Pápai Lapok. 25. évfolyam, 1898

1898-06-26

4. PAPAI LAPOK. 1:898. június 2(5. Az utolsó versszakot saját költői (!) reputációra helyreállítása végett találtam célirányosnak felje­gyezni. Egy kritikusom, aféle könyvmoly, a ki maga is verselt ugyan, klasszikusokat fordított modern vers­.mértékbeu, de eredeti lírai költeményt nem irt soha, •saját érzelmeit soha nem énekelte meg, nos tehát e könyvmoly rám olvasta, hogy az egész terjedelmében bemutatott utolsó strófa Petőfi Tündérálmának — •első szerelmének utolsó és Somló Sándor Utolsó szerelmének első versszakára emlékeztet. Védekezé­VEGYES HÍREK. — Személyi hirek. Fenyvessy Ferenc, vármegyénk főispánja, a hét eleje óta városunkban tartózkodik. — Kolossváry József, Veszprémmegye alispánja, ma este városunkba érkezik és a főispán úrnál száll meg. E hó 30-án kezdődik a Pápa-Bánhidai vasút közigazgatási bejárása az ő elnöklete alatt. — l'üzy Szaniszló kir. tanácsos az irgalmas-rend főnöke, . az itteni rendház megvizsgálására, Tlmróczij Kornél sem rövid és frappáns volt. 1. E tárgyban elsőbb budflpeBti háafön5k kíséretében kedden városunkba Js kérje számon Somlót (nem kérte számon, mert A,.ir e zett kisült, hogy nincs igaza.) ; 2. arról nem tehetek, hogy nevezettek is úgy éreztek, mint éu s hogy nem ők születtek későbben, mint én. érkezett. — A főispáni lak átalakítása. Zalavári építész c napokban adja be a főispáni lak átalakítására vonatkozó terveket. R tárgvban Tatjánám, Irénem ! íme kis akrosztikonom miatt j mimlen valÓRidnü<í , „ m . int törvényhatósági rend­ily méltatlan vádat kellett eltűrnöm. De tűrtem Éretted, Tűrtem sok köszörülésre használt fegyver­szünetet is. lm azonban elérkezett az örök béke! A mai napon megszűntein háborúskodni tanáraimmal, ők kijelentették rólam, hogy érett vagyok, éu kije­lentettem róluk — baráti körben — hogy ez volt 8 esztendő' alatt a legsikerültebb egyszerű tőmondat, a mit tőlük hallottam — és megkötöttük az örök békét a „dúló csaták után." S ezzel vége az igazi háborúskodásnak. Mert hiába, az egyetemi háború már nem igazi háború. Hisz ott a hadviselő felek csak egyszer egy évben, az ütközetnél látják egymást. Míg itt állandó gerilla harcok folytak. Apám vigasztalt, ne búsuljak, ne szegje ez harci kedvemet. El jó' egykor a nap, mikor kezdődik megint hamisítatlan gerilla harcaival az igazi háborúskodás, mint eljött reá is, mikor — meg­nősült. Kn ideális érzelmem emlegettem, ő a reális valóságra mutatott rá s biztosított, hogy Tatjána kövér mama lessz, mire én a nagy indulhatok. Nem, ez nem lehet. A mi szerelmünknek nem árt az idő. Jöjj lantom, menjünk a lókertbe, zeng­jük meg ezt. Maturusznak ugyan nem jár több csingilingi, de hisz nem is ezért, a Te kedvedért zengek, kiről görög nyelvtanom irta meg különben a legszebb dicsőítő himnuszt: kivüli gyűlés lessz jövő hó első felében, úgy hogy a főispáni lak átalakítási munkáit mihamar meg­kezdhetik. — .Esküvő. Örömünnep lessz holnap, f. hó 27-én városunk egyik legtekintélyesebb, osztatlan tiszteletnek örvendő polgára, Weber Rezsó' urodalmi jószágigazgató családjában. Holnap vezeti ugyanis oltárhoz Naskó Miksa főhadnagy leányukat, Weber Olga úrhölgyet. A család az esküvőről a következő jelentést adta ki : Weber Rezső és neje örömmel tudatják, // titjyri énr't xit/.r t . A város hivatalos közzétételei Is'is. HirdelméiiY hogy Olga leányuk Naskó Miksa úrral, főhadnagy a cs. és kir. S-ik dragonyos ezrednél, folyó hó 27-ikén fog házasságot kötni. Pápa, 1898 június bő. — Zimmermann ujabb adománya. Zimmermann János és