Pápai lapok. 23. évfolyam, 1896

1896-10-11

74542 íi-t 40 krt, a jegyzői nyugdij alap állaga 28401) frt 80 krt, a kafcoua besaallásolási alap ál­laga 50 frt 30 krt, az előfogati alap állaga 4112 írt 73 krt, az állattenyésztési alap állaga 179 frt 37 krt, az állategészségügyi alap állaga 1249 frt 7t) krt, a zálog árverési maradvány alap állaga 450 írt 13 krt, a veszprénunegyei árvaház alap állaga 35(554 frfc (i<S krt, a megyei szegény alap állaga 50 frt 71 krt, a siket-némák nevelési alapjának állaga 298 frt 00 krt, az ipariskolai alap állaga 478 írt 13 krt, a volt nemesi felkelési, most nevelési alap állaga 45980 írt 52 krt, az árvaösztöndij alap állaga 21182 írt 99 krt, a dr. Láacz-féle alap állaga 2000 frt, a Marieh alap állaga 1788 írt 52 krt, a Tallián Pálné féle alap állaga 100353 frt 53 krt, a vármegyei gyámpénzlár állaga 1.230591 irt 12 krt, a várme­gyei gyámpénztár tartalék alap állaga 44522 frt 12 krt, u 1 életi pénztár állaga 605150 írt 82 krt és 12 drb aranyat. A fizetési előlegekről alkotott jogerős szabály­rendeletünknek megfelelve ugyanitt tiszteletteljelen­tem, hogy a vármegyei tisztviselő, segéd, kezelő és szolgaszemélyzet részére a folyó évben 2981 J'rtnyi előlegei utaltam ki, a melyből eddig megtérült 1927 Irl, a még hiányzó összeg pedig az érdekelteknek javadalmazásából az cmlitett szabályrendelet értel­mében folyó év végéig levonva s elszámolva lesz, llLUtteiüartási és közlekedési ügyek. Ide vonatkozólag tisztelettel jelenthetem, hogy habár a tavasz s nyár folyamán előfordult gyakori esőzések kozutainkal kissé meg is rongálták, azok a viszonyokhoz mérten elég jó karba helyeztettek s a kívánalmaknak megfelelnek. Ugyanitt tisztelettel jelentem, hogy a folyó évre tervbe veti közúti építkezések részint befejez­tetlek, részint folyamatban vannak s hogy a még folyamaiban levők cz év október havában befejez­tetni fnirnak. A mi pedig tl kavics .szállítást és kavics átvé­telt illett, az folyamatban van s ez év október ha­vában szintén he fog fejeztetni. ./ I r . Közegészség-üg y. Közegészségi viszonyainkat illetőleg örömmel jelentőm, hogy nzok r. t. Pápa város, továbbá B.­Főkajár és Porva községek kivételével, a mely köz­ségekben a kanyaró járvány uralkodott, általában véve kielégítők voltak s az cmlitett helyekon sem .•olt a járvány rossz indulatú, a mennyiben a bete­gek legnagyobb része felgyógyult s a halálozás a 3 " 0 -ot nem haladta tul s ezen halálozási esetek is átlag csak a gyenge beteges szervezetű gyermekeket érték, más egyéb hevenyfertőző betegségek pedig csak szórványosan fordultak elő, s a ragály terjedé­sének mcggátlására ugy a halóságok, mint szakkö­zegeik a kellő óvintézkedéseket megtették. Öngyilkosság, továbbá véletlen, szerencsétlen és hirtelen halál esetek csak gyéren fordultak elő. A közegészségügyi szolgálat toljesitósilésére hi­vatott személyzet a törvényben előirt feladatának kielégítő pontossággal megfelelt s változás a személy­zetben nem történi. Ezzel kapcsolatosan tisztelettel jelentem, hogy a varsányi fiókgyógyszertár a nagyméltóságú m. kir. Belügyminiszter urnák folyó évi június hó] 24-én 44771 sz, a. kelt intézményével önállósittatott s a szakértői vizsgálatnak az illetékes hatóság által tör­tónt megejtése után, az a közforgalomnak átadatott. (Vége köv.) Veszprém vármegye virilistái. (írói Esterházy Móric főispán, Pápa, 4442(5 írt. 21 kr. Pribék István c. püspök, Veszprém 21924 frt. 73 kr. Gróf Festetics Pál nbirt., .Dégh 20499 frt. (34 kr. Br. Hornig .Károly m. püspök, Veszprém 20073 frt. 9(5 kr. Vajda Ödön apát, Zircz 19(512 frt. 12 kr. (r. kath. lelkész.) Gróf Esterházy J "nirc nbirt. Réde 1490(5 frt. 34 kr. Gróf Nádasdy Ferenc nbirt. N.-Ladány 11987 írt. 38 kr. Gróf Esterházy Sán­dor nbirt., Devecser .11102 fi-t. 81 kr., Ihász Lajos nbirt. Hathalom 10.135 frt 28 kr. (gazd. old.) Gróf Zichy Gábor nbirt., Várpalota 9905 íi-t 92 kr. Gróf Wallis Gyula nbirt., P.-Kovácsi 8(545 frt, 03 kr. Gróf Esterházy Ferenc nbirt, Devecser 8534 frt. 34 kr. Gróf Batthány Elemér nbirt, Bpest 7457 frt, 99 kr. Gróf Esterházy Béla nbirt, Bm.-Szombathely 5987 frt. 10 kr. Freystädtter Jeuő nbirt, T. A^á­zsony 5020 írt. 46 kr. Gróf Erdődy Ferenc nbirt, Doba 4322 írt. 92 kr. Gróf Esterházy György nbirt. Oszlop 3508- frt, 30 kr. Dr. Kenessey Pongrác ügyvéd, Rostás 2974 frt. 96 kr. (ügyv. oki.) Bauer Antal íoldbirt. Ihászi puszta 2799 frt. 63 kr. Gróf Draskovics György nbirt, Enying 2776 frt 94 kr. Jankovios Bésán József nbirt, Gicz 2719 frt. 83 kr. Tóth Kálmán íoldbirt., Bpest 2706 frt. 34 kr. (ügyv. oki.) Villányi Szaniszló apát, Bakonybél 2675 frt. 28 kr. (r. kath. 1.) Gróf Zichy Ferenc Lajos nbirt, N.-SzőllÖs 2474 frt. 95 kr. Br. Üchtricz Zsigmond nbirt. Bpest .1978 frt. 09 kr. Dr. Bezerédy Viktor ministeri tanácsos, Bpest 1745 frt (52 kr. (tud. okt.) Holitscker ß. Lipót íoldbirt, Gsetény 1733 írt. 3(5 kr. Cseresnyés Nándor íoldbirt, A^eszprém .1(589 irt 44 kr. (ügyv. oki.) Puzdor Gyula íoldbirt. Pápa 1656 frt. 92 kr. Lamm Ármin bérlő, Dégh .1046 frt 45 kr. Eötvös Károly orszgyül. képv. Bpest 16-14 frt. 24 kr. Br. Fiálít Pál íoldbirt, Aka 163(5 frt, 30 kr. Kenessey Miklós főszbiró, Enying 1498 írt. 40 kr. (ügyv, oki.) Wertheim Ármin bérlő, Enying 1497 írt. 35 kr. Molnár István íoldbirt, Bánk 1431 írt. (ügyv. oki.) Schrikker Imre íoldbirt, Dégh 13(54 frt 25 kr. Gyérei Richard fc bérlő, Sa.-Balhás 130-1 frt 40 kr. Barthalos István ügyvéd, Pápa 1300 frt. 55 kr. (ügyv. oki.) Lövi Adolf bérlő Dégh 1281 írt. 74 kr. Tóth Ede íoldbirt, B-.Főkajár 1261 frt. 38kr. Kó'rössy Lajos íoldbirt, M-.Szt-.György 1172 frt. 48 kr. (ügyv. oki.) Raffel Mihály íoldbirt. K.-Vath 1155 írt. 65 kr. Wittman Ignác bérlő Pápa 1.137 frt. 30 kr. Koller János íoldbirt. Ktlak 1121 frt 37 kr. Id. Bélák István íoldbirt, K.-P.-Bogárd 1120 Irt. 51 kr. Kenessey Móric kir. közjegyző, Veszprém 1081 frt. 02 kr. (ügyvédi oklevél) Hirschfeld Béla vállalkozó, Veszprém 10(58 frt. (55 kr, Kovács Gábor földbirtokos Pápa 1031 frt. 53 kr. Bauer Károly iparos, Veszprém 976 frt. 98 kr. Cseresnyés István mérnök, Budapest 962 frt. 6(5 kr. (mérn. oki.) Weisz Sámuel íoldbirt, Berhida 958 frt. 86 kr. Jeríl'y Adolf h. bérlő, Mezőlak 948 frt. 55 kr. Körmendy Béla lapszerk. Pápa 906 frt. 35 kr. (lapszerk.) Bibó Dénes íoldbirt, Szunyogh p. 905 frt. 22 kr. Hunkár Sándor íoldbirt. Szolgagyőr 885 írt. 93 kr. Dr. Halassy Vilmos orvos, Veszprém 871 frt, 62 kr. (orv. old.) Róthauser M. Sámuel keresk, Veszprém 843 frt. 02 kr. Véghely Dezső m. alispán, Veszprém 840 frt. 74 kr, (ügyv. old.) Mihályi Sándor földbirt, K-Dém S40 frt. 27 kr. Wcrtheim Samu hbérlő,, Enying 832 frt. 05 kr. Lamm Miksa hbérlő, Csatka 830 írt. 63 kr. Pick Manó hbérlő, Csernye 827 írt. 59 kr. Galamb Jó­zsef ügyvéd, Pápa 824 frt; 72 kr. (ügyv. old.) Schrik­ker Sándor nbérlő, Dégh. 822 írt, 32 kr. (ügyv. oki.) Reviczky Ambró pénzügyi biró, Bpest 817 írt. 50 kr. (ügyv. oki.) Major István íoldbirt, Csatka 805 frt. 25 kr. Dr. Óváry Ferenc orsz. képv, Veszprém 804 frt. 20 kr. (ügyv. oki.) Bélák István ügyvéd, Enying 791 frt, 62 kr. (ügyv. old.) Dr. M*.agyar Ká­roly földbirt., N.-Kamond 755 frt. 80 kr. (tud. old.) San dl István íoldbit, Devecier 748 frt. 04 kr. (gazd. oki.) Randi István földbirt., Devecser 748 frt, 04 kr. Rainprccht Antal püspöki jószágkormányzó, Veszprém 737 frt 04 kr (gazdasági oklevél) Báron Jakab keresk. Pápa 732 írt. 05 kr. Dr. Kende Ádám ügyvéd, Pápa, 716 frt. 26 kr. (ügyv. oki.) Gindele Géza földbirt, Vanyola 7.12 frt. 73 kr. Braun Dávid hbérlő, Siómaros 702 írt. 42 kr. Válla Géza földbirt., Nóráp 69.1 frt. 23 kr. Fleischmann Ignác keresk. Siófok 672 frt 43 kr. Eőri Szabó Sándor földbirt. Pápa 656 frt. 93 kr. Kopsteiu Ignác keresk. Pápa 652 .frt. 56 kr. Stein­berger Lipót ügyvéd, Pápa 642 frt. .1.2 kr. (ügyv. old.) Berasenyi Ferenc íoldbirt, H.-Bödöge 04-1 frt. 22 kr. Dr. Bélák Sándor orvos, Enyhig 638 frt, 58 kr. (orv. oki.) Schrikker Rudolf földbirt, Bozsok 035 frt. 52 kr. Mihályi Géza földbirt, Mihályháza 634 frt 19 kr. Buchvald Zsigmond hbérlő N.-Gyi­móth 630 frt. 91 kr. Fischer Károly nbérlő, Akar­attya 625 frt 99 kr. (gazd. oki.) Fischer Viktor nbérlő, Kenése 625 frt. 99 kr. (gazd. oki.) Ferenczy Károly gyógysz, Veszprém 621 frt. (gyógysz. old.) Szabadhegyi Kálmán földbirt., N.-Dém 619 frt. 27 kr. Klein Jakab kávés, Pápa 619 frt. 10 kr. Volf József földbirt. Várpalota 615 frt. 58 kr. Hunkár Dénes földbirt. Szolgagyőr 014 frt. 71 kr. Kis Gábor ev. ref. lelkész, Pápa 614 frt. 65 kr. Dr. Oselcő Imre ügyvéd, Bpest 612 frt. 08 kr. (ügyv. old.) Volf Pál földbirt. Varpalota 611 frt. 89 kr. Popper Ernő hbérlő, Dégh 602 frt. 62 kr. Saáry Lajos ügyvéd, Pápa (501. frt. 08 kr. (ügyv. old.) Hanauer Béla keresk. Pápa 598 frt. 86 kr. Dr. Kluge Endre ügyvéd, Pápa 585 frt. 70 kr. (ügyv. old.) Ruttner Sándor magánzó, Veszprém 572 írt. 91 kr. (Folyt, köv.) A kereskedelmi és iparkamara közzétételei. A győr-sopron-ebenfurti vasút üzletveze­tösége egyezer köbméter tűzifa szállítására pá­lyázatot hirdet. A m. kir. államvasutak kolozsvári üzlet­vezetősége pályázatot hirdet külöuféleföldnemü anyagok, fáklyabél, gyertya-viasz, szappan, olaj, kályha- ós takaréktüzhelyajtók, szénlapátok, kü­lönféle szerszámok, gyümölcs- és virágmagvak szállítására. Az egytomi vasutak igazgató tanácsa Nag­Hamadi-Kenek vasút vashidjainak szállítására hirdet pályázatot. Ezen pályázatokra vonatkozó részletes fel­tételek a kamara irodájában megtudhatók. Győr, 1896. szeptember 30. A ker. keresk. és iparkamara. mm_ HÍREK. — Személyi hirek. Gróf Esterházy Móric val. bel. tit. tan. főispán ur Ö Excellentiája tegnap éjjel megérkezett, hogy a városi rendkivüli közgyű­lésen személyesen adja át és tűzze mellére derék polgármesterünknek, Osvald Dánielnek a Ferenc József rendjelét. — Csenkey Géza kir. törvény­széki elnök Veszprémből Pápára jött csütörtökön a helybeli kir. járásbíróság vizsgálata végett. —Feny­vessy Ferenc, lapunk tulajdonosa pénteken délután városunkba érkezett. — Báró Bothmer Béla honv. huszár Bzázados tegnap Pápán időzött. — Városi közgyűlés. A f. é. októ­ber 28-tól november 6-ig megejtendő orsz.­gyülési általános képviselő választásokra vonatkozólag érkezett legfelsőbb királyi, le­irat kihirdetése végett október 11-én, ma d. u. 3 órakor a városháza nagytermében, városi közgyűlés lesz. — A király születése napján, októ­ber 4-én reggel 9 órakor hálaadó isteuitisztelet volt a plébániai nagytemplomban. A szt.-misét Néger Ágoston apátplébános celebrálta és azon részt vettek a polgári hatóságok, a honvédhu­szár tisztikar, Perczel József ezredes vezetése alatt, és nagyszámú közönség. — Polgármesterünk ünneplése. Mint értesülünk, Osvald Dániel polgármester­nek, a Ferenc József rend lovagkeresztjét a mai városi közgyűlésen gróf Esterházy Móric fő­ispán O Nagyméltósága adja át ünnepélyesen. Ezen alkalomból a polgármester tiszteletére ma este 8 órakor társasvacsora lesz a Griff szál­loda nagytermében. — Millenniumi mise. Ma reggel 9 óra­kor a nagytemplomban millenniumi hálaadó is­tenitisztelet lesz. A misét országszerte Vaszary Kolos hercegprímás ü Eminentiája rendelte el. — Katonai hirek. Csáky Károly gróf főhadnagy a felsőtiszti tanfolyamra bevezényel-

Next

/
Oldalképek
Tartalom