oly hoz záadással értesíttetik az adózó közönség, hogj a közszemlére kiteeudö lajstrom a hivatalos órái alatt bárki által betekinthető a a netáni felszó támlások a városi adóhivatalnál a közszemlén kitételt követő lö nap alatt írásban beadhatók Pápán, 1911. évi június hó 28-án. A városi hatóság — Állati járványok- Bakonyság község hez tartozó Kisdéiu pusztán a sertésvész, Takács község marhaállományában a ragadós száj- éi körömfájás állati betegség fellépett. — A „Kultúra" győzelme. Alig fél esz tendeje, hogy a „Kuliura képes folyóirat meg jelent, máris az egész országban elterjedt és tel jes mértékben megerősítette azon meggyőzödé süuket, hogy nemcsak Ausztria legjobb folyóirata fölött áll, hanem a németországi legjobb folyó­iratokkal is bátran vetekedhetik. A „Kultúra' félévi működésével beigazolta, hogy hazáukbai is lehet fényes kiállítású és a legkényesebb ízlés nek is megfelelő lapot életben tartani, aíít foko zatosan fejleszteni, ami leginkább abban nyílva nul, hogy a „Kultúra" ezentúl már havonta két szer jelen meg és előfizetési ára mindamellett a: eddigi negyedévi üt korona marad. Ha a „Kul túra" munkatársainak névsorát tekintjük, valóbat csodálkozunk, hogy az aránylag még fiatal folyó­irat mily nagyszámú és neves írógárdát toborzót) maga köré és — értesülésünk szerint — mind ezek arra késztették a lap kiadóit, hogy vállala tukat jóval kibővítsék. A .Kultúra" utolsó szá inának (VI. fűzet) tartalma a következő: Spec­tor: Az erény halódása. Gyóni Géza: Versek Kexa Dezső : Klatte von Klattenhof. Szemző Pál Versek. P. Bozóky Géza: A versaillesi parkban Hangay Sándor: Versek. Ámon Vilmos: Az ideg asszony. Haiaszthy hajós: Versek. Zsirkay János Ács Feliciáiiné. Veres Károly : Mese. Havas Zol tán : Jörgh Frichs. Büky György: Versek. Dl Paulovics István: U'wczky Gyula. Szomorual és Vidámak. Köveskuti Jenő: Nyári Zivatar. Kin berek a kövek között. A szimbolizmus az uj köl tészetben. Ifj liemetey Dezső: Novellák. Az éi iTidvám. Költemények. Várkonyi Béla dr. Fakii Képeskönyvek. Hasch Árpád: Művészeti krónika. Munkácsy Sáudor : Színház. Képek : Tull Ödön : Aratáskor. Kuiiuach László : Tanulmányfej. Garzó Berthold: Kisvárosi udvar. Némethiné Udvardy Flóra: A templomban. Józsa: Herzog Géza ex librise. Hasch Árpád: A kis hin. Chinábau. A tilosban. Markhot A , S/aiay Pál, K Fangh Dezső : Könyvdiszek ós tejlécek. A női klinikákon a természetes Fe­renci JÓzseff-keserüviz a legkedvel­tebb hashajtószernek bizonyult. Még a legérzékenyebb betegek is szívesen basz­nálják a valódi Ferencz József-gyógyvi­zet, mert kitűnő hatása mindig gyorsan, biztosan és minden kellemetlen mellék­vagy utóhatás nélkül áll be. Tauffer ta­nár ós a nőgyógyászat számos más ki­váló képviselője egybehangzóan dicsérik a rógösmert Ferencz József-keseriiviz jótékony hatását. — Gyógy tárakban és füszerkereskedésokben kapható. A Szót­kiildési-Igazgatóság Hmlapesten. - A Makkos-ügy. Lapzártakor értesül­tünk