Pápai Lapok. 22. évfolyam, 1895

1895-05-12

önérzettel igazolhatjuk, hogj- köz­igazgatásunk védelmében vármegyénk területén rang, osztály és felekezeti külömbség nélkül mindenki egyenlően részesül. S bár <) Méltóságát súlyos betegsége az utóbbi években hosszú időn keresztül távol tartá tőlünk, azért a mi szeretetünk és ragaszkodá­sunk ma is változatlan az ö kiváló személye iránt, mert mi ismerjük éb?r goudoskodását még beteg ágyábau is közügyeink iránt, s mert ép ennek tuda­tában az ö vezérlő szelleme folyton kö­zöttünk lebegett, a mely nemcsak irá­uyitá, He fokozá is tevékenységünket megyénk közdolgaiuak helyes elintézé­sében. (Altalános helyeslés . Midőn e jubiláris ünnepin a vár­megye háláját és köszönetét tolmácso­lom 0 Móltósága irányábau. engedjék meg Uraim! hogy tekintetüket a múlt­ból a jövőre irányozzam, s kérve kérjem 0 Méltóságát, hogy súlyos politikai viszonyaink között tartsa meg vezérlő szerepét továbbra is a várme­gyében, a melyre hivatalos állásán kí­vül még inkább fényes neve. magas társadalmi rangja és kiváló egyéni tu­lajdonságai mintegy predestinálják. Is­mert nagyúri tekintélyére] és igazság­szeretetével mérsékelje a politikai pár­tok küzdelmeit, s a vármegye társa­dalmi békéjét és nyugalmát védelmezze meg a kitörni készülő felekeseti és és osztály-harcok ellen. A politikai pártok tevékenységének egyedül a nem­zet s m-m más érdekek szolgálatában biztosítson teljes szabadságot a törvény határai között. Végezetül világítsa meg a hazafias pártok kötelékében élők el­méjét és szivét, hogy bár külömbözö utakon és eszközökkel, de mert mind­nyájan édes hazánk javára törekszünk, becsülj fik meg egymást kölcsönös tisz­telettel, s a politika szenvedélye ne mérgezze meg se magán, se társai la Imi életünket. (Altalános helyeslés. Kn azon reményben, hogy <» Mél­tósága jövőre is nemcsak a mi bölcs vezérünk, de politikai küzdelmeinknek esen nemesen összekötői kapcsa is le­érni, ö érette emelem poharainar. s szi­vem mélyéből kivánoin. hogy (> Mél­tóságát bájos nejével, a kinek ölelő karjai ugy veszik körül az ö családi otthon t, mint a bibliai két folyó a a paradicsomot, csak hogy itt nincs elkárhozás, hanem üdvözülés. A hol a láng pallosu angyal helyett a Méltósá­gos Grófné igaz szerelme áll őrt. s al­kotja meg férjének családi boldogságát. (Lelkes éljenzés.) Végezetül kedves és igéző gyerme­keivel, az ö azemefényével és büszke­ségével a haza javára, a vármegye di­csőségére, nagy ttri csaladjának lényére és boldogitására, nekünk igaz tisztelői­nek pedig legusgyobb örömére még igen sokáig boldogul éljen !!! Hosszan­taitó lelkes éljenzés.) l'éyheh/ Dezső, a megye érdemes al­ispánja felolvasta aztán a nagy számban beérkezett üdvözlő táviratokat. Teleg­Tainmot intéztek a főispánhoz többek közt : Berezel Dezső és WUtttict (Jyula miniszterek, Scilih/i/i I>ezsö. a képviselő­ház elnöke, Jetin győri püspök. Lntohtrg gróf. főispán (Jyör vármegye nevében, (íábor ref. püspök. Darányi Ignác dr. képviselőházi alelnök. I illóniji Sza­niszló bakonybéli apát, Beanrédj Viktor miniszt. tanácsos, Horváth Káin án győri táblabíró. Otvald pápai polgármester, Otnu fátt Ferenc espereslelkész és Lasdnyi Béla a pápai ág. ev. egyház részéről stb. Min­den távirat után éljenzés hangzott fel. Az alispán, a ki tudvalevőleg jeles történetbuvár. azután visszapillantást ve­tett az Esterházy család múltjára, remek beszédében kifejtvén, hogy a jubiláns főispán méltó ivadéka őseinek. Mint a megye első tisztviselője, a tisztikar ne­vében ürítette poharát Esterházy Móric gróf főispán egészségéért. Éljenzés. l-enyressy Ferenc dr. aztán szives sza­vakkal üdvözölte a más megyebeli kül­döttségeket, köszönetet mondván nekik megjelenésükért. Az éljencéssel fogadott pohérkösiöntőt, az üdvözletet a vendégek nevében Sárköz;/ Aurél komárommegyei főispán köszönte meg. Simontsitt tolnamegyei alispin Veszp­rémmegye közönségét éltette. Kiadó éljenzi'ssel és tapssal fogad­tik Sült József pápai kir. közjegyző tósztját. A szónok lendületes b Ikössöntőt mondott a magyar kormányra. Közkiváuságra felszólalt aztán Kom• játhy Béla, orsz. képviselő, a ki éltette Esterházy Móric grófot, az igazságos em­bert, a törvénynek mindig lelkiismeretes, hü őrét. (Éljenzés és taps. Kolozsráry megyei főjegyző kifejezte a megye szeretetét Hornig Károly püspök iránt, a ki a küldöttségek tisztelgésekor is bebizonyította, hogy mennyire együtt érez a vármegye közönségével. (Éljenzés). Móroizu Kálmán veszprémi táblabiróa karzaton jelenvolt diszes hölgyközönségre emelt poharat zajos éljenzések közt. Lmkaetek linoa Qgodi plébános él­tette a vármegye alispánját, iÉljenzés.) Díszebéd a megyés püspöknél — Május 7. — Báró Hómig Károly megyéi püspök kedden délután 1 órakor fényes ebédet adott gróf Esterházy Móric főispán tiszte­letére. A diszebédre. mely a püspöki rezi­dencia gyönyörű, freskókkaldiszitett nagy ebédlőjében lett felszolgálva. HO-an voltak nieghíva a vármegye tisztviselői és biz. tagjai soriból. Az asztalfőn, a püspök házi úrtól jobbra a főispán. Zichy István gróf, Fiáth Pál bár«J. Szabói 1 int •-. BibiJ I télies. Ko­lozsváry főjegyző. I álra Vajda zirci apát. Véghelv alispán. Paloiay kanonok. Kun Sándor. Karácsony törv. sz. biró. Ihász Lajos. Kemény Pil dr. ültek: szemközt pedig Vargyas. Fenyvessy. Néger apát. Csenkey törv. sz. elnök. Reviosky pénz­ügvi Mio, .lánossy és Kliédey kanonokok, Kövess táblabíró. Kováts polgármes­ter. Matkovich Tivadar foglaltak helyet. Nagyhatású szép beszédben köszön­tötte fel a püspök Esteiházvt. mire a fő­ispán meghatottan i meleg szavakban felelt. Mint halljuk, steswsft, H-án njrs a püspöknél volt ebéd, melyen a főispán i többen résztvettek. Ezzel véget ért a telejhel leli szép ünnepély, melynek emlékezete kösönsé günk lelkében élni fog. Vármegye-bál. — Veszprém. 1H9Ö. május ö. — Vármegyénk fiatalsága által Esterházy gróf főispán tiszteletére, a megyeszékház dísztermében rendezett bál fényesen si­került. A terem zsúfolásig megtelt elegáns közönséggel. A megye szép asszonyai, szép leányai is igen ua^v számban jelen­tek meg s a párok ugyancsak vigan jár­ták Kiss Jancsi kitűnő muzsikija mellett, A főispán valamivel tiz óra után érkezett meg a bálba és szívélyesen el­beszélgetett a hölgyekkel él urakkal, ér­| deklődéssel nézve a táncot [a. Megjelentek a bálon a küldöttsé­gek előkelő tagjai is mind, hogy emeljék I bál fényét, a melynek kiujondhatlan bájt és varázst kölcsönzött az a sok ked­ves hölgy, kik díszes öltözékekben, öröm­mosolylyal arcukon jártak-keltek, cseveg­tek és táncoltak a legvígabb kedvvel. A fiatalság szintén kitett magáért és tűzzel s hévvel táncolt, igazán „Sziveeen". Igen nagyszámú, szép hölgyközön­ség foglalt helyet, a karzatokon is. 1 "érült hangulat és hamisítatlan jó kedv uralta mindvégig a bált, melynek csak a reggel vetett véget. i 'sinus volt a női táncrend, mely egy, a megye miniatűr címerével ékített díszes paizsból állott, a sinór és boklók pedig a megye színeit viselték. Az első négyest vagy rto pár tán­colta. A jelenvolt hölgyek névsorit, tu­dósítónk a következőleg állította össze: Ledugok: Balogh Matyiké, Barcsa Irma. Haithalos I 'Iga l'ápi. Borger Anna (l'&pa't, Brenner Ida, Bossányi Erssize, Fodor Jolán, Hankóczy Sarolta, Barrer Irén, Hentz Irén, Bets Margit. Imrék MÍOt, gadelborg Margit. Kakas Margit .S - Vásárhely). Kará­cson Mariska, Keuessey Klodiu és Mili, Ke­serű Ilona, Kisfaludy Izabella. Mészelv Póza. Nagy Ida. Pap Irén, Pap Margit, Kan prtcht Lujza. Keé Izabella, Kosos Rozina, Sárközy Anna. Schutz Klára, Szabadhegy <ö/.ella N.-I>ein . Szabó Irma, Szabii Juliska, Szemerey Margit. Tamássy TuDCÍ, \ ecsey Aranka Végbél v Klóra. Vidos Klari.-s/ (Morse), Vi­kar • »lga, Weber I hga Pápa), Zombatli Gáb­ris, stb. Asszonyok : Ányos Lászlóué, l>renie>­Jaroszlávné. Beda Antalné, Marcza Kálmánie, Méketfy Istvánne, id. Méla Antalné, ('seres­nyés Józsefné, Fischer Virtorné, Fodor (íyuláné. (ösrö Antalné. (dietto Feremné. (ílatz Istvánne < izv. Barrer (iyuláné, Borvátb Sándorré. Ilan­kcezy Józsefné, Horváth Zoltáiiné, llaidiuger Ferencné, Bets Fereucué, Kadelburg Tuszkán Fanny, KtBQSSSJ Kálmánné, Keserii Klekné, Kun Györgyné, Kobelrausch Jánosné, Kerényi Kndréné i Pápa Kolossváry Józsefné, br. Klingspoorné, Kail Uézáné, Kováts Imréne. Kenessey Móricáé, Krinner Alajosné, Kaka* Károlyué S-Vásárhely), Levati. h Kálmánné. Nagy Iváuné. Pur^ly Sándorné, Purgly Pálné, Pap (iyuláné, Posckl Károlyné, Beisprsckt Antalné, Keé Jenőué, Rosos Oyuláné, Szili Horváth Pálné, Szemerey Jánosné, Szabad­hegy Kálmánné (N.-Déra , Szabó Imréné, BOTOS Zoltáuné, Sült Józsefné Pápa , Terelmes La­josné, Tamássy Józsetné, Véghely Dezsőné, Végh Istvánne, Vadnay Béláné, Weber Rezsoué Papai, Zombatli Istvánne stb.

Next

/
Oldalképek
Tartalom