Pápai Lapok. 35. évfolyam, 1908

1908-08-23

tiszteletbeli alparanosnok 80 éves szolgálat utáu, továbbá Horváth József, Hójer János, Dienst­mann Antal 25 —25, Pakrócz Kálmán, Edelényi József, Kovács József, Rupp Károly, Scharf Lajos, Ádám János, Tóth István, Zabó Gábor 15— 15, Ferenczy Antal, Siklósi János", Keresztes József, Pilsl József, Biró Károly, Deines György, Farkas István, Gombás Gyula, Huszár Imre, Madarász József, Reiner Mihály, Rosinger Vil­mos, Német István, Pénzes Géza 10—10, Hehn­berger Antal, Janik .Gábor, Lengyel István, Pörnyeczi István, Vogel Mihály 5-5 évi szol­gálataik után. A diszgyakorlattal kapcsolatos táncmulat­ságot a kedvezőtlen idő miatt, másnap, e hó 16- án, vasárnap tartották meg a GvifY szálloda nagytermében, atnetyen, mint alkalmunk volt róla meggyőződni, a város szine-java, a legelő­kelőbb családok is részt vettek. A mulatság ugy anyagilag, mint erkölcsileg is fényesen sikerült. A jelen volt vendégek csak a késő éjfél után kezdtek oszlndozni, ez azonban még nem jelen­tette a mulatság végét, mert a hajnali órákban még javában folyt a tánc. — A Pápai Ifjúságnak Petőfi-Jókai szobor javára rendezett táncestélye szerdán zaj­lott le a casiuó díszes helyiségeiben A mulatság ugy erkölcsileg, mint anyagilag, az idény legsi­kerültebbjei közé tartozik. A rendezőség hiven megfelelt kötelességének ugy a mintaszerű ren­dezéssel, valamint azzal, hogj' a táncban a reg­geli órákig kitartottak ós a kedélyes mulatságról mindenki a legkellemesebb emlékekkel távozott. A rendezőség ez uton fejezi ki köszönetét a Gacinó tek. elnökségének, a miért a Casiuó ke^ lyisóget a mukffság céljaira díjmentesen áten­gedni kegyeskedett: A. tiszta jövedelmet 100 K-t a rendezőség a szobor-bizottságnak fogja át­szolgáltatui. — Beírat ások az izr. iskolákban." Az 1908/9. tanévre a beiratásók ugj' az izr. polgári fiúiskolában, mint az elemi iskolában augusztus 30, 31 és szeptember 1-én d. e. 9—12, d. u. 3—5 óráig lesznek. — Táborozás. A pozsonyi hadtestparancs­nokságnak, a 2 lovashadosztály gyakorlótere és táborozására vonatkozó vázlatrajza mult csütör­tökön érkezett le városunkhoz, mely szerint a nevezett lovashadosztály táborozása Pápa, Bor­sosgj'ör, Mezőlak Mihályháza, Vinár, Gergelyi, Nemesszalók, Dabrony, Nagyalásony, Salamon, Kup ós Pápakovácsi községek által határolt területen lesz. A hivatalos tervezet szerint a hadtestparancsnokság Dákáu lesz, mig a 16 lovasezred Mihályháza ós Nemesszalók, a 6. Nya­rad és Nagyalásony, a 9. Borsosgyör, Kéttornyú lak, Dereske és Mezőlak, végül a 11 lovasezred Pápakovácsi, Kup, Salamon ós Nóráp között íryer elhelyezést. Ez a hadosztály itt tartja nagy­gyakorlatait is szeptember hó 4-töl 12-ig. Az átvonuló és táborozó csapatok maguk élelmezik magukat s igy a csapatok, az egyes esetenként elkülönített osztagokat kivéve, az átvonuló ét­kezést nem fogják igénybe venni. Mindenesetre élvezetes látványt nyújt majd a gyakorlatozó katonák sokfélesége, amelyet városunkból is nagyon sokan megtekintenek. — A közegészségügy rendezéséről alkotott törvénycikkre vonatkozó előterjesztés folytán a város szervezeti szabályzatának az uj törvény szerint leendő módosítását -elrendelte s a vonatkozó javaslat megtételével a városi főjegyzőt bizta meg. — A királygyakorlatoK beosztása Az idei királygyakorlatokra, ame'yek tudvalevőleg a király jelenlétében szeptember hó 15-étöl lS-áig fognak Nyugatmagyarországon lefolyni, még min­dig serényen folynak az előkészületek. A hadgya­korlatot a király utasításai alapján Ferenc Ferdinánd királyi herceg, lovassági tábornok intézi. A nagy­gyakorlaton a budapesti 4., a pozsonyi 5. és a zágrábi 13. hadtest, valamint a honvédség több hadosztálya fog részt venni. A király hadiszállása Veszprémben lesz, ahová a .király szeptember 14-en •érkezik. Ott R straussenburgi Arz Artúr vezérkari ezredes lesz, aki mellé a vezérkari testületből Kutschern Rikárd ezredest, reitordanki Filz Alf­réd és Ferjeu.tsik Ottokár századosokat osztják be. Ugyancsak Veszprémben lesz a sajtóvezetöség is, amelynek élén Hoen Miksa lovag, vezérkari teatületbeli alezredes áll. praenfeldi Lustig Gyula százados segédkezésével. Ott lesz elszállásolva a magyar és .osztrák sajtó egy-egy hivatalos képvi­selője is, valamint az önkéntes automobiltesfcület e gy tagja- A térparancsnok Voigt Lipót, az első szamu bosnyák-hercegovinai gyalogezred száza­dosa lesz. A nagy hadgyakorlat vezetőségének szállása Hajmáskéren lesz. Ott fóg lakni-Ferenc Ferdinánd királyi herceg szárnysegédével, arenaui Brosch Sándor vezérkari testületben' őrnaggyal ós parancs­örtisztjeive : l: Gadens Gábor gróf vezérkari szá­zadossal és Karolj' Ferenc József királyi herceg 7. számú dragonyosezredbeli főhadnaggyal; to­vábbá a vezérkar főnöke hötzeudorfi Conrad Fe­renc altábornagy ós helyettese Langer Rezső ve­zérőrnagy, aki mellé Putz Ferenc vezérkai százados van beosztva. A hadügyi műveletek irodájában, amelyek Krausz-Elislagó Henrik lovag vezérkari ezredes a főnöke, a következő vezérkari tisztek foglalnak helyet: Metzger József ós Bardou Károly dr. alezredesek, Merch Tivadar őrnagy, Merizzi Erik, Slameoka Oszkár, Zeynek Tivadar lovag, Pflug Ottokár éssiegringeni Körner Tivadar szá­zadosok. A főhadiszállás parancsnoka az idén is Grzezicki Viktor őrnagy 'lesz. Az áutomobilos szolgálatot Künigl Erik' gróf 4. számú dragonyos­ezredbeli tartalékos hadnagy és az osztrák önkéntes automobiltestiilet öt tagja teljesiti. Hajmáskéren lesz,még a tábori távíró főnöke, Goiginger Henrik ezredes is. ~ ~ A hadgyakorlatokon • körülbelül kilencven altábornagy, tábornok s egyéb magasabb rangú tiszt fog részt venni. ': : A hadgyakorlatokon résztvevő külföldi tisz­tek (katonai attasék) részére -a 15. számú drago­nyosezred lovassági különítményt bocsát rendel­kezésre. Miután a döntök és a tudósítók, valamint ezek parancsörtisztjei és küldöncei, úgyszintén a hadgyakorlatok vezetősége mellé rendelt telefon osztály ós-élelmező fiókraktár személyzete sap­kájukon fehér vászon csíkot fognak hordani, az ellenség ezúttal buzérvörös gyapottszövetböl való jelzöszallagot fog viselni. Az. utasítások szerint a csapatok kötelesek a távíró- és telefonvezetékeket kímélni. A szán­tóföldeken is lehetőleg kerülni kell a károk oko­zását. A hadügyi vezetőség különösenaszöllökertek és zsenge erdősítések, valamint a veteményes ül­tetvények föltétlen kímélésére utasítja acsapatokat; szöllöbe egyáltalán nem szabad belépni. A katonai léghajós-intózetböl a nagy hadgj'akorlatok tarta­mára az 1. ós a 2. számú tábori léghajó osztályt rendelik ki s mindegyik mellé egy-egy sárkány­ballont s gömb-ballont adnak. A rossz ivóviz meg­javítására az illetékes hekyőrsógi kórházak az összes csapatokat citromsavval látják el. — A Pápai Szabadgondolkozó Egye­sülete íolyó évi augusztus 9-én előadó ülést tartott, a melyen Rohonyi Hugó orvosnövendék tartott érdekes előadást. „Az élet fejlődése ós az ember származása"-cin)me], melyet a szépszám­mal megjelent hallgatóság feszült figyelemmel hallgatott végig. — A következő előadást folyó hó 30-án vasárnap délután 5 órakor a Jókai kör helyiségében dr. Somló Sámuel tartja. „A társa­dalom fejlődéséről és a fejlődés jövő irányáról". —• Eljegyzés. Haidinetzi Hunkár Béla, haidinetzi Hunkár Dénes Veszprém vármegyei főispán ós neje, született alsó- és felsökorolnpai Simonits Olga fia, eljegyezte kelJemesi Melczer Lillát, kellemesi Melczer Aladár és neje szül. Hanzély Margit leányát Sajó-Ökösön. — A Jókai-Utca rendezése ügyében még a mult év folyamán a képviselő testület 108/907. sz. véghatározatával akként intézkedett, hogy az építészeti bizottság utcaszabálj'ozási tervét elfo­gadva az aszfalt járdának a terv szerinti vonalba leendő kihelyezését is elrendelte. Igy az ufccatér­böl az egyes házakhoz eső területek árát négy­szög ölenként 40 koronában állapította meg, a háztulajdonosokat pedig az ekként előállott uj utcavonalba leendő építkezésre kötelezte. A k '• p­viselőtestületnek ezt a határozatát annak idején dr. Lőwy László ós Sarudy György meglel eb­bezték s a közigazgatási bizottság dr. Lőwy László felebbezósót elutasítva, helyt adott Sarudy György ós társai felebbezósóuek s a közgyűlési határozattal 40 koronában megállapított négy­szög ölenkónti utcatór árát 20 koronára redu­kálta. A törvényhatósági bizottság ezen határo­zatát a. város megfelebbezte a miniszterhez, mert a sérelmes határozat a város vagyoni kórdóséba vágott ós azt sértette meg. A miniszter döntése most érkezett le a tanácshoz, mely a város felebbezésének helyt adva, a törvényhatósági bizottság határozatának megsemmisítése mellett a képviselőtestület határozatát emelte érvényre. E szerint a Jókai Mór utcából az egyes házak­hoz eső területnek négyszög ölenkónti ára, vég­érvényesen 40 korona marad. Igy a határozat végrehajtásának mi sem állván ixtjába, az aszfalt­járdának az uj utcavonalba való kihelyezése a jövő tavasszal valószínűleg már meg fog történni. — Halálos vadász-szerencsótlensóg. Mult hétfőn, e hó 17-ón Homok-Bödögén halálos szerencsétlenség történt egy éjjelt vaddisznó va­dászat alkalmával. Ifjú Barca Mihályt lelőtte egyik vadásztársa, Simon Mihály homokhödögei lakos. A megrendítő esetről a következő tudósítást nyer­tük: Uj. Barca Mihály, Kapcsáudy János, Simon Mihály, Szabó József ós Piller Gyula homokbö­dögei .lakósok e hó 17-én este vaddisznó-vadászatra indultak. Ifj. Barca Mihály kukorica-tábláját állták körül s Barca 'Mihály, mint a terület tu lajd onosa és annak alapos ismerője, maga állította fel va­dásztársait a leshelyekre oly figyelmeztetéssel, hogyha a kukoricásban valami zörög, csak lőjjenek rá, merb az más nem lehet, mint vadkan. Simon Mihály, aki a szerencsétlen áldozatnak rokona is volt, hallgatott az utasításra s ez okozta Barca Mihály halálát. Barca Mihály és Piller Gyula ugyanis megunva eredménytelen hosszú lesállást, a kukorica tábla melletti kunyhóba mentek egy rövid órai alvásra. Ugy éjféltájban, mikor ismét kifelé mentek, Barca oda szólt Pillérnek, hogy Simont,'aki még kezdő vadászember, ijesszék meg egy kicsit. S a kukoricásban, egészen ellenkező irányban leshelyüktöl, elkezdtek négykézláb menni Simon felé, aki meghallván a zörgést, nem ismer­vén fel a sötétben vadásztársaib, oda duplázott. S ifjú Barca Mihályt kisebb lövedékeivel a.feje tetején és kezefején, nagyobb lövedékével pedig éppen szivén találta, mig Piller Gyula a kisebb lövedék által jobb térdén felül könnyebb sérülést szenvedett. Barcának a feje tetején levő lősebei magyarázzák, hogy tényleg négykézláb és meg­ijesztés céljából mászott Simon felé, mert máskép a feje tetején lövést nem kaphatott volna. Va­lószínű, hogy az első lövés után Barca térdre állt s mielőtt még kiálthatott volna, már a másik lövés szíven találta s nyomban meghalt. Simon Mihály mikor meglátta rokona holt tetemét, any­nyira önkívületi állapotba esett, hogy öngyilkos-, ságot akart magán elkövetni, amiben összefutott vsdásztársai csak nagy nehezen tudták megaka­dályozni. Önkívületi állapota oly nagyfokú és hosz­szantartó volt; hogy a nyomozásra megjelent csendörök ki sem tudták hallgatni. A tragikus halált hak Barca Mihály Homok-Bödöge község­ben a legjellemesebb emberek egyik kiváló tagja volt. Maga után 5 kiskorú árvát és egy, már hosszú időn át betegeskedő özvegyet hagj'Qtb hátra. — Hadbírói vizsgálat. Pár héttel ezelőtt a Tapolcafőn táborozó tüzér ezred két közlegénye belovagolt a városba egy kis csendes mulatságra. Csendesnek hiszen elég csendes is volt a mulat­ság, hanem mégis történt valami, ami miatt az egyik hadfi előbb a kórházba, utána pedig mind­kettő majd a börtönbe kerül. Ugy történt ugya­nis az eset, hogy a két tüzér idebent jól bebo­rozva hazafelé tartott Tapolcaíőre. Útközben az egyik jól berúgott tüzér lebukott a lováról és a ló majdnem agyon gázolta. A másik pedig állomáshelyére ment s még az éjjel jelentést tett az esetről. A kirendeltség megtalálta az agyontaposott tüzért az országúton s mellette

Next

/
Oldalképek
Tartalom