Zimmermann Krisztina ujabban egy 17,000 frtos alapítvánnyal örökítették meg nevüket városunk évkönyveiben, li 17000 frt kamatait egyelőre Zimmermann Krisztina élvezi, 1 'b J/ ba' '" Qe k halála után azonban az összeg kamatai a ía oiu . i v £ ii(W ]. u i( ur( iij s intézményeire lesznek fordítaudók. Az alapító levelet jóváhagyás végett a kultuszminisz­terhez terjesztették fel. — 25 éves találkozó. Rendkívül nagy érdeklődés mutatkozik az iránt a találkozó iránt, me­lyet a 25 évvel ezelőtt főgimnáziumunkban érettsé­gizettek rendeznek jul. hó 3-án. A találkozón köz­életünk több kiválósága fog részt venni. A talál­kozó részletes programmját most állítják össze. — Városi közgyűlés. A városi rendkívüli közgyűlés, melynek tárgysorát múlt számunkban közöltük, f. hó 30-ikáu d. u. 3 órakor lessz a városháza n agy termében. — Halálozás. Egy köztiszteletben állott nemes matróna haláláról vettük részvéttel a követ­Maturusz. ! kező gyászjelentést: Alulírottak fájdalomtól megtört Az lSUS. évre megállapított had mentességi \ szívvel tudatják szentgyörgyi Puzdor Dáuielné szül. Jijakrál szóló kivetési lajstrom megérkezvén, az a ' Kocsi Kelemen Krisztinának életének 93. évében, f." évi június hó 26-tól kezdve július hó 3-ig terjedő hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát. S napon át városi adópénztári hivatalunknál köz- Pápa, 1898. június 20-án. Nyugodjék békében ! szemlére kitéve lessz. Szentgyörgyi Puzdor Gyula az elhunytnak fia. Özv. A kivetés ellen a netaláui felebbezések az noszlopi Noszlopy Gyuláné, született kapornaki Kele­lss.'h évi XLIY. t-c. 18. ij-ábau megállapított 15 napi időhatáron belől beadhatók. Pápa, 18U8. június 22. A városi hatóság. 3i>17. "1898. Hirdetmény. Pápa város polgármestere közzé teszi, hogy a Pápa-.Báuhidai helyi érdekű vasút közig, bejárását a nagyméltóságú m. kir. kereskedelmi miniszter úr elrendelte. Ennél fogva a közig, bejárás tárgyalása folyó évi julis hó 2-ának d. e. 9 órájára a városháza nagytermébe kitüzetik. Ezen hirdetmény azzal tétetik közzé, hogy mindazok, kik ezen vasut által érdekelve vannak, a kitűzött tárgyaláson megjelenhetnek. Pápa, 1898. június 24. Csoknyai Károly, főjegyző. meu Irma az elhunytnak unokameuye. Noszlopi Noszlopy Emma, noszlopi Noszlopy Ilona az elhunyt dédunokái. A boldogultnak hűlt tetemét f. hó 21-én Pápán, az ág. ev. egyház szertartása szerint áldot­ták meg és f. hó 22-én délelőtt 10 órakor Ajkán helyezték örök nyugalomra. — A főiskola köréből. Az 1898 -9». tanévre főisk. közigazgatóságra Németh István és dr. Horvátit József akadémiai tanárokat jelölte a fó'isk. tanári kar, főiskolai szeniorrá pedig Patay Miklós papnövendéket választotta meg. A főiskolai pályáza­ton történeti munkával jutalmat nyert Jakab István I. é. p. n; dicséretet Patay Miklós III. é. p. n. Természettani munkával pályadijat nyert Szenté Jenő VIII. o. t., dicséretet Horváth Dániel VIII. oszt. tan. — A renovált Kálvária. A városi tanács 514 frt költséggel renováltatta a Kálvária egyes stációit és a Golgotát, melyeknek kőépítmé­nyei és szobrai eddig meglehetős siralmas állapotban voltak. Az áhítatos közönség bizonyára szívesen fogja fogadni e hírt. — Méla akkord. A Főtéren felállított acetilén lámpákat a város darabonkint 6 írtért az acetilén-társaságtól megveszi és azokat — petróleum világításra rendezi be. — Távverseny. A városunkbeli Kerék­pár Egylet jövő hó 10-én országúti távversenyt rendez Kis-Celltöl Pápáig, mely iránt mind az egylet kebe­lében, mind a nagyközönség körében rendkívüli érdek­lődés mutatkozik. Az első három beérkező (kik az útat l'/j óra alatt teszik meg) nagy ezüst érmet kapnak, az l s l i óra alatt beérkezők kis ezüst érmet, a 2 órán belül beérkezők bronz érmet nyernek. A verseny védnökéül dr. Hegedűs Lóránt orsz. képvi­selőnket kérték fel. — Gyászeset. Részvéttel vettük a követ­kező gyászjelentést: Dr. Matkovich Tivadar a saját és egyetlen fia : László, úgy az összes rokonság ne­vében fájdalomtelt szívvel jelenti hőn szeretett édes atyjának, illetve nagyatyjának és rokonuknak, id. szemerei Matkovich Tivadarnak, a jog és bölcsészet tudorának, Vasvármegye volt tisztviselőjének, volt kir. fiskálisnak, volt kir. táblai pótbirónak, volt nemzetőri kapitánynak, az enyingi választó-kerület 6 éven át volt orsz. képviselőjének, a veszprémi ág. hitv. evang. egyházmegye (5 éven át volt felügyelő­jének, a veszprémi ág. hitv. evang. gyülekezet örökös tiszteletbeli felügyelőjének, több vármegyék volt táblabirójának stb. stb. élete 85-ik évében, hosszabb szenvedés után 1898. évi június hó 19-én este 9Va órakor végelgyengülésben történt gyászos elhuuytát. Temetése f. hó 21-én folyt le óriási részvét mellett Veszprémben. — Ének és zemevizsga. A rom. kath. polg. leányiskolában 1898. évi június hó 27-éu lessz az ének- és zenevizsga. A prograuimot, mely élénk és változatos, nagy terjedelme miatt (23 szám !) sajnálatunkra nem közölhettük. A d. u. 2 órakor kezdődő vizsgálatra felhívjuk t. olvasóink figyelmét. — A Pápa-Bánhidai vasút közigazgatási bejárását Melczer Géza cs. és kir. kamarás engedé­lyes kérelme folytán a kereskedelmi minisztérium ' elrendelte. A tárgyalás juuius 27-én veszi kezdetét Bánhida községházánál, melyre Bánhida, Környe, Kecskéd és l)ad érdekelt községek hivattak meg; június 2s-áu Kisbér községházául folytatódik, melyre Szák, ('sászár és Ete községek s végül juuius 29-én szintén Kisbér községházánál fog befejeztetni, melyre Kisbér és Ászár községek hivattak meg. A keres­kedelmi minisztérium képviseletében dr. Emich Gusztáv miniszteri segéd titkár, Komárom vármegye részéről Gbyczy Dénes alispán, Pőcze János és Konkoly Thege Lajos fó'szolgabirák, a közigazgatási bizottság részéről Erdélyi Gáspár és Horváth Geiza bizottsági tagok s a községek részéről az illető kiküldöttek fognak a tárgyaláson megjelenni. I — Hímen. Schöntruld Lipót tata-tóvárosi kereskedő, a Schő'mvald D. M. fiai cég tu­lajdonosa e héten jegyezte el Bettelheim Etelka kisasszonyt, Bettelheim Rafael helybeli kereskedő • leányát. — Fleiscltmann Benő Győrből f. hó 2(i-án I kel egybe Neumann Mór leányával, Paulával. j — Érettségi vizsgálat. Főgimuáziu­I muukbau folyó hó 22-kén fejeződött be az érettségi vizsgálat, mely Kis Gábor főisk. igazgatótauácsos elnöklete alatt dr. Ballagi Aladár, egy. tanár, kor­mányképviselő jelenlétében folyt le. Az érettségire ez évben aránylag kevesen: 27-eu állottak, aminek egyrészt az volt az oka, hogy a tanári kar már az osztályvizsgán a megfelelő szigorú mértéket alkal. mázta. A 27 vizsgázó közül az Írásbelin elbukott egy, a szóbelin egy évre visszautasíttatott egy, két hónap múlva javító vizsgára utasíttatott három tanuló. Jelesen érett: Hirsch Viktor, jól érettek : Friedbauer Manó, Grodek Ferenc, Horváth Dániel, Kecskemétiig Győző, Neumann Henrik, 0<ztermann Gyula, Stei­ner Samu, Tóth József, Varga Pál. Az eredmény kétségen kívül olyan, a melyre az intézet büszke lehett. — A Polgári Kör f. hó 19-ikére terve­zett táncmulatságát a kedvezőtlen idő miatt július hó 3-ikára halasztotta el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom