Pápai Lapok. 24. évfolyam, 1897

1897-10-24

színházunkban alakítanak és domborítanak . . . fnirra üngyilkolják magukat szegény deákjaink, persze csak — a lapokban. Hja, amerikaiasodunk ! Ki tudja, nem olvasnak-e éjien most is Amerikában va­lami rettentő nagy csodát a mi szeretett városunk­ról '! és irigykednek szöroyen reánk, pápai yankeekre, A reklámunk hát már meg van, kezdenek olvasni rólunk országszerte igaz és nem igaz, de minden esetre nagy dulgokat. A többi hiszen már magától is jön.; a fő a reklám, a 32 emeletes ház magától is fölépül (ne neked rég vajúdó uj polgári iskolánk !). Magától bújik ki a földből Pacifik-vasutunk is (hallod ezt, pápa-bánhidai vasút'!). Es egy cseppet sem fogok csodálkozni azon, ha előbb utóbb az amerikaiak ezt olvassák róluuk: a pápai tengeri kikötő közelében két óriási gőzhajó egymást derék­ban kettévágva 400 utassal elsülyedt,— A minap az utcán találkozom egy régi barátommal, ő üdvözöl engem s megállít, én részvéttel szólok neki: „Kedves barátom, nagyon sajnállak, de nem ismerlek többé, te a lapokbau az lkával a tengerbe sülyedtél, te meghaltál!" . . . s büszkén tovább sietek. Megint egy ismerősömmel találkozom : „Jó napot!" „Jó napot! Elfogadom ugyan üdvözletét, mindazonáltal ön ismeretlen előttem, miután tegnapelőtt agyonlőtte magát — a lapokban ..." Es tovább mentem ; tudják hova V az életbiztosítási ügynökséghez . . . hátha felültethetném őket . . . biztosítom magamat, h'.<z' könnyen meghalhatok — a lapokban. Hja, aii.-rikaiasodunk ! Yankee. VEGYES HIREK. — Ö Felsége és dr. Fenyvessy Ferenc. Városunk országgyillési képviselője iir. Feuyressy Ferenc hét fűn délután hat Orsikor Invalalo.s volt az ndvari ebédre. Ebéd után a király minden vendégét niegszólitás­.-íil tüntette ki. Fenyvessy Ferenccel a jövő delegációról beszélt majd Veszprémin egyé­ró'l. Fény vessynek arra a megjegyzésére, hogy a megye örült annak az első hirnek, hogy az idei hadgyakorlatok Pápán lettek volna, a király azt moiulta: Xt> majd min '.»• i! megyünk. A múltkor (Jllú fidwrceg r<dt •(dt hosszabb idriij,­Személyi liirek. Gyurátz Korene pu>j>i'k a hét elején városunkból Budajiestre uta­zott a/, egveleiue- ág. hitv. evangélikusok konvent­lére, mely o hó 2U-áu és a következő najiokon tartatott meg. - Formier Ernő kir. mérnök Vesz­prémből tegnaji l'ájiára érkezett. Idejövetele a törv. lató-áid közutakra szállított fedanyagnak bizottsá­gilag történendő átvételével van összefüggésben. — Ihnnr Antal az ugodi kerület orsz. képviselője 'io-s/sibi, időre lludapeslre utazott: lakik „Bristol" s/álloda. — >zi>a Béla százados, nö. néj>fölkelési iárás. jiarauesnoka a népfölkelők időszaki jelentke­zéseink megtartása végeit tegnap Veszjirémhől Páj ára érkezett. — Pártszervezés. A vcszprémmegyei szabadelvüpárt mult kedden tartotta meg ujjihzL-rrrzü nagy értekezletét, a megyebeli szabadelvű párti orsz. képviselők Fenyvessy Ferenc, Szabó Imre, Bauer Antal, dr. Óvári Ferenc, dr. Vurgly Sándor részvételével. A párt szervezésre való felhívást Kolossváry ,József alispán irta alá. — Városi közgyűlés. F. é, november hó 1-én d. e. In órakor, esetleg 2-án d. u. 3 órakor városi közgyűlés lesz a következő tárgy­sorozattal : 1. A módosított városi szervezeti szabály­rendelet jóváhagyása tárgyában hozott törvény­hatósági határozat bemutatása és ebből kifolyó­lag a városi kezelő- és segédszemélyzet lakbér­illetményének folyóvá tétele tárgyában a városi tanácsnak előterjesztése. 2 Polgári leányiskola elhelyezésére szük­séges két teleknek megvétele. 