Pápai lapok. 23. évfolyam, 1896

1896-01-19

1896. január 19. PÁPÁT LAPOK. 5. — Gyászeset. Weber Rezső urd. igazgatót és családját súlyos csapás érte, édes atyjának Weber Ignác nyug. gazdasági tanácsosnak el­hunytával, melyről a család alábbi gyászjelen­tését vettük : Alulírottak a legmélyebb fajda­lomból megtörve tudatják az összes rokonok­kal és résztvevő barátaikkal, a forrón szeretett s felejthetetlen férj-, apa-, após- ós nagyapá­nak, Weber Ignác nyug. gazdasági tanácsos ur­nák 1896. január 11-ón szombaton délután l 2 /^ órakor hosszas szenvedés után életének 81-ik évében történt gyászos elhunytát. A drága halott földi maradványai hétfőm,, f. hó 13-án 3/ t 3 órakor délután fognak a gyászháztól IV. ker. Klagbaum-utca 12. sz. alól a matzleins­dorfi szt. Flórián székesegyházba szállíttatni, s olt ünnepélyesen beszeszentelbebvón, a köz­ponti temetőben levő családi sírboltban fog örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szt. mi­seáldozat szerdán f. hó 15-én reggel 8 órakor fog a nevezett templomban az TJrnak bemu­tattatni. Bécs, 1896. január hó 11 ón. "Weber Karolina szül. Kanrprath mint neje, "Weber Rezső pápa-ugocli hitb. urodalmak igazgatója, Weber Gilberb es. k. áll am vasúti főmérnök, Mérveidb Irén grófné, szül. "Weber, mint gyer­mekei, Websr Hermina szül. Placsnik ós We­ber Olga szül. Buch! er, mint menyei, gróf Mer ­veldt Miksa cs. és k. kapitány a 8 drag. ezred­ben, mitit veje, Weber Olga, Gilbert és Richard mint unokái. — „A magyar nyelv jogai." La­punk rnult heti számában ily cimeii megjelent cikkünk első eredményeképpen jól esik. re­gisztrálnunk azon hirt, miszerint e héten az iskolaszékhez 40 hitközségi tag aláírásával egy kérvény érkezett, melyben az aláírók a bibliának magyarra fordítását kérik elrendelni. Különös súlyt kölcsönöz e kérvénynek az a körülmény, hogy a kérvényezők mindannyian az elemi iskolába járó gyermekek szülői, s igy legilletékesebbek az általunk már vázolt abszurd helyzet megítélésére. Elvárjuk, hogy az iskolaszék e kérvény kapcsán meg fogja ragadni az alkalmat arra, hogy felhagyjon liazaíiatlan és mivel sem indokolható tartha­tatlan álláspontjával, (drhs.j — A veszprémi korcsolyázó egylet £ hó 25-én saját pénztára javára Veszprémben a megyeház nagytermében zártkörű táncestólyt tart. A rendező-bizottság: Raiuprechb Antal, elnök. Koller Sándor, alelnök. Dr Osete Antal, Ügyész, dr. Osomasz Béla, titkár, dr. Levatich Kálmán, pénztáros, Szólessy Dániel, jégmester, Várady József, jógmester. Dr. U-erő Antal, szili Horváth Pál, Kail Gfóza, dr. Kenessey Pongrác, L&czkó Dezső, dr. Vadnay Béla, dr. Véghely Kálmán választmányi tagok. Balogh Gábor, Becze Károly, Bókássy Gyula, Florek Endre, Fogbhüy MiklósJ Hebs Ferenc, Huszár Gyula, Huszár József, Karácson Géza, Köves Emil, Kutassy Ignác, Metz Miklós, Nagy Sándor, Nagy Vilmos, Pásthy Károly, Perlaky Lajos, Plosäzer Ferenc, Ródey Endre, dr. Rosenbhal Sándor, Szabó János, — Jubiláris jégünnepély. A győri korcsolyázó-egylet 25 éves fennálásáuak jubi­leumát ma tartja meg. Műsor a következő.' I. szabad korcsolyázás. Jégsajtó. II. Versenyek (tanulók sikv^rsenye, felnőt­tek páros versenye, műkorcsolyázás!) III. Játék a jégen, IV. Nagy francia négyes. V. Rege az Elöitólebről. (Allegorikus uémajábék zenévei ós tánccal.) VI. Tűzijáték. Jelmezes felvonulás, VII. Virígcsatá. VIII. Győr tündér ej szakája. Kezdete az ünnepélynek d.u. 4 órakor. Belépti dij 1. frt. Este bankett a vigadóban. — A pápai korcsolyázd egyletet a tisztikar 2 8 tagja, kik ma d, u, mennek át Győrbe, fogják képviselni a jubiláris ünnepen, — Ardai vadászat. Mult évről, elma­radt rendes vadászatát az ardai begyekben e hó 15-én tartotta meg a pápai vadásztársaság. Az idő többeket visszariasztván, csak 9 nim­ród jött meg a vadászatra, a melyen 1 Sült- Jó­zsef és Székely István 1—1. őzbakot lőttek, ezen kivül még 8 nynl esett. A nagy hó miatt fá­rasztó vadászat után a vadászlakban rövid ma­gyaros ebéd volt, a mely alatt éltetve lettek a távollevő fő vadászcóhmester ; Osvald Dániel, a vicecólirnester Barthalos István, az özet lö­vök, az A.