Pápai Lapok. 24. évfolyam, 1897

1897-10-24

— Népfölkelők figyelmébe. A járás területén tartózkodó népfölkelők időszaki jelentkezése ma kezdődik Pápán a város majorban és tart 27-ig bezárólag. — Okt. 28 és 29-én a városbeli népföl­kelők jelentkezése lesz ugyanott. — 29., 30. és 31-én pedig Lovász-Patonán tavtatik meg a jelentkezés a j Írásbeliek részére. — Iparosok figyelmébe. Az épitö ipa­rosok téli tanfolyama a budapesti m. kir. állami ipariskolában (Budapest, VIII. ker. Népszínház utca 8. szám.) ebben az évben is november hó 3-án nyilik meg. A beiratások már megkezdődtek s októ­ber 30. napjáig tartanak. A tanfolyam évenként november 3-tól március végéig tart s négy félévre terjed. A tanfolyam végzett tanulói mesterségük szerint kőmives, kőfaragó vagy ácsmesterek. — A kivándorlók megadóztatása. A belügyminiszter körrendeletileg értesiti a törvény­hatóságok utján a kivándorlásra hajlandó munkás­népet, hogy az észak-amerikai egyesült államokban a külföldi munkásokra 3 cent naponkénti és egyénen­kénti adót vetnek ki s azt napibérekbó'l levonják. A megadóztatás folytán auuélkül is nyomorúságos helyzetük még keservesebbé vált. — Árlejtési tárgyalás. A m. kir szé­kesfehérvári V. honvéd kerületi parancsnokság hon­véd huszárezredünk Pápán és Zala-Egerszegen állo­másozó osztályai részére az 1898-ik év január 1-től december végéig terjedő időre szükséglendő kenyér és zab szállításának biztosítása végett j. évi novem­ber hó 10-én d. e. 9 órakor az ezred kezelőtiszti irodájában árlejtés! tárgyalást tart. A mire az érdek­lődők figyelmét azzal hívjuk fel, hogy a „Szállítási fellételek füzete" az ezred kezelőtiszti irodában na­ponta délelőtt 8—12 óráig megtekinthetők és ugyan­.<tt ily füzetek 8 kr ártérités mellett kaphatók. — Katonai lóvásár volt hétfőn az or­szágos marhavásártéren. A katonai lóvásárló bizott­ság, melynek elnöke Jélci/ huszár alezredes Szom­bathelyről, az elővezetett 41 ló közül 3-at vett meg, kettőt 280 és egyet 350 frtuyi vételárért. Sorozások. Az 1898. évi ujoncállitás téujék. Az átvételnél a járási főszolgabíró, mint be-1 — Rendőri hírek. Eljogott szorialisla. lyettes elnök, a járásbiztos, a közúti biz. tagok és a! Németh Gyula zákányi szül. 20 éves, r. kath. nőtlen kir. épitészeti hivatal kiküldötte vesznek részt. lakatos segéd f. hó lS-án Pápán csavargás miattle­— Tánciskola. Kemény Gyula tánctanító ! tartóztatva lett, mely alkalommal nevezettnél 51 db. f. hó 25. napján tvj tanfolyamot nyit iskolájában, I „magyarországi szociáldemokrata párt agitáció" cimü mely nemcsak látogatottnak, de érdekesnek is igér- ' szelvény, 1 ív szociális izgató felhívás és versek ta­kezik, minthogy Kemény bácsi ez alkalommal a leg- láttattak, melyekre vádlott azt adta elő, hogy ezen ujabb táncokkal fog kedveskedni növendékeinek. | iratokat m. hó 2t>-án Győrben Alapy Ferenc buda­Előadásra kerül a ,,Oraciosa Mignon" „lioyal­York" „Pavanu" és „Honfoglalás". Ajánljuk az érdeklődők figyelmébe. - Éretlen tréfa. Valami éretlen ember nem talált magának a hét egyik napján okosabb fog­lalkozást, hát beállt levelezőnek b egyik pesti lapot felültette két helybeli diák öngyilkosságának hírével. A pesti lapok persze nem ellenőrizhetik az efféle ostoba tréfákat s igy még a többi napilapok is hoz­pesti szociális vezértől kapta. Vádlott a városból ki­utasittatott, a bpesti rendőrség ez ügyről pedig értesítve lett. — Toronyi Jáuos soproni illetőségű napszámos tegnap : '';-iL2 órakor a bencések újonnan épülő gimnáziumának második emeletéről leesett, mely alkalommal lába eltörött. Kórházba szállíttatott. —Városunkban meghaltak okt. lti—23-ig. Istenes Mihály leánya, 1 hónapos, rk., görcsök. — Horváth Gyula fia, l ! / 2 éves, rk., ták ama két diák öngyilkosságát, a kik pedig viruló gümökór. — Reiner Mihály leánya, 1 hónapos, rk., egászséggel olvasták az alaptalau hírt. Az elmés le- j görcsök. — Moráczi Ferenc 35 éves, rk., vérhá­velező urnák jó volna meggoudolni, hogy van ám ] nyás. — Markó Ferenc fia, 3b ä hónapos, fulladás. — nagyon hathatós bár drasztikus orvosszere az ilyen butaságnak, Pöstyén fürdő. A hideg ősz beléptével köszönt be a Rheuma, ez megmagyarázhat] an beteg­ség, a mely, ha az emberi testbe egyszer beüt, onnan ugyancsak nehezen küszöbölhető ki, s számos embert munkaképtelenné tesz. A pöstyéni fürdő, mely tudvalevő ezen betegségnek a legradikálisabb megölője, nyitva van ugyan télen, de ki megy el téli időben szívesen otthonából, s hány ember kép­telen erre, ha a makacs baj ágyba rántja? Ezen körülméuy indította a pöstyéni fürdő igazgatóságát arra, hogy a hírneves pöstyéni iszapot és annak forró ásványvizét forgalomba hozza; módot nyújtva ezáltal bárkinek, hogy egyszerű és ártalmatlan házi fürdőket használhasson; annál is inkább, miután a tapasztalat bizonyította, hogy a; iszttj), ha saját vi­zében vjra /elmelegittetik, 10--10 szer használható, a nélkül, hogy gyógyerejében veszítene. Egy 10—10 fürdőre alkalmas mennyiségű iszap és viz Ii—S frtba kerül; egy fürdőre tehát 30—40 kr esik, a mit bárki könnyen elviselhet. Rendelhető a pöstyéni Készei Ferdinánd leánya, 10 napos, ref., veleszül. gyengeség, — Herber Ignác fia, 7 éves, rk., agy­kérlob. —- Szálai Lizi 77 éves, aggkór. — Vasúti menetrend. Indulás Pápá­ról Győr felé: reggel ö óra 02 p. (vegyes vonat); d. e. 10 óra 28 p. (gyorsvonat); d. u. 3 óra 04 p.; éjjel 1 óra 13 p. — Kis-Cell-felé: d. u. 12 óra 54. p. ; d. u. 5 óra 31 p. (gyv.); este 7 óra 17 p.; éjjel 3 óra 48 perckor. — Indulás Csorna felé: reggel 5 óra .35 perckor; d. u. 3 óra 10 perckor. — Érkezés Csorna felől : d. e. 9 óra 25 perckor; este 8 óra 05 perckor; és minden pénteken és orsz. vásárkor reggel 7 óra 10 perekor. Kivonat Pápa városának gabuna-árjegyzőköny véből. előmunkálatainak megfelelő foganatosithatása végett flirdöiyazgatósógánál, J'östyenben. megérkeztek az alispáni hivataltól a szükséges nyom- j — Rendőri hirek a járásból. Tapol­fatványok. A „Felhívások" már ki is függesztettek a városban és a járásbeli községekben, hirdetve, hogy cafő községben a héten nem kevesebb, mint öt rendbeli kihágás és vétségi eset fordult elő, melyről 1897. októbe r hó 22-én. Jó Kűzép Als.) ,— Hnza VI ft Oll kr. 11 l't liO kr. 11 i: U) kr. Rozs í< . i)() » 7 > ti') • » 4') > Arp i 1 « • DO > 7 • 40 • 7 > 00 > o Zab (i . HU . .") S 1 . .') > liO » Kukorica 5 . 1)0 . { i i)i) » ! > 4o > üurponya •2 00 > l SO » 1 • 2o • 5 Széna :i » oo » 2 > So . i Zsupp •> » 00 » 1 . 80 » azoknak, kik jövő évben kerülnek sor alá már a a pápai csendőrség jelentést tett. Ugyanis Guba j'"'Vő november hóban jelentkezniök kell a város katonaügyi osztályánál, vagy az illető községi elöl­járóságnál. A kedvezmények valamelyike iránt ne­talán! igények érvényesülésére vonatkozó kérvények pedig 1898. január vagy február havában nyujtan Vencelt kuruzslás miatt jelentették fel, mert orvosi diploma nélkül gyógykezelt két egyént, a kiknek Szerkesztői üzenetek. /' A küldött cikket köszönettel vettük, s bau, —• a mikorra aktuális \<->/. — <iy. Győr. a jövő s/ím­kö/.öljiik. Iiahity Kálmán. Keresztes. Mi óp olyan élvezettel ecettel és saját készítette porokkal elegyített fürdőt és gyönyörrel olvastuk Soó> Lajo-nak legutóbb közölt rendelt, sőt a gyógykezelésért honoráriumot is sze- . i Bella könyvéből NIX.i gyönyörű versét, mint la­det! fel. Horváth Károly molnársegédnél adó alól punk olvasói, kik közül többen is kilejezé-t adtak d-'k be szintén a városi katonaiigyi osztályhoz, ii- ' eltitkolt fegyvert találtak, Nc-zlinger Antal molnár- a szép költemény feletti tetszésüknek. Olyan igazán ietve a járási szolgabírósághoz. Ide kell beadni f. é. segédet pedig tettcuérték, a mint f. hó 17-én éjjel poétára valló, szép módot e tetszés kifejezésére azon­''•vember hó 30-ig 50 kros bélyeggel ellátott azon\ a falu közelében egy egyesövit pisztolyból 2 lövést bau senki sem használt, mint épen Te, a kiben a kérvényeket is, melyekben a városbeli, vagy járás- j tett és a lakosság éjjeli nyugalmát zavarta. Több versnek költői szépségei megszólaltatták a poétát, s 4i illetőségű állitáskötelcsek idegen sorozó járásban 1 tapolcafői molnársegéd f. hó Ki-án éjjeli botrányos hamarosan kottába is öntötted azokat a szép, nemes in csendzavarást követett el ablakbezuzások kíséreté- | érzelmeket, melyekre köhutársad sorai ihlettek. Sajnos, ben. Ugyancsak feljeleutetett S. A. korcsmáros is ( több rendbeli technikai akadálya van annak, hogy a záróra áthágása miatt. — Ilolezinger Mátyás b.-.szt.- küldött hangjegyet lapunkban közölhessük, .- így le Ltván főszolgabíró társelnöklete mellett f. hó )8-áu iváni lakosnak lova elhullott, a melyet a l.-patonai kell mondanunk arról az örömről, hogy olvasóinknak !' emlő soroztathatas.uk iránt folyamodnak. — Ménvizsgálat. A járási tenyészló vizs­gáló bizottság Hunkár Dénes biz. elnök és Végh A város majorban vizsgálta meg a járásbeli niagáu­ímyész és ménlovakal. Összesen fsak 8 ménlovat vezettek elő, melyek közül tenyésztésre alkalmasnak kettőt találtak, és pedig Wal la Géza nórápi bérlőnek „Mehetős" nevü S éves sárga angol félvér ménjét és <!yimóthy Dániel á.-teveli lakos „Csillag" nevű éves világos pej ménlovát. — Fedanyag átvétel. A veszprém vár­megyei kir. épitészeti hivatalnak a törvényhatósági közutakra az 1897. évre kiszállított fedanyag átvéte­lére vonatkozó tervezetéhez képest vármegyénk al­ispánja a fedanyag átvételét a pápai járásban akkép rendelte el, bogy az átvétel október 23-áu d. e. 9 órakor a veszprém-pápai uton a veszprémi járási ha­tártól Pápáig, továbbá a pápa-győri és pápa-soproni közutakon; 24-én a pápa-kisbéri közút pápai járási szakaszán és a csóth-gyömörei közúton; 25-én a pápa-jánosházai, somlyó-vásárhelyi-dabronyi közutak pápai járási szakaszán a pápa-kiscelli és békás-hőgyé­szi közutakon és 26-áu a pápa-tapolcai közúton tör. csendőrség B.-Szt.-lván község közelében a Vanyo­lára vezető uton elásatlauul talált és e miatt Hol­ezingert feljelentette a szolgabirőságnak. is része legyen ebben az élvezetben, a mit nekünk a Te kedve* figyelmességednek ilyen poétikus meg­nyilatkozása szerzett. Szeretetteljes üdvözlettel! 4*-... * "-rí.*~-r. Slőleg^es üzlet megnyitási jelentés. Van szerencsém Pápa város és vidéke n. é. közönségével tudatni, miszerint a Corvin-utca és Barát-utca Barkán levő Stern Armin-féle házat, megvettem és A évi nov. hó 1 ő-t öl abban egy a mai kor igényeinek megfelelő nagyobb szabású íüszer és lisztkereskedést nyitok, melyre előre is a t. közönség szives figyelmét felhívom. Kiváló tisztelettel ftremsir József.

Next

/
Oldalképek
Tartalom