egy olyan hírről, mely ha igaz volna, Mak­kos Vendel rablógyilkos hamarosan oda jutna ismét, ahonnan egy őrizetlen pillanatban sikerült megszöknie. Tömből N. pápai lakos ugyanis je­lontést tett a rendőrségen, hogy ö a pápai ha­tárban látta és beszélt Makkos Vendellel. Makkos azt mondta Tombolnék, bogy a sógorát akarja meglátogatni, aztán Zsolnára megy az öccséhez. Mi nem tinijük elhinni, hogy Makkos Pápára inert volna jönni, ahol mindenki ismeri, inkább azt hisszük el, hogy a közönség, mióta a rablógyil­kos szökésének hirét vette, minden hasonló ki­nézésű idegenben Makkos Vendelt lát. Legutóbb vett értesülésünk az, hogy Makkos nyomát a csendőrség is elvesztette. — „Anna Créme" használatit ál­tal bőre üde és bársonysimává lesz kap­ható Németh Dezső „Anna" gyógyszertá­rában Pápán. Án 70 fillér. M. kir. anyakönyvi hivatal. Kovárci János napszámos és neje ltádli Margit tia : Sáudor r. k. — llorvitli Lajos máv. kézbesítő és neje Szandi Ilona lia: László r. k. — Tóth Károly napszámos és neje Patyi Erzsébet leánya: Margit r. k. — Tóth Jó­zsef kőmives és neje Kránitz Juliánná lia: László r. k. — Szekeres Ödön kocsin és neje Bakos Kozália Ha: Ist­ván r. k. — Horváth Mihály kőmives éa neje Makkai Mária lia : Oy.ila r. k. — László József napszámos és neje Meizer Juliánná leánya: Juliánná r. k. — .lakait Antal cipész és neje licukő Alojzia tiu : Dezső r. k. — Kereuei Miklós cipész és neje Kováca Erzsébet tia: István ref. — Schiller Mózes kereskedő és neje Sleinberger Bella lia : Izrael izr. — Tóth Miliily gulyás és neje Kéjes Uozália j fia: Károly r. k. — Tokay Károly kőmives éa neje Hor­! váth Mária IM Károly r. í. — Tocsik Antal vásározó 'kereskedő és nej > Mika Katalin leánya: Anns r. k. — Tóth Mihály napszámos és neje Tóth Karolina lia: l'ál ref. Mnjhitllnk: Terelnie. Ferencné szül. Varga Zsuzsanna ág. ll. ev. 7:1 éves, elsggulás. — liánén Mária ref. 7 éves, vörheny. — Popovics Erzsébet r. k. ő hónapos, kanyaró. — Har­sány i Krzsébet r. k 17 éves tiidővész. — Oszterinaiin Mári r. k. 6 napos görcsök. — Kis Lajosué szül. Szenté Zsu­zsanna ág h. ev. 70 éves. gutaütés. //•»;.!»> iyol kiiliittek-: Szentgyörgyi János csizmadia ref. és Németh Mária r. k. — Lócsi Károly r. k. molnár és Czigler Erzsébet r # k. — Horváth Ferenc béres r. k. és Török Emereucia r. k. — Nyári József ozv. lókereskedő r. k. és I'dvardi Mária r. k. SZERKESZTŐI ÜZENET. M. N. Versét megkaptuk s őszinte bírálatunk az, hogy - rossz. Még csak valami uj gondolatot sem tulál­tunk benne. A kidolgozására pedig van egy jellemző ki­fejezés : asszonyos. Pongyola, rendszertelen, mint általában — ritka kivételiéi — a női írásművek. Az. egyik strófá­ban azt mondja, hogy csalódolt az. .édes vándor madár, ban," a másikban pedig kijelenti : „nem bírhattam hü szi­ved." Nem gondolja, hogy ez képtelenség / Kár volt i fáradtságért, mert föltesszük, hogy érzett valamit, mikoi . :papirra vetette.

Next

/
Oldalképek
Tartalom