3. Szabályrendelet-tervezet Pápa városában a házalókereskedésnek megtiltása tárgyában, 4. Szabályrendelet-tervezet a szikviznek mérsékelt megadóztatása tárgyában. 5. A színháztérnek vasrácscsal leendő be­kerítése tárgyában költségvetés. 6 A városi virilisek névjegyzékének kiiga­zítására küldöttség választása. — A huszárezred köréből. Gulyás Miklós századost jövő hó elsejével Budapestre a törzs-tiszti tanfolyamba és Ghyczy Géza főhadnagyot a mult héten a központi honv. lovasiskolába vezé­nyelték. Ghyczy főhadnagy pénteken már Buda­pestre utazott. — Vasznry Béla főhadnagy volt ezredsegédtiszt az 1-ső század parancsnokságával, Szeyfy István főhadnagy pedig az ezredsegédtiszti teendőkkel megbízatott és uj állásukat a héteu el is foglalták. — Esküvő. Bruck Alajos soproni kir. törvényszéki jegyző e hó 30-án vezeti oltárhoz Gecsén Gyapay Margit k. a.-t, Gyapay Viktor közbecsülésben álló földbirtokos leányát. — Hivatal vizsgálat. Csenkey Géza veszprémi kir- törvényszéki elnök a héten városunk­ban töltött több napot a helybeli kir. járásbíróság megvizsgálása végett. Ugy halljuk, hogy a tapasz­taltak felett leguagyobb elismerését fejezte ki az elnök a járásbíróság vezetőjének: Mikovinyi Ödön kir. ítélőtáblai bírónak. — Eljegyzés. Goldsclnnid Ödön helybeli bornagykereskedő, ki rövid itt tartózkodása alatt is nemcsak a kereskedői világban, de a társaságban is jól hangzó nevet szerzett magának, a mult héten váltott jegyet dr. Elesrh •Salamon mosouyi előkelő orvos leányával l'lescli Hedvig urhölgygyel. — Rendházvizsgálat az irgalma­soknál. Fiizy Szaniszló kir. tan., az irgalmasrend főnöke e hó 17-én városunkba érkezeti a helybeli irg. székház megvizsgálása végett, mely alkalommal a tapasztalt rend felelt a házfőnök és rendta^oknnk meleg elismerését fejezte ki. 2(>-áu Budapestre uta­zott a rendfőnök. — Uj plébános Jákón. I'aschinyV&ms plébános nyugalomba vonulásával megüresedett jákói plébániára Mu/zler Endre tól-vázsonyi helyettes plébános neveztetett ki. Az uj plébános f. hó 17-én foglalta el hivatalát, a mikor is a község részéről ünnejiélyes fogadtatásban részesült. A városlődi vasúti állomáson az egyházközség küldöttsége fogadta az uj jilébánost, a kit bandériummal kisértek szék­helyére : Jákóra. —- Veszprémből. Személyi hirek, Szabó Imre orsz. kéjiviselő, a veszprémi takarékpénztár üiryészi tisztéről, minthogy Veszprémből végleg Budajiestre költözködik, lemondott. Helyébe dr. Oráríj l'Yrene orss kéjiviselőf, veszprémi ügyvédet fogják megválasztani. -— Vármegyénk tanfelügyelő­ségének uj vezetője Ba/i Sándor e héten végleg Veszjirémbe költözött s hivatalát átvette. — Tanítói yyülés. A Veszprém-, Zala- és Vasmegye izr. tanítói f. hó lik és 14-én Veszprémben tartott gyűlésén .Az orsz. izr. laniló-egyesület nyugoti köre" címmel tanító egyesületet alakítottak. A tisztikarba meg­választattak elnökké: Bari a Fülöp veszprémi, alel­nökökké: Pleijer Mór juipai, Álstadter Lajos szom­bathelyi, jegyzővé pedig Kron Mór veszprémi taní­tók. —• Uj gyár. A sablon-gyár Veszprémben Petőfi-utcai helyiségében működését megkezdte. A gyárban 30—40 nő kaphat foglalkozást egész télen át. — Halottak napja. Közeledik a szo­morú nap, az emlékezések, a kegyelet napja. A sírokat ellepi sárgás piros falevelek szőnyege. Kopaszok a sírok, egy-két későn nyíló Katalin rózsa már-már dércsipett virága ad csak élénk foltott a temető egyhangú szürke tónusában. És ezen a napon a szerető, kegyeletes szivek tavaszt varázsolnak elő a halottak országában, t sir­dombokon élénk szinti üde virágkoszorúk pom­páznak