-Tevelről jelenvoltak stb. — Felhívás az adózó közönséghez. Felhivatnak mindazok, kik a III. oszt. ker. adó, s tökekamat adó vallomásaikat a már köz­zétett határidőben be nem adták, ezen vallo­másukat ujabbi 8 nap alatt a törvényben, meg­határozott következmények mellett beadni el ne mulasszák. Pápa, 1896. jauuár hó 18-án. Városi hatóság, — Irgalmas kórházak kimutatása. Az irgaluuas-rend magyar tartományának összes kórházaiban (.Pozsonyban, Egerben, Szepesvár­alján, Temesváron, Pápáu, Kismartonban, Nagyváradon, Vácon, Pécsett, S/.akolcán, Zág­rábban, Budapesten és Szatmáron) 1895-ik év lefolyása alatt vallás- és uemzetkülönbség nél­kül felvett és ápolt betegak névjegyzéke, me­lyet l'iizy Szaniszló az irg, rend tartomány fő­nöke tesz közzé, hozzánk beküldetvén, a főbb adatokat itt közöljük : 1891. évről fennmaradt: férfi 709, nő 177 ; 1895. évben felvétetett: férfi 8961, no 1753 ; Összesen: 11600. Meghalt gyógy­kezelés alatt: férfi 427, nŐ 104; holtan vagy haldokolva hozatva: férfi 12; gyógyítva elbo­csáttatott: férfi 8507, nő 1624; ápolás alatt ma­radt 1896-ra: férfi 724, nő 202. Ápolási napok száma : 350,691. — Köszönetnyilvánítás. M'áiz Nor­bert Sz.-Ferenc-rendi áldozó a kat. Legény­egyletnek mint alapitó tag 10 irtot volt kegyes küldeni, a miért az egylet iievéb -n ez uton is köszönetét nyilvánitja: Legény Ferenc. — Posta- és távírda forgalom. Horváth Kálmán a pápai kir, posta- és távirda hivatal derék főnöke a következő kimutatást küldte be lapunkhoz a hivatal 1895. évi forgal­máról. Érkezett: bérmentes és érmen tétlen le­vél 284.310, porlómentes 51.460, levelező lap 139 520, nyomtatvány és áruminta 93.860 drb. Ajánlott levél érkezett 17.140, feladatott 23 560, csomag érkezett 30.600, feladatott 16.000, pén­zes levél érkezett 2.800, feladatott 3.460, táv­irat érkezett 13.522, feladatott 1 1.259 drb. Utal­vány érkezett 28.927 drb 879.759 frt 74 kr ér­tékben, feladatott 35.107 drb 1.454.956 frt 34 krért. Postatakarékpéuztári befizetések 8888drb, 960.540 frt 38 kr és checpie kifizetések 942 drb, 160.8-17 frt 89 kr. Postai megbízás érkezeti; 852 drb 51.245 frt 29 kr, kiváltatott 455 drb 23.995 frt 14 kr. Beszolgáltatás az orsz. posta­és távirda pénztárba 1.398.700 frt. — Orfeum. Mezey igazgató jól szerve­zett dalbársulata tartott a héten 3 napon át si­került előadásokat a Grünhul-féle kávéházban, mely minden este a zsúfolásig megtelt közön" seggel. Különösen érdekesek voltak Mr. Charles (kigyóember) ügyes mutatványai, Mr. Kliné gyorsrajzoló fellépte. Springer és Berényi k. a.-ok dalénekesnÖk, Bluman komikus, Gero baritonista dalai és játéka is zajos tetszésben részesültek. A dalbársulat begnap visszaménfa Győrbe. — Szivárvány volb látható e hó 18-án reggel 7 ós 8 óra között. A ritka szép termé­szeti tüneményt sokan megcsodálták. Mégis csak jó, a ki korán kel I A kik _ elaludtak a reggelt, e látvány élvezetétől megfosztották ma­gukat. Sokkal szerencsésebbek voltak természe­tesen azok kik akkortájt vonultak haza. Ők már többet láttak. -•- Eb tulajdonos ok figyelmébe. Az 1896, évre saóló ebvódjegyak a városi közpénztáruál. már tnegsaeroaliotőki — Gondos háziasszonyok. Okulva a mult éveken, több háziasszony igyekezik már most a nyári évadra magának cselédet bizto­sítani. Mindenesetre csak gondos háziasszony­nak kell tartanunk azokat, a kik idejekorán biztosítják magukat a cselód-miseria ellen. A czelédszerzőknek most elég cseléd áll rendel­kezésükre, de a nyáron az természetesen nem' • lesz igy, -- Táncmulatság. Az adás-leveli „olvasó­kör" ma saját könyvtára javára zártkörű táncmulat­ságot rendez, Belépti díj személyenkint 50 kr. Pelülfizetósek köszönettel fogadtatnak és birlapilag nyugtáztatnak, Kezdete 7 órakor. — Búcsúszó. Aljegyzővé történt megválasz­tásom és ezen állásomnak sürgős elfoglalása folytán jóakaróim, ismerőseim, barátaim és rokonaimtól elbuoíuzni nem tudván, ezen uton mondok mind­nyájaknak szívélyes Istenliozzádot. Losonc, 1S96. január S. Singer Sándor, — A rendőrség' a mult hót folyamán számos csavargót tartóztatott le, a kik a szói­rózsa minden iránj^ából jöttek ide ós munka­keresés ürügye aLatt kéregetéssel zaklatják a lakosságot. A sok csavargó tolonouton lett illetőségi helyére utasítva. — Városunkban meghaltak január .11—18-ig. Spitzer Simon leánya, 30 órás, izr., ránggörcs. — Goldsmiedt Károlynó izr., 53 éves, rákos elfajulás. — Gzágás Károly fia, 3 hónapos, rk., bólburut. — üser Anna fia, 1 éves, rk., gyermekaszály. — Giczy Pálnó 61 éves, ref., gümökór. — Borger Sándor fia, 9 hónapos, izr., agykórlob. — Nómebh József 42 éves, rk., gümökór. — Selinkó Jónásnó 66 éves, izr., veselob. — Kruiber Jakab 28 éves, rk., tüdő vész. — Steiner József 66 éves, izr., szivbaj. — Neumann BenÖ leánya, 5 napos, izr., veleszületett gyengeség. Kivonat Pápa városának gabona-árjegy/.őkönyYéből 1896. jauuár hó 17-én. Buza Rozs Árpa. Zab Kukorica Burgonya Zsupp Széna Jó Ivö'^p. I Alsó 7 rt 00 kr. 6 ftBTkr, ! 6 ft 35, kr 6 » 10 » (3 » 00 » ó . 80 . 5 » 60 » ö > 00 . 4 » 8J . 6 . 10 . 6 » 00 . 5 . 80 , ö . 10 » , 70 > 4 > 50 » 2 , uo > 1 . ÜO . 1 . 00 » 2 , 00 , 1 » 85 » 3 . 10 » 2 » -í-0 » Osuáld Dániel, polgármester. Szerkesztői üzenetek. Sz. Gy. Mindkettő szép. Az első dalla­mosabb, mint a második; ebben vagy bárom feltűnő ütemhiba van, csakúgy botlik rajtuk az ember. Egy sora pedig egész próza. Kár lenne ezen hibákat ki nem javítani. Csiszolást kíván mindegyik. Szentkuthy. Elöbbórkez­tek után jön. Kézcsókunk érte. — Darnay Kálmán, Sümeg. Köszönöm a tárcát. Közlésre kerül a megjegyzés nélkül. Üdv. — H. G. Nem lapunk keretebe illő a témának ily módon le­írása, különösen pedig bevezetése, melyhez ha­sonlót legfelebb csak a „Nyilttór" rovatban szoktunk hozni. Az alapgondolat, példák illuszt­rálá-'a és minden vonatkozás nélkül, másképpen mogirva, természetesen beválnék. — t — f< Igen kedves, cl-j mint vers nem állja meg a helyét, — x --- y. Ne ily rögtönzetfólókot, gon­dosabb munkát küldjön, Fculárd -selyem 60 krtól 3 frt 35 krig méberenkbib— japáni, obinai, s, a t. a legújabb miutázattal ós színekben, u. m, fekebe, fehér ós színes Henneberg sely­met 35 krtól 14 frt 65 kr. móterenkinfc sima, osikos, kockázott, mintázottakat, damasztot s. a. fc. (mintegy 240 különböző minőségben és 2000 szín és mintázattal s. a. t. a megrendelt áfa postabér éavámmenteseii a házhoz szál­lítva és miutákatpostafordultával; küld Hen­neberg G. (cd. és kir, udvari szállító) aelyemgyára Zürichben, ftvájoba cím­zett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 5(2) kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom