Pápai Lapok. 24. évfolyam, 1897

1897-08-15

— A pápai polg. kor Szt.-István nap­ján kerti helyiségében táncmulatságot rendez, melyre a mesrhivókat már szétküldték és azt a mult számunk­bau közöltük is. — Levelező lapok városunk lát­képével. Kis Tivadar helybeli könyv- és pa­pírkereskedő levelező lapokat hozott forgalomba, melyekre városunk látképének és uéhány köz­épületeinek kitűnően sikerült reprodukcióját nyo­matta rá. A szép levelező lapok Kis Tivadar kereskedő élelmességét dicsérik s már is nagy kelendőségnek örvendenek. — Tiroli daltársulat. Grünhut Zsig­mond kávéházának kerti helyiségében csütörtök óta esténkint Rainer Ferenc vezetése alatt kitünó'en szervezett daltársulat ad hangversenyeket. A társu­latnak különösen az u. n. jodlerdalok a specialitá­sai, de azért ép oly kiválóak a műsor egyéb ének­számai is, melyben gyakrabban hallunk szép szóló­kat is. A társulat 10 tagból áll, kik közül különö­sen Rainerné, Leithner és Wivth kisasszonyok említendők fel. Ez ideig minden este nagy és in­telligens közönség előtt énekeltek. Ma lesz az utolsó előadás. — Országos vásár. Kedden és szerdán országos vásár lesz, a mely tekintve, hogy az ara­tás és cséplés befejezte óta első országos vásár leend, élénknek és mozgalmasnak Ígérkezik. — Vizbefult asszony. Folyó hó 11-én reggel, özv. Horváth Imréné acsádi lakost a Tapolca folyóban meghalva találták. Az orvosi vizsgálat kiderítette, hogy az asszony előtte való este a Tapolcába ment, hogy lábát megmossa, a midőn az eskór roham rajta kiütött és vizbefulladását okozta, — Találtatott f. hó 7-én egy tárca, abban 1 frt 10 kr készpénz, tulajdonosa jeleutkez­zék a rendőri hivatalban. •-- Rőser tan- és nevelőintézetét Budapesten, mely felső kereskedelmi iskolát foglal magában a t. szülők figyelmébe, ajánljuk. A felső kereskedelmi tanintézet teljesen egyenrangú a keres­kedelmi akadémiákkal. Érettségi bizonyítványai az egyéves önkéntes katonai szolgálatra képesítenek. Ezen legrégibb intézetet eddig 14211, mult évben pedig 430 tanuló látogatta. A tanulók kívánatra az iskolákkal kapcsolatos nevelési internátusba is fel­vételnek. Bővebb értesítést szívesen küld Rőser Já­nos igazgató Budapesten. T. olvasóinknak b. ügyeimébe ajánljuk Stern Lipót ruhatisztító és ruhajavitó műhelyét, a hol ruhatisztítás és ruhafel vasalás a legszebb kivitelben, jutányosán eszközöltetik. Vidéki megrendeléseket a legpontosabban teljesít. Lakása: Pápa, Bástya-utca 441. — Eladó széna. 120—150 métermázsa első minőségű finom szénám vau eladó. Cece, a vasútállomás hozzám 1 j i óra. Nálam helyben átadva, a szénának ára métermázsánkint 2 frt 30 kr s ekkor a prés bérdija és a préseltetési költség is a vevőt illeti. — Tőlem Pápa vasú­ton 272 kilométer. Ha a vevő óhajtja, oda is elszállítom a szénát s odaszálbtva, métermázsán­kint 3 frt 50 kr az ára. Sár-Egres (Fehérmegye) u. p. Oece. Bakó József, ev. ref. lelkész. Vj s éves, rk., gümőkór. — Dr. Glück Fülöp 32 éves, izr., vérhányás. — Leiner Ignác 8 napos, rk., görcsök. — Soós Ferencné 24 éves, ref., hashártya­lob. — Fridländer Sámuel fia, 14 hónapos, izr., gümőkór. — Puli Károly 70 éves, rk., gutaütés. — Rozs Ferenc leánya 6 napos, rk., görcsök. Köszönetnyilvánítás. Mindazon jó ismerősöknek és barátoknak, a kik drága halottunk, dr. Glück Fülöp ügy­véd elhunyta alkalmából írásban vagy szóval és a temetésen megjelenésükkel mély részvé­tüknek kifejezést adni szíveskedtek, ezen uton hálás köszönetet mondunk. Pápa, 4897. aug. 14, A gyászoló család. ÍROD A LOM. —Városunkban meghaltak aug. 7—14-ig. Horváth Dániel leánya, 6 hónapos, ev., hökhurut. — Szálai Dávid leánya, 10 hónapos, ev., bélhurut. — Bakos Kálmán fia, 10 napos, rk., veleszületett gyengeség. — Giczi György leánya, A Szalay-Baróti-féle „Magyar Nem­zet Tötrénete" cimü műnek 68. füzetét vettük. Tartalma: I. József. (1705—1711.) III. Károly. (1711—1740.) Műmelléklet: A péterváradi csata. A szövegbe nyomott illusztrációk: Eleonóra czászárné és III. Káról}' megerősítik a szatmári békét. — I. József halála. — A grosboisi-i kolostor romjai. — Fülöp orleansi herceg. — III. Achmed szultán. — Rodosztó. — A magyarok utcája és Rákóczy ebédlő palotája Rodosztóban. — A galatai Szt. Benoít-templom egyik oltára, mely előtt Rákóczy fejedelem nyug­szik. — III. Károly koronázására vert emlékérem. — A péterváradi csata tervrajza. — Temesvár os­troma. (171(5.) A „Könyves Kálmán" irod. r.-t. kiá­llásában megjelenő „Vasárnapi Lapok" cimü képes szépirodalmi hetilap vasárnap, augusztus tt-án olyan kiadásban jelent meg, a milyenben folyóirat eddig nemcsak Magyarországon, de külföldön sem jelent meg. A „Vasárnapi Lapok" e diszkiadására azon körülmény szolgáltatott alkalmat, hogy a kolozsvári tudomány-egyetem disztudorrá avatta fel 0 cs. és kir. fenségét, József főherceget. Az az osztatlan Őszinte ti.-ztelet és rajongó szeretet, melylyel Magyarország minden legkisebb zugában körülveszik a magyar főherceget, biztosit bennünket arról, hogy a sajtó hódolatát kifejező e rendkívüli kiadásban megjelenendő számot örömmel és lelkesedéssel fogja fogadni az ország közönsége. 0 cs. és kir. fensége és magas környezetének leereszkedő, szeretetreméltó előzékenysége abba a kellemes helyzetbe juttatta a 1 „Vasárnapi Lapok" at, hogy számtalan olyan eredeti ' képet közölhet, melyeket eddig a fenséges család egyetlen egy irodalmi vállalatnak sem engedett át nyilvános közlés végett. Ez a vállalat az első, mely . Ő cs. és kir. fensége kitüntető kegyéből ez óriási j tömegű, érdekes és értékes képek közlését eszközöl­heti. E dísz-szám dus képtartalma mellett, — uem j kevesebb, mint (i5 diszes képet tartalmaz, e füzet, József főhercegről ős családjáról — annak szövegét a magyar irodalom legkiválóbb férfiai írják. A magyar | időszaki sajtó e valóban mouumentális alkotását, | köztiszteletben és szeretetben álló magyar főherceg j iránt érzett hódolat kifejezését képező ez irodalmi | és művészeti diszmuukák a nagyközönség számára könnyen hozzáférhetővé szándékozván tenni, e disz­szám árát példányonként nem előfizetők részére egy koronáiban állapította meg a vállalat. A „ Vasárnapi Lapok u (Budapest, VIII., Kerepesi-ut 17.) előfizetési ára: egész évre 8 frt, félévre 4 frt, negyedévre 2 frt. „Az 1848—49-iki Magyar Szabad­ságharc Története" cimü illusztrált nagy munkából most jelent meg a 86-ik füzet, a melybe Gracza György a világosi fegyverletétel utáni ese­ményeket mondja el a nála megszokott érdekesség­gel. A füzet képei ezek: Világos térképe, a vilá­gosi gyásznap, falragasz a világosi fegyverletétel után. A lugosi csata 1849. aug. 15-én, Kossuth Lajos menekülése a hazából. A Divat Újság negyedik évének 15. száma, melyet ma küldött szét a kiadóhivatal, nyolcoldalas nagy fölapjának utolsó oldalán rendkívül elegáns porköpenyt és kalapot ábrázol, mely megérdemli, hogy itt külön is megemlékezzünk róla. Zöld tük­röző tafotaselyemből való a köpeny, melynek vállát és ujját krepplüs-fodor szegélyezi, felső- és alsó szélén, valamint a közepén fehér selyemrojt díszíti. A hozzá illő szalmakalap pikkelyes básztfonás, ma­gas, hegyes teteje drótból és tüllből való, több­szörösen húzott fehér batisztbevonással. Elől a kala­pon nagy szines selyemszalag-csokor van, mig hátul fejecskével behúzott csipke, melyet az áll alatt kell megkötni. S a mi különösen i'6 : ezt a két remek darabot a szöveg és a minden számhoz mellékelt duplaoldalas nagy szabás-mintaiv oly alaposan meg­magyarázza, hogy bárki is otthon, tetemesen keve­sebb költséggel és saját Ízléséhez mérten elkészíttet­heti. A hónap elsején megjelenő számhoz szines divatképet is csatolnak, melynek túlsó oldalán ötféle divatos hajviselettel ismertetik meg az olvasót. Ren­des havi melléklete a négyoldalas nagy kézimunka­újság is, mely nem hiábavaló, haszontalan munká­kat, hanem a polgári családszoba kellemesen diszitő kézimunkáit magyarázza nagy alapossággal és sok képpel. A Divat Újság kiegészítője a Szórakoztató, mely négy oldalán elbeszélést, társadalmi cikket, háztartási tudnivalókat és egyebet közöl. A lap előfizetési ára olcsó: a jul.—szept. negyedévre egy forint tíz krajcár. Megrendelhető a kiadóhivatalban; Budapest, Rökk Szilárd-utca 4. A Patyolat negyedik évének 8. számát kaptuk ma meg. Csudás enuek a kis újságnak a sokoldalúsága, a melylyel a háziasszonyokat és a serdülő leánykákat megismerteti. Bízvást mondhatni, hogy a hová ez az újság jár, ott fehérnemű-varrónőt uem ismernek, mert nyolcoldalas főlapjának tárgyi­lagos magyarázatai és a minden számhoz mellékelt nagy, duplaoldalas szabásmintaiv a legjáratlanabbat is játszva ismerteti meg a szabás és varrás misz­tériumaival. De nem csak ezzel, hanem olyan dol­gokkal is foglalkozik a Patyolat, a melyért évenkint sok pénzt adnak ki. Minden számában közöl néhány legújabb divatú férfi nyakkendő mintát, melyet maradék selyemszövetekből, a mi rendszerint elkalló­dik, könnyen, néhány öltéssel megkészithetui. A havonkint megjelenő újság minden száma mellék­lettel bővül, mely divatos monogramokat ábrázol. A Patyolat előfizetési ára a július—szeptemberi negyedévre 55 kr postán való megküldéssel. Meg­rendelhető a kiadóhivatalban : Budapest, VIII. ker. Rökk Szilárd-utca 4. Gyermek-Divat. Nyáron, a mikor a gyer­mekek egész nap a szabadban Iótnak-futnak, kétszer annyi ruhát rongálnak, mint tcien. Sokszor az anya uem tudja, hogy milyen ruhába öltöztesse kedven­cét, a ki azt mihamar tönkreteszi. Ilyenkor tesz csak nagy szolgálatot a Gyermek-Divat, a mennyiben kifogy hatatlan ötletességgel oktatja az anyát, hogy az öreg ruhából mint csináljon ujat, az elnyüttet miképp alakítsa át, hogy tetszetős is legyen, meg a célnak meg is feleljen. Négy éve teszi ezt és most szétküldött 8. száma is gazdag az apróságoknak való ruhafélével. Nyolcoldalas főlapjának bő magya­rázatát kiegészíti a minden számhoz mellékelt dup­laoldalas nagy szabásmintái/. Rendes melléklete a gyermekeket játékok készítésére ösztönzi és uj játé­kokkal ismerteti meg. Ez a száma többek közt nagy bagoly alakú papiros sárkány készités módját tanítja, a mi igy nyáron a gyerekek legnagyobb mulatsága, ha a szabadban minél magasabban ereszt­hetik ezt a különös alkotást. A Gyermek-Divat elő­fizetési ára csekély: negyedévenkint a postán való megküldéssel 55 kr. Megrendelhető a kiadóhivatal­ban : Budapest, VIII., Rökk Szilárd-utca 4. Kivonat Pápa városának gabona-árjegyzőkönyvéből. 1897. augusztus hó 13-án. • Jó Közép Alsó Buza 11 ft 20 kr. 11 ft 00 kr. 10 ft 60 kr. O Rozs 8 . 40 » 8 . 20 . 8 » 00 . Árpa 7 » 80 » 7 » 60 • ' 6 » 20 » 5" Zab 6 » 00 . 5 » 80 . 5 > 60 » l-l Kukorica 5 » 60 . 5 » 40 . 5 > 00 » 3 Burgonya 2 . 40 . 2 . 20 » 1 » 60 » 3 Széna 3 . 00 » 2 > 80 • Zsupp 2 » 00 » 1 . 60 . Szerkesztői üzenet. Dr. H. E. urnak r Helyben. Igaza van, mi is fölöttébb helytelen, sőt tapintatlan eljárásnak tartjuk, hogy a megboldogult dr. G. F. végső tisztességéről más hiten levő kar­társai és barátai (?) szinte megállapodásszerű tüntetés­nek látszatával távol maradtak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom