Pápai Lapok. 25. évfolyam, 1898

1898-07-10

4. PAPAI LAPOK. b) Korcsmák április 1-től szeptember hú 30-ig '• esti tiz óráig, október hó 1-től március hó ''51-ig ( •esti 9 óráig, c) Sörházak egész éven át esti 11 •óráig. (1) Vendéglők, fogadók, kávéházak egész éven át éjjeli 12 óráig tarthatók nyitva. Az a) b) c) és d) pontban felsorolt üzletek, reggeli 4 óra előtt nem nyithatók ki. 3. ^. Folhatalmaztatik Pápa város tanáesa, hogy n 2-ik 4?-nak o) és d) pojitjában felsorolt üzlettulajdonosok kérelmére, a rendőrkapitány véleményes jelentése alapján a zárórát a e) pont­ban jelzett üzletekben egy, a d) pont alatt felsorolt üzletekben pedig a zárórát tetszés szerint mog­hosszubíthassa. Ezen engedélyt a v. tanáes minden indokolás nélkül bármikor visszavonhatja. 4. i|. A rendőrkapitánynak jogában áll ki­vételes körülmények között (nyilvános táncvigal­mak, menyegzők stb.) osetről-eselrc egyes vendég­lők, kávéházak vagy korcsma üzlettulajdonosok ré­szére a zárórát felfüggeszteni, mely esetben külön rendőri fel ügyeletről gondoskodni köteles. 5. if. Nyilvános helyiségekben zenélni csak a zárórám', kávéházakban pedig még az esetben is, ha a zárórát a v. tanács a .'i-ik ij-ban nyert jogá­nál fogva meghosszabbította, csakis éjjeli 12 óráig engedtetik meg. li. Azon vendéglősök, korcsmárosok, pálinka­mérők cs kávéháztulajdonosok, kik üzleteikben a 2-ik ij-l'au megállapított zárórákon túl vendé­geket időzni engednek, úgyszintén azok, akik a hatósági közegek azon meghagyásának, hogy üzle- . teiket zárják be, ueiu engedelmeskednek, valamint j azok is, a kik a hivatásában eljáró hatósági kö- 5 /.egei be nem bocsátják, eljárását akadályozzák, ] vagv pedig vendégeiket az elől elrejtik, a kihá-{ gásokról szóló Isi'.i". XL. t. c. 74. ij-a értelmében ötven írtig, visszaesés esetében pedig, ha utolsó Ezen határozat azzal tétetik közzé, hogy ellene a felebbezés a mai naptól számított 15 nap alatt bárki által beadható. Pápa, 1898 július hó 4. Polgárin, biv. távol. Csoknyay Károly, főjegyző. íJ 104. 1898. Hirdetmény. Pápa város polgármestere közzé teszi, hogy a város képviselőtestülete ()(5/1898. sz. alatt meg­alkotta a sütők, cukrászok és mézeskalácsosok iparának gyakorlására vonatkozó szabályrendelet. E.Z0H szabályrendelet a főjegyzői irodában a hivatalos órák alatt bárki által megtekinthető s ellene a felebbezés a mai naptól számítandó 30 nap alatt beadható. Pápa, 180S július 4, Polgárin, biv. távol. Csoknyay Károly, főjegyző. büntetésük kiállásától 2 ev nem uuilt el, 200 frl ig terjedhető pénzbüntetéssel büntettetnek. Azon j vendég pedig, aki a záróra nta'n a vendéglős, I korcsmáros, pálinkauiérő, kávébáztulajdonos, vagy! ezek megbízottjának, vagy a halósági közegek I felhívására nein távozik, 25 frt ig terjedhető pénz- | büntetéssel, behujlhnllansug cselében megfelelő j elzárással büntetendő. j 7. Jj. Kzeu szabályrendelet határozitiányai j az 5-ik kivételével nem terjednek ki u szálló i vendégekre és ezek hozzátartozóira a vendéglő, vagv korcsma helyiségen belül. S. ij. Országos vásárok 2 első estéjén a vendéglőkben, sörházakban és kávéházakban a záróra korlátlan. ;i. ij. Fzcn szabályrendeletben foglalt kihá­gások felett elsősorban a romlőrkapitány, másod­fokban az alispán, harmad fokban a belügyminiszter bíráskodik. 10. if. Ezen szabályrendelet 1S9S. július hó i.Vón lép életbe és minden vendéglő, korcsma, sorház, vendégfogadó és kávéházakban kifüggesz­tendő. Pápa város képviselőtestületének 1S.9S. jun. hó 30-án. tartott üléséből. Pa'pa város polgármestere ezen szabály­rendeletet azzal teszi közzé, bogy ellene birtokon kívül a felebbezést a mai naptól számítandó Í)0 nap alatt a főjegyzői irodában bárki beadhatja. Pápa, 1898 július 5-én Polgárin, hív. távol. Csoknyay Károly, főjegyző. ,)S.)2. 1898. Hirdetmény Pápa város polgármestere közzé teszi, hogy 4i város képviselőtestülete 155/1898. sz. határoza­tával kimondotta, miszerint a vasúti út balol­dalán fekvő 47429 fjöl terülctnyi ingatlant gróf Esterházy Móric úr ()n agy méltóságától örök haszonbérbe veszi 1200 •ölét 12 frt évi haszon­bérért. VEGYES HÍREK. — Személyi hirek. Gróf Esterházy Móric v. b. t. t. a bét elején Kavsladba utazott, hol négy hétig marad és onnét AVestfáliaba megy nordkircheni birtokára. — Dr. Fenyvessy Ferenc főispán f. hó 5-dike óta városunkban időzik. — Atifal (.tábor ev. ref. püspök, Könnend;/ Sándor ehk. főjegyző, Czike Lajos, kir. tanácsos, főisk. gondnok, Konkoly Thege Béla, kir. törvényszéki biró, dr. Seyestly Ferenc, kir. járásbiró és Kecskemétit y Jenő, ev. ref. lelkész, a főisk. igazgató-tanácsi ülés alkalmából f. hó (i. és 7-ikén városunkban időztek. — Takács Ádám, megyei árvaszéki elnök tegnap városunkba érkezett. — Veszprém vármegye közigaz­gatási bizottsága f. hó 4-éu ülést tartott, a melyen először elnökölt Fenyvessy Ferenc főispán, a kit érkezésekor a nagy számban jelenlevő bizott­sági tagok lelkes éljenzéssel üdvözöltek. A főispán üdvözölvén a bizottságot, utal arra, hogy most elő­ször elnököl u veszprémvármegyei közigazgatási bizott­ság ülésén. Abban a szerencsés helyzetben van, hogy mint egyénnek nem kell bemutatkozuia, mert hiszen évek hosszú sora óla tagja volt ő e bizottságnak. De bemutatja magát ime, mint a bizottság elnöke. Kéri a bizottsági tagok támogatását, jóakaratai, me­lyet ő csak szorgalmával és munkásságával tud majd meghálálni. Senki sem tudja jobban felfogni e bi­zottság nagy fontosságát, mint ő, a mi egy okkal több neki, hogy jóakaratú támogatást uyerjeu. Szabó Imre indítványozza, hogy a bizottság fejezze ki örömét a fölött, hogy Fenyvessy Ferencet miut elnökét üdvö­zölheti, adjon ez örömének jegyzőkönyvileg kifejezést és tegyen Ígéretet, hogy Fenyvessy Ferenc főispánt a legodaadóbb támogatásban fogja részesíteni. Az indít­ványt egyhangúlag elfogadták, mire a bizottság be­hatóbban foglalkozott a jégkárosultak segélyezései­nek kérdésével. Szabó Imre országgyűlési képviselő köszönetet mondván a főispánnak, alispánnak és a pénzügyigazgatónak, elmondta, hogy harmincöt köz­ség szenvedett jégkárt, mely különösen a kisgazdá­kat sújtotta. Kolossváry alispán kijelentette, hogy a foglalkozás nélkül maradt aratómuukások érdekében már tett lépéseket. A Sió csatoruaszabályozási mun­kájánál hatszáz munkás nyerhet alkalmazást. Fel­hívta o bizottság figyelmét a biztosítótársaságok visz­szaéléseire, a melyek ötven-hatvan percentet likvi­dálnak ott is, a hol evidenter száz percent a kár. Ováry Ferenc országgyűlési képviselő is ezt jelen­tette, mire a bizottság e tárgyban sürgős felterjesz­tést tett a földmivelésügyi és a kereskedelmi miniszterhez. Elhatározták továbbá könyöradoraányok gyűjtését és vetőmag kiosztását. — A FŐISKOLAI IGAZGATÓ-TANÁCS f. hó (5. és 7. napjain tartotta gyűlését Czike Lajos kir. tanácsos, főgoiulnok elnöklete és Konkoly Thege, Béla h. társelnökietc alatt. A gyűlésen jelen volt j Antal Gábor püspök is. Dr. Darányi Ignác mi­1 raszter, világi főgondnokot a szorgos aratási idő tartotta vissza a megjelenéstől. A gyűlésen első sorban Galamb József számvevő referálta a főis­kolai költségvetést, mely 108,101 kor. szükséglete és 110,72(5 kor. fedezetet mutat kl. A pápai egy­házmegyei