Pápai Lapok. 27. évfolyam, 1900

1900-01-28

N. N., Szalay Julcsa, Som Teréz, Horváth Károly, Takács Lajos, Nemes Liza, Gáncs Kálmán, Veisz Lipót, Zalka József, Kutasi Ferenc 4Ü-40 íill., Kovács János, Kertész István, Gergye xMiliály, Németh Lina, Fodor István, Németh Irén, Fodor István, Németh Irén, Mikóczy Tál. Tóth József, Mórocz József, Hászter Éva, Heszler János, Varga János, N. N., Gaál József, Oláh Sándor, Molnár Péter 20—20 fill. Fogadják a nemesszivü adakozók szives adományaikért a kör hálás köszönetét. — Köszönetnyilvánítás. Bemer Au­talné úrnő a pápai jót. nőegylet szegényei íészére 5 kor. 20 fill. volt szives ajándékozni. Szegényeink nevében hálás köszönetét nyilvánítja Sült Jószefué, elnök. — Táncmulatság. A katholikus legéoy­egylet 1900. február 4-éu (vasárnap) a kath. kör helyiségében jótékonyeélu zártkörű táncmulatságot rendez, belépő" díj : személyegy 1 kor. családjegy 2 kor. 40 tili, kezdete 8 órakor. — Amerikába. Luka Ferenc és Német Jáuos, vaszari lakos két leánnyal Amerikába szándé­koztak kimenni, de Győrből illetőségi helyükre visza toloncoltattak. 480 korona volt náluk, mit a szolga­bírónál visszakaptak és itt kirándulásuk okául azt hozták fel, bogy miután sok rokonuk kint vau Amerikában, tehát ők is ki akartak menni. -- Iparhatósági megbízottak ala­kuló ülése ma egyhete volt a pápai szolgabiróság­nál, mely alkalommal az iparhatósági megbízottak A 7 emslcs Antalt választották meg elnöknek és meg­állapíttatott, hogy a 20 iparhatósági megbízott a járás 50 községe közül melyekben fog ellenőrzést és szendéket teljesíteni. Az ülést Körmendi/ Béla szolga­bíró vezette. — Sorshúzás. Pénteken tartotta meg KörmendIJ Béla szolgabíró a „Korona"-vendéglő helyiségeiben a járásbeli illetőségű, 1879. évben születeti I. korosztályú állításkötelezettek részére a sorshúzást, melyen 17 jegyző és 50 köszégi bíró is részt vett. Összesen 520 újoncnak búztak sorszámot. — Kanyaró-járvány. Ádász-Tevel köz­ségben a kanyaró betegség a kis gyermekek között járványszerüleg fellépett. A hatóság az iskolákat bizonytalan, időre bezáratta. Szegény köszörűs. Maurer Vencel, alsó­pulai születésű köszörűst három társa Ugodban f. hó 2i)-án úgy elverte, bogy a csendőrség szállította bérkocsin az irgalmasok kórházába, hol azonban eddig nem lehetett kihallgatni, mert feje, arca és nyelve is annyira megdagadt a társköszörüs ciróga­tásoktól, bogy beszélni sem képes a szegény. A tettesek, a másik három köszörűs, pedig eltűntek Ugodról oly szépen, hogy máig még nem sikerült őket kézrekerítem. — Asztma végre gyógyítható. Scliijl'mnnu R. dr. bizonyítja szerében való bizal­mát, mert ezt. inyi/en adja. Sehifímaun Rudolf dr., a tü ő- és torokbajok elismert specialistája, több mint 30 esztendei gyakorlata idején kétségkívül több asztma-esetet és azzal egybekötött betegséget kezelt és gyógyított, mint bármely más orvos. Tudatja, hogy egy szert végre, olyannyira tökéletesített, hogy nemcsak gyors javulást hoz még a legrosszabb ese­tekben is, hanem számtalan, úgynevezett gyógyít hatatlan esetet is teljesen meggyógyított. Schiíf­ni an dr.-nak teljes bizodalma van szeréhez és hogy másokat is anunk előnyeiről a legbiztosabb és leg­hatásosabb módon meggyőzzön, nyilvánosságra hozza, hogy a Scbiíl'mann-féle asztma-porból, tekintélyes próbacsomagot minden szeuvedőnek ingyen juttat, ki neki cimét levelezőlapén e hirdetés közzétételétől számított 5 napon belül megküldi. Ily kedvező al­kalmat, hogy e hires és annyit igérő szert díjtalan megszerezhessék, kell, hogy minden szenvedő késedéi­mezes nélkül megragadjon. (Jim : Dr. Schiífmann R. magyar raktára, Budapest, Király-utca 12. A szer már évek óta a legtöbb gyógyszertárban elárusit­tatik és sok szeuvedőnek hozott enyhülést és gyó­gyulást. — Az anya és fia. Az anyának legfőbb gondja gyermekének egészsége s ha ez nincs rendben, az anya éjjel-nappal gyermekét ápolja. De, hogy ezt tehesse, elsőben is magának oly egészségesnek kell lennie, hogy ereje ennek az anyai föladatának tel­jességében cserbe ne hagyja. Chantoizel asszonynak Boullia-ból (Cotes-du-Nord) hét éves kis fia oly gyen­ge, sápadt és sovány volt, bogy folytonosan, gondo­san kellett ápolni. A szegény anya nem is sokalta volna a fáradtságot, ha ő maga annyira ki nem m ­rült volna, hogy lehetetlen volt mindent elvégeznie. A következő levél, melyet Boullie polgármestere aláirott, elmondja nekünk mindazt az aggodalmat ós reméuysóget, melyet Chantoizel asszony érzett fia betegsége alatt, midőn minden gyógyszprt megpró bált s végre a Pink-pilulának köszönhette úgy saját, mint fia egészségének visszanyerését. — Megköszönöm ö nnak -- írja — a Pink-pílnlát, mely pngemet és fiamat meg­gyógyított. Már régóta szen­vedtem főfájásban, hát- és lábszár fájdalmakban. Ha egy keveset aludtam, lidércnyo más zaklatott, máskor álmat­lanság gyötört. Fülzúgás emésztési zavar állott be, s Pínk-pilulát kezdtem hasz­uálni s az első skatulya el­használása után nagy meg­könnyebbülést éreztem. Ön doboz elegendő volt, hogy teljesen kigyógyítson. Hogy boldogságom teljes legyen, ugyanez idő alatt hé'éves fiamatiskigyógyítottam. Na­gyon gyenge, sápadt és ijesztő sovány volt. Roppan­tál aggódtam miatta. Néhány doboz Pink-pilula vissza­adta neki erejét és sz^p arcszinór, most kitűnően van, van jó étvágya s nem tudok önnek mást mon­dani, minthogy nagyon hálás vagyok. Az anya és fiu bizonyára vérszegény volt. A Pink-pilula a jelzett mennyiségben ugy íölnőtteknél mint gj'ermekeknél a legjobb helyreállítója a vérnek. Vi-szaadta erejüket, a mennyiben a vért ujraalkottai Ugyanez az eredmény érhető cl vérszegénységnél sápadtságnál, neuralgikus fájdalmaknál, a gyermeknél angolkórnál és a nő gyengeségénél. Egy doboz ára 3 korona 50 fillér és hat doboz 18 koroua. Magyar­országi főraktár: Török Józsej gyógyszertárában. Budapest, Király-utca 12. — Nélkülöznetlen házi gyógyszer a Pserhojer-léle oértisztiló lnbd<ic<olc, melyek szám­talan bajnál a leggyorsabban és legbiztosabban hat nalc. A leghíresebb orvosok is ajánlják nehéz emész tós, gyouiorbaj, kólika, ideges fejfájás, sápkor stb. betegségeknél. Saját érdekében cselekszik mindenki, ha állandóan készletben tartja e labdacsokat, melyek számtalan esetben csodás hatásuakuak bizonyultak, 1 tekercs, mely G doboz á 15 labdacs 2 kor. 10 fii. A pénz előzetes beküldése után l tekercset 2 kor. | 50 fillérért, 2 tekercset 4 kor. ü'O fillérért, 3 teker- | eset G kor. 70 fillérért küld bérmentve Pserhofer J. gyógyszertára, Bécs, I. Siugerstrasse 15. — Városunkban meghaltak január 20—27. Zeichtej Rozália, 40 éves, g. k., tü­dőlob. — Stern Frida, 80 éves, izr., eskór. — Györké Déuesné, 26 éves, r. k., hagymáz. — IRODALOM. Termékenység. (Fecondilé) Irta Zola Emil. Mathieu és Marianne — így hívják azt az ember-párt, kiket Zola legújabb regényének hőséül választott, hogy bennük a termékenységet meg­dicsőítse. A romlott, az elfajzott francia nemzetnek, melyet valamint erényeiben, úgy bűneiben is követ­nek egyébb nemzetnek, hatalmas vetőt kiált a nagy realista költő, mielőtt még teljesen elmerülne a posványba, melybe önbüneinél fogva belejutott. E bűnök közül a terméketlenség mesterséges előidézé­sét, ennek képzelhető minden változatát mutatja be a legtisztább realizmus hű ecsetjével megfestve, megdöbbentően visszataszító képekben a költő. Borzalmas váltakozásban lesznek láthatóvá előttünk a helyek, hol az emberanyagot csirájában meg­fojtják, hol a nőket az anyaság lelkileg és testileg boldogító voltától erőszakkal megfosztják. Megráz •tragikumával bennünket azoknak sorsa, kik e titkos helyek bűneinek áldozatául esnek. S a boldogtalan terméketlenség tömegében a boldog termékenység hősei: Mathieu és Marianne ez az erős, hatalmas és szép emberpár évszázadot él át, hogy ;'. családi élet minden édes örömét megismerje. Bennük mutat reá Zola, a nemzete sorsát szívén hordó Zola, azokra az emberekre, kik teljes testi és lelki egyen­súllyal a régi Franciaországot fenntartani vaunak hivatva. Nemcsak saját nemzetét, hanem az egész emberiséget halálra kötelezte Zola e munka megírásá­val. A legtisztább ideálért küzd benne a realizmus nemes fegyvereivel. Ezt a munkát, mindenkiuek olvasnia kell, kit saját nemzetének, kit az egész emberiségnek sorsa érdekel. — A Lampel Róbert (Wodianer és fiai) cég kitűnő magyar fordításban bocsátotta a könyvpiacra Zola legújabb mesterművei. A két vaskos kötet ára 7 korona. Kapható min­deu könyv kereskedésben. — A „Művészvilág" utolsó két száma ismét rendkívül gazdag tartalommal jelent meg. Abonyi Árpád egy rendkívül érdekes, hosszabb el­beszéléssel szerepel e füzetekbeu. melyhez méltón csatlakoznak Tímár Szaniszló, Vértcssy Gyula, Krúdy Gyula novellái. Versiróiuk közül Szeutessy Gyula, Palotay Hugó és Rudnay Győző neveivel találkozunk, míg Kampis Jáuos, Hevesi Sándor dr. és Ince Henrik dr. tartalmas czikkekben ismertetik a társadalmi és művészeti élet aktuális jelenségeit. Beszámolók a színházi és irodalmi újdonságokról, apróságok az újra műsorra került Labicheről, a „Mozaik" rovatban elszórt apróbb cikkecskék s Marcel Prévost regényének folytatása egészítik ki az irodalmi részt. Áz illusztrációkra még az eddigi­nél is nagyobb gondot fordított a szerkesztőség. A magyarokon (Vágó Pál, Józsa Károly, Polgár Már­ton) kívül egy csomó elsőrangú külföldi festőnek és rajzolónak illusztrációi ékesítik a füzeteket. — A „Művészvilág" újonnan belépő előfizetői ajándék­képen kapják a díszes és tartalmas karácsonyi albumot. Előfizetési ára: egész évre 16 korona, félévre 8 korona, negyedévre 4 kor., egy hónapra 1 koroua 60 fillér. Megrendelhető a kiadóhivatal­ban (Budapest, VI., Podmaniczky-utca 1. szám). — Magyar Nemzet, a mely a magasz­tos szabadelvű tradíciók zászlaja alá toborzottá az újságírás legedzettebb munkásait, Jókai Mór és Bek­sics Gusztáv főszerkesztők, Adorján Sándor felelős szerkesztő vezetése alatt készen találta az „At.he­uaeuin" részvénytársaságnál mindazokat az eszközö­ket, a melyekkel a legtökéletesebb módon megfelel­hetett maga elé tűzött feladatának; komoly, meg­bízható czikkekben és közleményekben beszámolni az eseményekkel, hozzászólni minden aktuális kér­déshez és irányt adni a közvéleménynek. Széles összeköttetései az összes politikai pártokkal lehetővé teszik, hogy a „Magyar Nemzet" az országos és pártpolitika egész szövevényét éber figyelemmel kisér­hesse, s a készülő eseményeket az összes lapoknál jóval előbb jelezhesse. A művészek és művészetek világában, a mezőgazdaság, kereskedelem és ipar összes testületeiben elsőrangú erőkkel van képviselve a „Magyar Nemzet". A „Magyar Nemzet" azt a kiszámíthatatlan előnyt nyújtja olvasóinak, hogy 12 órával előzi meg az összes fővárosi napilapokat, s ugyanakkor, midőn itt a fővárosban a reggeli lapokat olvadni kezdik, a „Magyar Nemzet" már az ország legtávolabb vidékein is elmondja a tegnap összes eseményeit. A „Magyar Nemzet" előfizetési ára egy hóra csak 2 koroua. Február elsejével belépő új előfizetőknek ingyen és bérmentve küldi meg a „Magyar Nemzet" kiadóhivatala a „Magyar Nemzet" gyönyörű naptárát. Mutatványszám (5 napig ingyen. (Jim: „Magyar Nemzet" kiadóhivatala, Budapest, Kerepesi-ut 54. sz. — Világbíró hősök. Világbirodalom ala­kítása három ember nevéhez fűződik azóta, mióta az emberiség pályájára visszagondolui képes. Nagy Sándor, Julius Caesar és Bonaparte Napoleon ez a három. Az első keleten hódítóit, fényes, önéizetes pályát futott meg és sirja felett birodalmának puszta romjai is elenyésztek már. Julius világbirodalmának központja nyugatra vándorolt Itáliába, de széleit Afrikában, Angliában rajzolja meg a mai kor történet­irója. 0 már több maradandót alkotott: alapját ve­tette meg a római jognak. Eletéből mi maradt ránk? Shakespere nagyszerű drámája őrzi nevét, e nélkül csak a történetkönyvekben volna hideg emlékezete. Nagyjában az ö „világbirodalmát" keltette uj életre Napoleon. A régi germánok utódait hódoltatta meg, s kezének súlyát érezte Itália félszigete is. Szellemi téren is Caesar örökében működött. A római jog fel­élesztése fűződik nevéhez. S mi az emléke? Csak az, hogy Parisban lüktet legélénkebben, legeleveuebben a modern élet. A római világbirodalom megalapítójá­val foglalkozik a világtörténet most megjeleut 55. füzete. A tizenkét kötetes nagy munka szerkesztője Marczíili Henrik, egyetemi tanár, a rómaiakról szóló kötet szerzője dr. Geréb József. Egy-egy kötet ára díszes félbőrkötésben 8 frt,; füzetenkint is kapható 30 krjával. Megjelen minden héten egy füzet. Kap­ható akiadóknál (Révai Testvérek, írod. Int. Rt, Budapest, VIII., Üllői-ut 18.) s minden hazai könyv­kereskedés ut'án.

Next

/
Oldalképek
Tartalom