aznap-— reggelre! Lehullanak a bág\«dt levelek, megöli a virágokat az éjszaka éleshi­deg szellője. Volt:, — nincs: Moineuto mvi! Mindenki felkeresi aznap a temetőt, felkensi az ott nyugvó kedveseit, barátját, elviszi sr­jokra a kegyelet virágát, — és átéli nénáty perc alatt a multat. — A veszprémmegyei szabályta lanságok. Az „Alkotmány" egyik számában azt közli, hogy Veszprémmegye bold. alispánja után fenmaradt szabálytalanságok miatt a megyének anyagi kára maradt és hogy Esterházy Móricz gróf főispán a belügyminiszterhez történt felterjesztésében azt ismerte volna be, hogy e szabálytalanságnak ő lett volna oka és ezért a sajátjából igérte megfizetni a hiányokat. Legilletékesebb helyről fel vagyunk hatalmazva annak kijelentésére, hogy mindebből egy szó sem igaz. — A szabadságharc félszázados évfordulója. A jövő esztendőben lesz félszá­zados évfordulója annak a csodás időnek, midőn erőtlen gyermekek férfiakká, aggok pedig ifjakká lettek, hogy a veszélyeztetett magyar szabadság és függetlenség megmentésére siessenek. A nagy időnek ötvenedik évfordulóját bizonyára az egész nemzet, méltóan fogja megünnepeld s a kor­mány sem térhetett ki az erre vonatkozó, a parlamentben tett indítvány elől. Most Zólyom vármegye törvényhatósága legutóbbi közgyűlé­sén elhatározta, hogy a magyar szabadságharc ötvenéves ünnepét hazafias kegyelettel és büszke örömmel meg fogja ülni, egyúttal körlevélben felszólítja a többi törvényhatóságokat, igy vár­megyénket is, hogy ne feledkezzenek meg a nemzetnek jövő évi nagy ünnepéről. — Tisztújítás a városnál. Várme­gyénk törvényhatósági bizottsága a módosított Pápa városi szervezeti szabályrendeletet jóvá­hagyván októberi közgyűlésében, az ennek folytán még be nem töltött városi gazdái és rendőrtiszti állás betöltésre vár. Mint értesülünk, vármegyénk alispánja a jövő héten okvetlen megtartja a két állásra a részleges tisztújítást. — Halálozás. Horváth Pál salamoni plé­bános f. hó 22-én, pénteken reggel szívszélhűdés következtében hirtelen meghalt. Temetése ma lesz Salamonban. — Vízvezetékünk munkálatai serényen folynak előre. Mult héten már elkezdték a fő­csövek lefektetését, a, veszprémi uti vám sorom­póitól kezdődőleg a veszprém-pápai törvényha­tósági útvonalon. Itt mintegy 350 méter hosszu­ságbau már lefektettek a csöveket, a városból kiindulva, az utvoual jobb oldalán. — A leányegylet alig kezdte meg a szünet után újból működését, már is igen látogatott és élvezetes üléseket (art. Ilyen volt a mult vasár­napi is, melyen Nobel Mariska k. a. felolvasással, Steiner Hugó hegedüjátékkal működtek közre. Kozma Ferenc az Inygomb c. monológot szavalta ügyesen. Igen tetszett Berger Róza k. a. szavalata, ki Heinének Kevlauri búcsúját ritka routiuuel és sok bensőséggel szavalván, jól megérdemlett tapso­kat aratott. — Uj lap. Kaposvárott f. hó 17-ével „Rábaközi Újság" cim alatt uj hetilap iudult meg, melynek felelős szerkesztője: Deine Márton. - Katonai utóállitás. Október 20-án Győrött katonai utóállitás volt, melyre a pápai szolgabiróság 2 állitáskötelest és 2 folyamodó apát vezettetett elő. Mindkét hadköteles fogyatkozás nél­kül alkalmasnak találtatott és besoroztatott, a két folyamodó ajia pedig egyhangúlag keresetkéjitelenuek minősittetvén, fiaik póttartalékba fognak helyeztetni. ~ Jegyzőválasztás. Pápa-Teszéren a körjegyzőválasztást e hó 30-án tartja meg a pápai járási főszolgabíró : Yégh István. Eddig egy pályá­zati kérvény adatott be és ez Kopácsy Pálé, a volt helyettes p.-teszőri, jelenleg kis-lődi rendes jegyzőé.

Next

/
Oldalképek
Tartalom