leányinternátus a jövő évtől kezdve tudvalevőleg az egyházkerület tulajdonába megy át; az internátusról beterjesztett jelentésből öröm­mel győződött meg az igazgató-tanács arról az örvendetes fellendülésről, melyet ez intézet rövid fennállása alatt vett. Most, hogy az internátus a kerület tulajdonába megy át, fokozatos fejlődés várható. Dr. Horváth József terjesztette be aztán a leánynövclde szervezeti szabályzatát, mely a fő­iskolai szervezeti szabályzat kapcsán és azzal pár­huzamosan állapítja meg az intézetet vezető s az intézetre felügyelő testületek jog- és hatáskörét. Az internátus igazgatójául az eddigi kiváló buzgó igazgatót dr. Horváth Józsefet ajánlja az igazgató­tanács a kerületnek megválasztásra, vozcrnevelő­nőül pedig az intézet élén sikeresen működő Török Emmát bízza meg. Az internátussal kap­csolatban felmerült a ref. felsőbb leányiskola, il­letve leánygimnázium eszméje, melyet az igazgató­tanács örömmel üdvözölt ugyan, de megvalósítá­sát a jövő tanévre tűzte ki. Kiosztotta még az igazgató tanáes a konviktusi és tanítóképezdei segélyeket, elintézte a tandíjinentességi kérvénye­ket és határozott jövő évre a gimnáziumba föl­vétel tárgyában. — Ä főispán intézkedései. Fenyvessy Ferenc dr. főispán — mint á Yoszprémvármegyo irja —- a mult héten Veszprémben időzött. Főispánunk az ő nagy agilitásával minden irány­ban széleskörű intézkedéseket tesz s a legnagyobb tevékenységet fejti ki. Egy igen üdvös és nagy­hasznú intézkedése volt a- főispánnak az, hogy az összes főszolgabirákhoz, valamint Pápa és Veszprém r. t. városok polgármestereihez körrendeletet inté­zett, oly tartalommal, hogy az aratás első hetében i minden nap táviratilag informálják őt az esemé­nyekről, azontúl pedig minden mozzanatról érte­sítsék. Ennek az intézkedésnek köszönhető, hogy a szakminiszter a veszpremvármogyei aratás dol­gában a lehető legalaposabban informálva volt.— Az is igen helyes intézkedése volt a mi vas­szorgalmú főispánunknak, hogy a megyei közigaz­gatási bizottság előadóit felkérte, hogy már az ülést megelőzőleg egy nappal is behatóan infor­málják őt a történtekről. — A jégkárosultak ügyében főispánunk részéről tett intézkedéseknek már is nagy az eredménye. Főispánunk ugyanis kedden táviratot kapott Darányi földmivelésügyi minisztertől a következő tartalommal: Méltóságod távirati jelentésére vau szerencsém értesíteni Méltóságodat, hogy a jégkárosult kisgazdák segélyezésére a gazda­sági egyesületnek egy vaggon kölest és egy vaggon mohart kölesönképpen engedélyeztem. — Szépül a város. Ezen a címen ismét örvendetes hírt tudathatunk lapunk olvasóival. Mindenkinek, aki a Jókai Mór-utcán egyszer végig ment, szemébe tűnt az az éktelen istálló-épület, mely egyik oldalon az irgrlmasok épületéhez, másik oldalon a régi tébolyda-épülcthez csatla­kozva vasrácsos, kicsi, részben vak-ablakaival el­csúfította legszebb utcánkat. Kétszeresen szembe­tűnnék cz majd azonban a közeljövőben, mikor a régi tébolyda-épiilet is díszesen átalakítva fog a főgimnázium impozáns palotájának kiegészítő része lenni. Flőrclátó gondoskodásra vall, hogy Mészáros Kárbly polgármesterünk az istálló-épület átalakí­tása érdekében írásbeli tárgyalásokba bocsátkozott az irgalmasok érdemesrendfőnÖkévcl Füzy Szaniszló kir. tanácsossal, melynek eredménye az lett, hogy a rendfőnök a mult héten személyesen lejött váro­sunkba és itt, hogy a folyton szépülő utcának (egyetlen utcánk, mely nagyvárosiasán kiépülhet!) modem kiépülését elősegítse, kijelentette, hogy a rend hajlandó a kórházépülettől egészen az isko-

Next

/
Oldalképek
Tartalom