Pápai Lapok. 22. évfolyam, 1895

1895-08-25

4. PÁPAI LAPOK. 1896. augusztus 25. TOLLHEGYGYEL. Heti krónika. — NOi a héten kijutott a jóból — igen is nagyon '. Még egy ilyen mozgalmas, ese­ményekben gazdag liét és télim>1111 <un a szol­gálatot a szerkeszt fittet. Biz' isten, ott hagyom öt, a nyomdát, a szedőket és mindent. — Leteszem tudósítói tisztemet, szegre akasz­tom rozsdás — tollamat, jól megérdemelt nyu­galomba vonulok ós csak csendes, gondtalan szemlélője leszek a történendöknek. Kifogásaim jogosak, azt senki el nein vi­tathatja. Mert hát a mult héten annyi volt a nézni való: daliás huszárok, feM színészek, pom­pás nyári mulatságok, hogy egy szál tudósítói eleuyészöleg kevésnek bizonyult a tudósítások hü megírására. Majd halálra jártam magamat, hogy mindenütt, legalább egy-pár pillanatra, jelen lehessek. Kz ugyan sikerült, de már a r.'ferádával nem voltam ilyen szerencsés. Ki* Ti­vadar papirkereskedésélien (fő-ntea 50 sz. I raktá­ron levő összes papirmi nnyiség seit tt volna elég, ha a heti krónikát „per loiigmn et latuni" le­hetett — illetve tudtam volna megcselekedni, már t. i. megkarcolni. Iszonyú zavarban voltam vasárnap este. Nem tudtam, hova menjek előbb V A kaszinó kertbe-e, hol a vig kath. legények mulattak ; a Itókusz-bálba-e, a hol meg a kömivesek véri­szentjüknek áldoztak egy nagy mulatságot; a vagy a szinhnzha-e? Először is a színházba tértem be : sajnos, esak ugy kongott az ürességtől. A lehangolt színházi pénztáros meg is interjuholt, hogy : — Miként van az, hogy a „Méltóságotcsiz­madiát a megnézni nem jöttek el a pápai csiz­madiák? — Oh ! kérem, válaszoltam az elszomoro­dott _Tatuská"-nak, rossz napra tűzték kienieje­es darabot, mert azt a csizmadiák ma maguk játszák, minthogy méltóságosan mulatnak, nem­esak egy. de több táncestélyen is ! Sajnálatomnak is adtam kifejezést, hogy az igazgató ez estén a remek bohózattal — da­c'.ra, hogy az ülő- és álló helyeken és a kakas­ülön semmiféle csizma- vagy más diák nem volt — csizmadiát lógott. Annál jobban sikerült a kaszinókerti vi­galom. Mikor beléptem, meglepett a nagy kö­zönség, melyet eddig mulatságon még nem igen láttam. Kmlékezö tehetségem gyengült-e íüeg, avagy szemeim homályosodtak-e el? He biz, alig 1 —2 ismerős arcot fedeztem fel a né­gyest preeizül táncoló 3O-40 párból. Hogy jó mulatság volt, éj félkor meggyőződtem, mert a kaszinós konyhája és a cukrázda is teljesen ki­ürült él akkor már csak maradékokat költhe­tett el a letévedt éhes halandó. Ja, ,,sero Ve­nn nt ihus oss.i !" Nem egész'ii volt „terra incogiiita" elöl tem a „ ltóluisz-bá l u színhelye. Ugyan egy pár dohánygyári csillag fel-fel tünedezett a tám­téren, de többnyire konyhafiiudérek uralták a helyzetet, s mivel éppen a rendőrkapitánysági tollnok, ki a cselédprotokulumokat őrzi, sza­badságon van, legnagyobb sajt] Hatunkra, a je lenvolt hölgyek névsorát összeállitani nem le­hetett. De azért elmondhatom, hogy kitűnően szórakoztam, a mi természetesen az olvatag és omlatag hölgyek érdeme. Tulajdonképp, első sorban a mi kedves színtársulatunkról kellett volna referálnom, de hát nekem is ni gvan az a rossz szokásom, hogy a legjavát utoljára hagyom. Örömtől, az édes viszontlátás igazi ötö­métől repes, tt szivünk, midőn színhazunk deszkái, megnépi sülve a mi derék színészeink­kel, meghozták újra azt a páratlan élvez, tet, zik a — publikum. Nem nagyítunk s meg is esett párszor a héten, hogy majd többen voltak a játszók, mint a nézőközönség. Ezek darára a társulat haugulata álta­lában vig. líifntag k. a, a kis kedves, észbontó títoskájával. t'Miipeiaintumos játékával most is esak ugy tudja a sziveket rontani, mint előbb. (Kár, hogy még mindig gardírozza a — mama! - „Ennivalói- — kit illethetne 6 eim. mint Szende k. a.-t, a ki biz jól néz ki, most is a szokott bájjal játszik és semmit nem vesz­tett gyönyörű hangjából, sem pedig fellépéséből. (Nem is csoda. A vendéglőben mindig kicsinyli a porciókat.) — Sziklay épp oly jóízű humor­ral mókázik és komikázik, mint az előtt. — A kis Búbost kiütötték a nyeregből, merr most Kovács a titkár ós apaszinész. Szentest is öröm­mel láttuk a társulattal stb. stb. Szóval meg volnának derék színeszeink jól, de nein ugy az igazgató, ki gondterhelte fővel tekint le esténként az üres házra. Csu­dálatos, ö, a gazdák példája ellenére, télen szo­kott avatni rendszerint, nyáron pedig csak min­dig - tizet. Ez az, a mi fáj neki! Adja isten meg­érni azt. hogy már egyszer nálunk ne csak mindig fizessen, de arasson is. Szikra. VEGYES HIREK. — O Felsége születése napja. Fel­séges királyunk születésének hatvanötödik év­fordulóját Pápa város közönsége az idén is jobbágyi hűség és loyalis lelkesedéssel ülte meg ma egybete. A b-galkotmányosabb király születésnapján ugy a középületek, mint a magán­házak fel voltak lobogózva. A főtemplomban d. e. 9 órakor ünnepi istentisztelet volt, me­lyen nagyszámú közöuség és a polgári hatósá­gok is megjelentek. A misét Kálmán József káplán celebrálta. Táboi-1 nitSBSS. Oltó főherceg, 0 császári és királyi Fen­sége városunkban idözése alkalmából, impozáns és lélekemelő katonai ünnepélyt rendezett Ö Felsége születésnapján. A kiválóan fényes ün­nepély a vasút melletti térségen folyt le, mely­nek fénypontja a tábori mise volt. 0 Fensé­gének 9. huszárezrede, a pápai 7. honv.-huszár­ezred 1. osztálya és a cs. és kir. 52. gyalog­ezred zenekara nagy fólnégyszögben állott fel, szemben a nagy térségen, zöld gályákból álló sátorban felállított oltárral. I'out 8 órakor ér­kezett meg Ottó főherceg kíséretével az ünne­pély színhelyére és a huszárok megszemlélése után kezdetét vette a tábori mise, melyet Maar Ágoston apát-plébános pontifikált két növen­dék pappal. A főherceg és a tisztikar a sátor előtt hallgatta végig a misét, a melyhez a ka­tonai zenekar szolgáltatta a zenét. ítésztvet­tek a misén Esterházy Móric gróf és neje Ü Excelleuciájuk, Lónyay alezredesné, szül. Ho­henlohe hercegnő, Esterházy Sándor gróf. A városi intelligencia köréből is sokan nézték végig a megható szép katonai üun *pélyt. Mise után a huszárság zene mellett lépésben el disz­menetelt a főherceg előtt, a 9. huszárezred lányai alezredes, a honv.-huszárok (lalyás szá­zados vezetése alatt, a mivel azután az ünnep­ség véget ért. ül«sy obó<l. Délután '|, 1 órakor Ö Fensége Ottó fő­herceg a tisztikarral együtt 60 terítékű ünnepi díszebédet tartott a „Griff* szálló nagytermé­ben. Az asztalfőn 0 Fensége, jobbján Esterházy Móric gróf U Excellenciája, majd Esterházy Sándor gróf. balról br. llaillou alezrdes, szem­közt Séyer apát plébános, Lónyay alezredes és többszörösen lelkesen megéljenzett. Az egész díszebéd alatt a katonazenekar játszott. A menü, a következő volt: Szárnyas ragout-leves. Angol vesepecsenye, köritve. Fogoly, alma és áfonya pürével. Pouddiug. Kávé- és eper krém. Vegyes gyümölcs. Kávé. — D.U. 4 órakor feje­ződött be a díszebéd. Ugyanezen napon Ottó fő­herceg a leg'nységet is megvendégeltette. -- Szent-István napja. Augusztus 20-át, nemzetünk e nagy ünnepét városunk hagyományos ősi niódou ünnepelte meg. A zászlódisz, melyet a város ö Felsége, a legalkot­mányosabb király H5-ik születési évfordulóján öltött, e nagy nemzeti ünnepen is ott lengett az épületek ormain. Heggel 9 órakor hálaadó istentisztelet volt a nagytemplomban, melyet a katonai és polgári hatóságok képviselői és az ájtatoskodók nagy száma zsúfolásig megtöl­tött. Az ünnepi szt. misét Néger Ágoston apátplébános pontifikálta fényes segédlettel Mise alatt a műkedvelő-zenekar Kempter (13. op. ('.) pompás miséjétjátszotta. Szép énekszó­lók voltak, melyeket Fehér l)iniehi4 uruő, Fereuczy Paula k. a. és Hanniy (Iyula ta­nító adtak elő bravurral. —A belügyminiszter vármegyénk­ben. Vérezel Dezső belügyminiszter ma egy­hete Vanyolán volt Vérezel József ezredes és családja látogatása végett. A belügyminiszter másuap visszautazott Bu lapestre. Itt megem­lítjük, hogy Vérezel Mór tábornok is huzamo­sabb idő óta Perczel ezredes vauyolai nyara­lójában tartózkodik. — Személyi hirek. Az irgalmas rend generális főnöke Rómából, főt. Gasser Maria Cassi­an, a magyarországi irgalmas rend főnöke bűzg Sza­niszló kíséretében, a helybeli irgalmas rendház hiva­talos megvizsgálása céljából e hó 20-án és '21-én Pápán voltak és 2 napi itt tartózkodás után Budapestre utaz­tak az ottani rendház megvizsgálására. - Herényi (iot'hanl Sándor több napig városunkban időzött a hé­ten és mint ministeri kiküldött a helybeli földinives iskola vizsgálatain résitvett. — Osoald Dániel pol­gármester f. hó lti-ika óta szabadságon van. — Horváth Lajos járásunk volt főbírája, kinevezett anjakönyvi felügyelő, a héten Budapesten töltött több napot az anyakönyvi felügyelők tanfolyamán részvétel végett. Pápáról távozása alkalmából tiszte­lői és barátai, mint értesülünk, bucsulakomát rendez­nek aug. 29-én este a kaszinó kertben. — A mai lóverseny rendkívül ér­dekesnek ígérkezik. Több kérdezősködés foly­tán i'le'ék's helyről feloagyuak hüalmazoa annak kijelentésére, hogy a verseny nyilvá­nos jellegű lévén, annak megszemlélésére minden tisztességes ember »eo ipsoc hivatalos, habár belépti dijak nom szedetnek is. A ver­seny titán a drill' nagytermében társas ebéd lesz, 150 személyre. Kste táncestély ugyanott. — Honvéd hnszárearodünk köré­ből. Imreg György százados a helybeli osztály parancsnokává neveztetett ki. — Bonyhádi Vérezel Armand, Vérezel József ezredesnek de­rék fia és Hermann Mihály, mint a Ludovika Akadémia növendékei, hadaptódokká avattat­ván fel, a pápai 7. honv.-huszárezredhez osz­tattak be. — Jankovich Dezső és brank Emil öukénytes tizedesek őrmesterré léptettettek elö. (iratulálunk. A fegyvergyakorlatra bevo­nultak az ezred tart. tisztjei is f. hó 19-én. A tart. legénység Pápán van elszállásolva. — Huszáraink f. hó 3n-án hagyják el városunkat és Kör.neud vilókére m metélnek a hadgyakor­latra, melyről szept. 20-áu térnek vissza. — Meghivó A győri keresk. és ipar­Mariantsik őrnagy ült. A többi helyet a tiszti­ineljbeu már oly rég nem volt részünk. Sajnos, .kar íbgUlta el. A pezsgőnél felállott Ottó fő­csak a szinpadeól konstatálhatjuk, hogy beué- herceg és Ö Felségére mondott felkösr.öutöt, kil,uarH Győrött f. hó Ii'J-Óu d. U. p-sült, a atM'tVrÜ azonban m^g mindig hiány-1 melyet a társaság állva hallgatott végig és reuutía kózgyuléat tart. 3 órakor

Next

/
Oldalképek
Tartalom