Pápai Lapok. 29. évfolyam, 1902

1902-02-02

állítólagos 11>v t« 1 Ht. Csattanó véget H Rákóczy induló Kilőtt, melyet a cigányok húztak el Y.i. után a terem gyorsan kiürült ie megkcedődötl a tánc. mely reggel ' ,r>-ig tartott. S \ leail\eiry eojilet ina v.is.'in.a] •!.'• ii'.in 4 ilukor felöl vasó gyűlést tart, melyen Molnár Kálmán, — kit lajmnk olvasó kttaOneégS M előnyö­sen isruer — fog fölolvasni , KőlteménySSSmelvé­Uytk* címmel. A felolvasó gy ülésre előre Í8 fel­bivjuk az érdeklődök tigyolinét. TOLLHEGVGYKL. Da oapo al fine*) (Szomorújáték 1 föl- és t; levonásban.,) Személyek, amint következnek, I. fölvonás. Eltt városi tata: (Erői hangon.) Igen, meg fog­juk csinálni. Tervesünk és épitünk, építünk és ter­Vezfink. Ali, nem tudja I>n mi lakozik itt e lejben. Tervek, uram, tervek, nagy tervek l még nagyobb torvek. Építünk csatornát, gyárakat, beboazuk a villám- és gázvilágitási, m. k ; '. postapalotát emelünk, lenz uj asinhásunk, reformátui templomunk, 5sssea utcáinkat a-zt'altial luirkoljuk. Rendőrségünk kitűnő­ségéi még a külföld is bámulni fogja i az összes sikksutókat, betörőket, apré i nagyobb csirkefogókéi mind a mi rendőreink fogják el stli. stb. Hatodik városi tata : Buttogva.) De szabad ker­tiem, na teaaék ugy kiabálni, meri még meghallhatja valami ádáz riporter > viláyg/í kürtöli i tetszik tudni azok az njiágirók iseretnek mindent nagyítani, /•.'. r. t.: (Mén erösebb hangon.) Hadd hallja! Kz nem titok. Mind itt van a tenyerünkön « csak ki kell, hogy nyissuk a kezünket s mindéi m«g Inas. M. r. /.: Kemélem, bogy talán a mánk tenye­rünkből, amely ha viszket, pénzt jelent, isibtéu Ugy log hullani a pénz, mint ama biaooyol tervek, nagy tervek s nagyobb tervek, sőt megengedem, hogv még legnagyobb tervek i igv tovább. B. 9. t.: Mit ! ? Pénz I f Az, majd lesz, ó, jesz, jesz, jesz, jesz ! iÉnekel.) Nincsen pénzünk, de majd lesz, .'. je*-z, jesz, jesz, jesz ! Mindkét V. t. : Káukánt járnak I, (Faagoavi. I só levonás l:yy polgártár*): Uram, az utcánkban olvau nagy a »ár, hogy na anyósom tegnap beleragadt a oaak gőzegéplő masinával lehetett onnan kihúzni. Kérünk assisi tot Ama bisonyot t, tata : Boldogtalan, nemhogy msgkössönné a várnának azon jótéteményét, hogv sj anyósa beleragadhatoti a sárba, még aszfaltot kér! Mért nem hagyta ott az anyósát V Nincs aszfalt, nem it lesz! (Énekel.) <>! jesz! jesz! jesz! jesz! (Faggony.) II ik levonás. Második polgártárs'. Uram 1 az est« ;i órnkor hazamenteméi ugy neki menteni agy petróleum lámpa­tartónak, bogy az orrom he-, a fogam ki-, a lámpa­tartó le-tört. Ama bitonyos egyik v. tata: l'gv kell! minők ment est« '.' órakor haza. A feleségek bizonyosan hálát fognak adni a városnak ama jótéteményéért, hogy a férjeket leszoktatja az estéli sétafikálásról, Nincs világosság ós nem is Isen I Énekel, ó I jesz, jssz, jesz, jesz ! (l%goay.) OL. IV. V VI levonás. Harmin^tarmadikpolgártán: Iram! én vagyok harmincharmadik . • . Ama >itO*\fOt e<iyik r. tata Mit tnaga ItHniriiir hamradik. Olyan niucs! A -i'.Uik : De urain ! . . . *) kezdd uj|„,l c-lulr „|. Ama bizonyos egyik v, tata: Csitt I egy ssót se ! Igvek vizet, uti a fia vezeték, uz meg van. Örül­jön, hogy meg van, vagy őröljön, ha van mit. Elég ez i egyéb nem ti less, (Énekel.)0! jeea, jaea, jesa, jesz ! Riporter: (Bedugja i fejét ai ajtón) Hát akkor minek kiabált ugy az 1. felvonásban T Ama bizonyát egyik v, tata: 0 / jesssus? (Kiug rik al altiakon. | Egy tréfás ur: iHirtelen föllép i kidobja a riportert / Nem oda Minin! (Büsskén el.) (Függöny és da eapo al tine;. i Iske. VEGYES HÍREK. Személyt hirek. Fűzy Szaniszló irgal mas-rendi tartomány-főnök és dr. Vutkovieh Sándor nv. jogakad. tanár, a „Nyugatmagyarországi Híradó" e. politikai lap f. szerkesztője és tulsjdonoM Pozsony­ból, a héten több napig Pápán tartózkodott, mely kid alatt a helybeli irgalmas r. székház vendégei voltak. — Dr. Hegtdüt Lóránt, városunk OTSS. képviselője é- dr, fenyvessy Ferenc vármegyénk főispánja tag. nun Pápára érkeztek. Képviselőnk a délután egy órai vonattal meg jővén, tissteletére Sttinbergtr Lipót ügyvéd ebédet adott. Mindketten a „Polgári­kör" tegnap esti liáljáu részt vetlek. A Kyöri püspök felszentelése. l»r gróf Stechény Miklóst, az uj győri püspököt ma senteli fel Bécsben, a Pazmaneum kápolnájában, báró Hómig Károly veasprémi püspök, Az uj püs­pök (ívórre bevonulását ápril hó 17-én tartja meg; e napon fogadja a tisztelgő küldöttségeket is és utána díszebédet ad a városház nagytermében. Uj egyházkerületi fögondnok. Szilágyi Dezső elhunytával a dutiamelléki ev. ref. egyházkerületben megüresedett fbgondnokságra, a kerület egyházai dr. Darányi Ignác minisztert, a helybeli főiskola világi gondnokát, választolták meg. Az uj főgondnokot a főiskolai tanári kar nevében : dr. Antal < iéza tbeologiai akadémiai igazgató üdvö­zölte. |)r. Darányi, Ant<il Gábor püspökből intézett köszönő táviratában, kifejezési adott annak, hogy a dunántúli kerület kötelékében továbbra is meg­marad és annak érdekeit lehet-ége ^/>• nut elómoz ditani kedves kötelessége leend. A bíróság köréből A király dr. jj iior Aladár budapesti törvényszéki jegyzőt a VI. ker. járásbírósághoz aljáráabiróvá kinevezi*. ilr. Giay Frigyei kir. aljárásbirót, saját kérőimért' hasonló minOségben M.-Ovárról Rzombathelyre áthelyezte. — Viulaszatok Mult hó 25-én sikerült vadáazat volt grót Esterházy Pál hitbizományi uro­dalma kupi erdejében. A vadászától Jákóy 'íém erdömester és Tatarek Jéssef kupi pagouv-nráéei rendezték. Az uradalom erdészeti izemélyzetéo kivul részt veitek azon: Sült Józaef kir. közjegyző, Németh István tanár, Baranyay, Barthaiot ügyvédek, Pánts kapitány, Kováct fólmdnngy, Kőrmendy th. főszolgs­biró, Sült Lajos Pápáról és Sipos Orbán N.-Telvelről. Teritekre került fit) nyúl és 50 fácán. Vadászat után. Kupon, az erdészlakban volt gazdag vadásslakoma. melyen több felköszönte hangzott el a gróf Esterházy Családra, a vadászat rendezőire és u vendégekre. — Január 26-án a pápai vadáwlár-aság Arilán vada szőtt. A tori! idő és havazás miatt kevesen voltak • vadászaton, melynek épp' e miatt az eredménye is kevés lett. — Pénteken gróf Esterházy Sándor pápóei i vasmegyei i vadászterületén tartottak nvul vadászat.it, melyet Fittler Sándor urod. főintéző rendezett. — Póatánk forgalma 1901-ben. Alább közöljük, derék póstafőiiokünk : Horváth Kálmán előzékeny szívességéből, a pápai m. kir posta-, távrró- és távbeszélő" hivatal mult évi for­gal ináról n kimutatást. Az adatok érdekesek és póstahiTataiunk évi nagy forgalmáról teszitek szép bizonyságot Mikor a horribilis nagv számokat néz­zük, önkéntelen arra nyíl ajkunk : hogy bizony megérdemelne városunk agy díszes, modern posta­palotát ! |S/.ép tervek : mulö álmok I) A forgalmi kimutatás különben a következő: Utáltán*) felada­tott: 37.686 drb, 9,540.236 kor. 14 tili. J érkezett: 39.229 drb, 2.226612 kor. 69 III. értékben. — Takarékpénztári beűzetés voll i 2.200 drb, T>2.t'>84 kor. i'tT tili.; visszafizetés: '.'47 «Irl», 41.670 kor. fib, értékben. - CheaUt befizetések történtek: 13.862 drb, l.7*"_ , X>'.i kor. *."»tiM.; visszafizetések: 7.M drb, 848.506 kor. •'>! tili, értékben. — ötSttt pénzforgalom: 10,492.470 kor. 47 ilL Tárirat. feladatott: 1 1.724 .Irl» ; érkezett: 13.121 drb. _ Ajánlott levél feladatott; 26.364 drb ; érkezett: L'7.l7t» darab. — Kó<<in*(' : i< < ittál lonjiloin : 1,549.964 drb. - Csomag feladatott: l'l.lt'>4 drb; érkezett: 44.772 drb. — Pintet Ircél feladatott: 3 L'7ti drb; érkezett: 1.872 drb, E«y pápai ..Garabonciás diik." Rendőri híreink állandó jó alakjáról: Szórádi li'(/.a cigányasszonyról kell ismét Írnunk. Moat Pápáról Tokorcsra helyezte át működési terét és a cig.inv rafinéria és lilika minden ágában jártas cigánvnrt ott egy szegény, hiszékeny család >t csapott be vagy ."»II kor. kézpénz él sok házi ingóságok s élelem erejéig. A károsultak Pápára jöttek és a rendőr­kapitánynál bepanaszolták Rozália asszonyt aki Oarabonciái diáknak adta ki magát, ki 7 foggal jött a világra és kinek látásai vannak némelykor, midőn mindent meglát és meghall. A jó tokorcsiak elhitték neki, bogy Rozália látja a konyhájuk alatt elásott <ok kincset és hogy hozzájuthassanak, Intheránoa létükre, méj> viasz gyertyákat éi koszorúkat adtak a cigányasssonynak, ki a gyertyákat állítólag S/.üz Mána tiszteletére gyújtotta meg, hogy igy a kincset jobban ái hamarabb megláthassa éi elővarázsolhassa, liv . - ehhez hasonló mesékkel kicsalt tőlük mindent amit csak kért. Azonban a kincs nem akart előkerülni é> a falubeliek fel világosítván őket, észre jöttek és a csaló cigányasszony! feljelentették. Kizáliát majd csak elfogják és mégis büntetik, de a kicsalt pénznek és holmiknak bottal üthetik a nyomát ; azokat Ugyan rajta nem lehet bevasalni. Furcsa. A megyei igazoló vála-ztinány három tagját a három választót! melletti a főispán nevezi ki. Véletlenül most mindhármat protestánsát nevezett ki a főispán (a választottak katholikueok) és ezért egyik néppárti vidéki lap azt mondja a főispánra, hogy a megyét kijátszaza a protejoatánsok' nak. Hát mióta tárgyal az igazgató választmány vallásügyeket? Furcsa az ilyen okoakodás. Esküdt birak. Esküdt birói szolgálat­tételre, a folyó év első w.nkara, a pápai járásból : Emrtst Károlyt K. vatlii és Walla <ié/.át (STóráp) sorsolták ki, Pápáról pedig senkit sem. Átvonuló tüzérek. A poaaonyi ."> ik ha. liest tüzérezred egy ütege, egy százados parancs­nok-ága alatt, tegnap városunkban pihenőt tartott. Az üteg uj ágyukból áll, melyekkel Kádártán lő­gyakorlatokat lógnak tartani. Kivándorlás vármegyénkből. Majd minden számunkban szomorúan adunk hirt a pápai járásból történő-nagymérvű kivándorlásról, Az Amerikába való kivándorlás immáron oly arányokat Öltött a lelketlen kivándorlásra csábítóik üzelmei miatt az egész vármegyében, hogy hatósági beavat­kozás vált s/ukségessé. Az elmúlt héten FtUyVOSSf Ferenc főispáo megszívlelésre méltó rendeletet bo­CsátOtt ki a községek jegysőihöa és elöljáróihoz, kiknek figyelmét felhívja a nagymérvű kivándorlások megakadályozására és megszüntetésére. Tanintézeteinkről: Papp Sándor kir. tanfelügyelő, a vármegye közigazgatási bízott­ságinak folyó havi ülése elé terjesztett jelentésében, nagy eliameréese! emlékezett meg tanintézeteinkről. A tanfelügyelő minden ktkolál kifogá-talauuak talált nálunk és igen megvolt elégedve a tanítási eredmény­űvel és a tati-nnvag elvégzésével. Minket érdeklőleg

Next

/
Oldalképek
Tartalom